Pin It

Pornind de la constatarea faptului că prin noua lege a contenciosului administrativ sunt asimilate actelor administrative şi contractele administrative, soluţiile pe care instanţa de fond le poate da trebuie analizate după natura actului dedus judecăţii.

            În cazul actelor administrative unilaterale, noua reglementare păstrând linia tradiţională a contenciosului de plină jurisdicţie, o îmbogăţeşte cu o nouă dimensiune, aceea de a dispune şi asupra legalităţii actelor civile care s-au încheiat pe baza actului administrativ anulat.

            În cazul admi­terii acţiunii, instanţa poate să dea următoarele soluţii:

  1. a) anularea în întregime a actului administrativ;
  2. b) anularea anumitor părţi ale actului administrativ;
  3. c) rezolvarea problemei efectelor juridice de natură civilă;
  4. d) obligarea autorităţii pârâte să emită un act administrativ, să elibereze un certi­ficat, o adeverinţă sau orice înscris;
  5. e) constatarea ilegalităţii actelor sau operaţiunilor administrative care au stat la baza emiterii actului supus judecaţii;
  6. f) obligarea la despăgubiri pentru daunele materiale şi morale produse.

            În ce priveşte contractele administrative, soluţiile concrete pe care instanţa le poate da sunt determinate de situaţia de fapt şi, fireşte, de dreptul aplicabil în speţă.:

 - dispune anularea acestuia, în tot sau în parte;

- obligă autoritatea publică să încheie contractul la care reclamantul este îndrituit;

- impune uneia dintre părţi îndeplinirea unei anumite obligaţii;

- suplini consimţământul unei părţi, când interesul public o cere;

- obligă la plata unor despăgubiri pentru daunele materiale şi morale”.

            O altă soluţie o constituie obligarea celui căzut în pretenţii la plata cheltuielilor de judecată. Instanţa poate stabili un termen pentru executare, în caz contrar aplicându-se termenul de 30 de zile prevăzut la art.24 alin.1.

            În cazul acţiunilor de contencios administrativ obiectiv (prefectul, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici) nu se pot solicita despăgubiri, ci doar anularea actului sau obligarea la rezolvarea cererii.

            În cazul acţiunilor intentate de Avocatul Poporului sau de Ministerul Public, reclamantul introdus în proces va aprecia dacă solicită şi despăgubiri, în acest caz completându-şi acţiunea introductivă.

            În cazul contractelor administrative (30), instanţele de contencios administrativ pot dispune:

 

  1. a) în faza premergătoare încheierii contractului: obligarea autorităţii publice la emiterea unor acte sau efectuarea unor operaţiuni premergătoare atribuirii contractului administrativ sau la anularea unor astfel de acte sau operaţiuni (31), respectiv la încheierea contractului;
  2. b) în faza posterioară încheierii contractului: anularea contractului, obligarea părţilor la îndeplinirea unei obligaţii sau suplinirea voinţei acestora atunci când interesul public o cere sau obligarea la plata unor despăgubiri.

            Unele soluţii din dispozitiv pot fi prevăzute „sub sancţiunea unei penalităţi pentru fiecare zi de întârziere”, fiind vorba despre: obligarea autorităţii administrative la rezolvarea cererii, obligarea autorităţii publice la încheierea contractului administrativ, precum şi impunerea unei părţi a contractului administrativ îndeplinirea unei obligaţii.