Pin It

Statutul precizează că răspunderea funcţionarilor publici se angajează în situaţia în care aceştia săvârşesc o contravenţie în timpul şi în legătură cu serviciul iar sancţiunile aplicabile sunt avertismentul sau amenda;        

Elementele constitutive ale contravenţiei:      

- Obiectul răspunderii contravenţionale: valorile sociale apărate de lege ce se regăsesc în normele care prevăd contravenţiile şi sancţiunile aplicabile;

            - Subiectul contravenţiei: subiectul activ şi culpabil al contravenţiei este, în mod necondiţionat, fie un funcţionar public, îndeobşte, respectiv persoana fizică numită în temeiul legii într-o funcţie publică, pentru atribuţii ce aparţin direct şi în exclusivitate acestuia, fie o autoritate sau o instituţie publică, în calitate de persoană juridică, pentru acele atribuţii care aparţin acesteia:

            - Latura obiectivă: constă în acţiuni sau inacţiuni ale funcţionarilor publici; ele sunt prevăzute de lege mai întotdeauna, fiind calificate şi delimitate astfel de legiuitor, atunci când pericolul social al acestora este mai redus decât în cazul infracţiunilor;

            Constatarea contravenţiilor săvârşite de funcţionarii publici se poate face de către organele care exercită controlul administrativ extern de specialitate asupra activităţii acestora, între care menţionăm următoarele: Curtea de Conturi, Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă, Poliţia Sanitar - Veterinară ş.a.;

            Faptele, pentru a căror încălcare împotriva funcţionarilor publici pot fi aplicate sancţiuni contravenţionale, sunt prevăzute în actele normative care reglementează domeniile de activitate ce au tangenţă cu atribuţiile şi responsabilităţile funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice în care funcţionează aceştia;

            Procesul – verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii  (avertismentului sau a amenzii) poate fi atacat cu o contestaţie la judecătoria în a cărei rază de acţiune ( circumscripţie) îşi are sediul autoritatea sau instituţia publică în care activează funcţionarul public sancţionat contravenţional; termenul în care funcţionarul public sancţionat contravenţional are dreptul să introducă contestaţia împotriva procesului – verbal este de 15 zile de la data comunicării procesului verbal;