Pin It

Procedura este prevăzută de Statutul Funcţionarilor Publici şi de HG nr. 121072003; ambele stipulează că sancţiunile disciplinare nu pot fi aplicate decât după cercetarea prealabilă a faptei şi după audierea funcţionarului public considerat vinovat, sens în care în cadrul autorităţilor publice se constituie comisii de disciplină, competente să cerceteze faptele sesizate şi să propună o sancţiune, exceptând mustrarea care poate fi aplicată direct de către conducătorul autorităţii, la propunerea şefului compartimentului de resurse umane;

            - Activitatea comisiei se bazează pe respectarea unor principii şi anume:

                        - prezumţia de nevinovăţie:  funcţionarul public este considerat nevinovat atâta

                           timp cât vinovăţia nu a fost dovedită;

                        - garantarea dreptului la apărare: se recunoaşte dreptul de a fi audiat, de a

                           prezenta  dovezi în apărarea sa  şi de a fi asistat de un apărător sau de un

                           reprezentant;

                        - celeritatea procedurii: obligaţia de a proceda fără întârziere la soluţionarea cauzei

                           cu respectarea procedurii disciplinare;

                        - contradictorialitatea: asigurarea posibilităţii, pentru funcţionarul public

                           incriminat, de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu

                           abaterea imputată cu care  fost sesizată comisia;

                        - proporţionalitatea: trebuie respectat un raport corect între gravitatea abaterii,

                          circumstanţele comiterii acesteia şi sancţiunea disciplinară propusă;

                        - legalitatea sancţiunii: comisia poate propune doar o sancţiune prevăzută de lege;

                        - unicitatea sancţiunii: pentru o abatere disciplinară nu poate fi aplicată decât o

                           singură sancţiune disciplinară

Cercetarea unei abateri presupune îndeplinirea următoarelor acte:                     

  1. a) audierea persoanei care a formulat sesizarea;
  2. b) audierea funcţionarului public a cărui faptă constituie obiectul sesizării;
  3. c) audierea oricăror alte persoane ale căror declaraţii pot înlesni soluţionarea cazului;
  4. d) culegerea informaţiilor considerate necesare pentru rezolvarea cazului, prin mijloacele

    prevăzute de lege;

  1. e) administrarea probelor, precum şi verificarea documentelor şi a declaraţiilor prezentate.

            - Raportul comisiei de disciplină va conţine:descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; precizarea prevederilor din procesul-verbal al comisiei de disciplină; motivele pentru care au fost înlăturate eventualele apărări formulate de funcţionar pe timpul cercetării disciplinare; temeiul legal în baza căruia este aplicată sancţiunea; termenul în care sancţiunea disciplinară poate contestată şi instanţa competentă la care actul administrativ prin care s-a dispus sancţiunea disciplinară poate fi contestat.

            - Sancţiunea disciplinară se aplică prin actul administrativ de sancţionare al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, emis în cel mult 5 zile de la data primirii raportului comisiei şi se comunică în 15 zile de la data emiterii acestuia.