Pin It

Standardele de control intern definesc un minimum de reguli de management, pe care toate entităţile publice trebuie să le urmeze. Obiectivul standardelor este de a crea un model de control managerial uniform si coerent. De asemenea, standardele constituie un sistem de referinţă, în raport cu care se evaluează sistemele de control intern, se identifică zonele şi direcţiile de schimbare.

Controlul intern reprezintă ansamblul politicilor şi procedurilor concepute şi implementate de către managementul şi personalul entităţii publice, în vederea furnizării unei asigurări rezonabile pentru: atingerea obiectivelor entităţii publice într-un mod economic, eficient si eficace; respectarea regulilor externe şi a politicilor şi regulilor managementului; protejarea bunurilor şi a informaţiilor; prevenirea şi depistarea fraudelor şi greşelilor; calitatea documentelor de contabilitate si producerea în timp util de informaţii de încredere, referitoare la segmentul financiar şi de management.

            Stabilirea sistemelor de control intră în responsabilitatea managementului fiecărei entităţi publice şi trebuie să aibă la bază standardele, elaborate de Ministerul Finanţelor Publice. Formularea cât mai generală a standardelor a fost necesară pentru a da posibilitatea managerilor să le aplice, în pofida deosebirilor semnificative între diferitele entităţi publice.

Sistemele de control managerial trebuie dezvoltate ţinând cont de specificul legal, organizaţional, de personal, de finanţare etc., al fiecărei entităţi publice în parte.

La elaborarea standardelor interne s-a ţinut cont de experienţa în domeniu a Comisiei Europene, INTOSAI, Comitetului Entităţilor publice de Sponsorizare a Comisiei Treadway, Institutului Canadian al Contabililor Autorizaţi.

Standardele sunt grupate în cadrul a câtorva elemente-cheie ale controlului managerial:

- Mediul de control. Acesta grupează problemele legate de organizare, managementul resurselor umane, etica, deontologie şi integritate. 

- Performanţa şi managementul riscurilor. Acest element subsumează problematica managementului legată de fixarea obiectivelor, planificare (planificarea multianuală), programare (planul de management) şi performanţa (monitorizarea performanţei).

- Informarea şi comunicarea. În această secţiune sunt grupate problemele ce ţin de crearea unui sistem informaţional adecvat şi a unui sistem de rapoarte privind execuţia planului de management, a bugetului, a utilizării resurselor, semnalarea abaterilor. De asemenea, conservarea şi arhivarea documentelor trebuie avută în vedere.

- Activităţi de control. Standardele subsumate acestui element-cheie al controlului managerial se focalizează asupra: documentării procedurilor; continuităţii operaţiunilor; înregistrării excepţiilor (abaterilor de proceduri); separării atribuţiilor; supravegherii (monitorizării) etc.

- Auditarea şi evaluarea. Problematica vizată de această grupă de standarde priveşte dezvoltarea capacităţii de evaluare a controlului managerial, în scopul asigurării continuităţii procesului de perfecţionare a acestuia.

Fiecare standard este structurat pe 3 componente:

- Descrierea standardului  prezintă trăsăturile definitorii ale domeniului de management la care se referă standardul, domeniu fixat prin titlul acestuia;

- Cerinţe generale  anunţă direcţiile determinante în care trebuie acţionat, în vederea respectării standardului;

- Referinţe principale listează actele normative reprezentative, care cuprind prevederi aplicabile standardului.

Pe ansamblu, standardele si referinţele principale asociate constituie pachetul reprezentativ al normelor de reglementare - Codul controlului intern -, care guvernează obiectivele, organizarea şi funcţionarea sistemelor de management financiar şi control (control intern) la entităţile publice.