Pin It

Administraţia publică locală este totalitatea autorităţilor publice locale constituite în condiţiile legii pentru promovarea intereselor generale ale locuitorilor unei unităţi administrativ-teritoriale (UAT).

         Unitatea administrativ-teritorială este o comunitate de oameni care locuiesc pe un teritoriu anumit (sat, comună, oraş, municipiu) şi dispun de autorităţi legal constituite.

         UAT în Republica Moldova sunt de 2 niveluri: de nivelul I sunt satele (comunele), oraşele (municipiile); de nivelul II fac parte 32 de raioane, municipiul Chişinău şi unităţile teritorial autonome cu statut juridic special (UTA Găgăuzia). UAT este persoană juridică de drept public şi dispune în condiţiile legii de un patrimoniu distinct de cel al statului şi al altor unităţi administrativ-teritoriale.

         Autorităţi – sunt cele care adoptă acte administrative (consiliile)

Autorităţile locale sunt nişte elemente ale descentralizării administrative, care soluţionează în unităţile administrativ-teritoriale problemele specifice colectivităţilor locale. Autorităţile APL beneficiază de autonomie decizională, organizaţională, gestionară şi financiară. Autorităţile APL sunt de II nivele: nivelul I (consiliile săteşti, consiliile orăşeneşti); nivelul II (consiliile raionale, consiliul municipal Chişinău, adunarea populară a Găgăuziei).

         Conform atribuţiilor care le îndeplinesc autorităţile se împart în: autorităţi deliberative (consiliile săteşti, consiliile orăşeneşti, consiliile raionale, consiliul municipal Chişinău, adunarea populară a Găgăuziei) – sunt cele care decid, adoptă decizii în soluţionarea problemelor de interes local; autorităţi executive (primarii satelor, oraşelor (de nivelul I), preşedinţii de raion, primarul general de Chişinău, Guvernatorul Găgăuziei, Comitetul Executiv al Găgăuziei (de nivelul II).