Pin It

Principiile APL sunt stipulate în Constituţia Republica Moldova de la art. 109, 112, şi 113. Aceste principii se prezintă ca cerinţe obligatorii, stau la baza organizării activităţii APL şi a organelor formate în cadrul acesteia, aceste principii sunt:

  • Principiul autonomiei locale – este formulat în art. 109, alin. 1 din Constituţie, este un drept şi capacitate a colectivităţilor locale de a rezolva şi de a gestiona în condiţiile legii, sub propria responsabilitate şi în favoarea populaţiei o parte importantă din treburile publice. Autonomia locală este reglementată de Carta Europeană (adoptată în 1985 la Strasbourg de ţările membre ale Consiliului Europei, din 1998 prevederile acestei Cărţi acţionează pe teritoriul Republica Moldova). Modalităţi de manifestare a autonomiei locale: organizarea consiliilor locale, atribuţiile şi funcţionarea lor, prerogativele consiliilor locale de a elabora şi aproba bugetele locale, beneficiază de autonomie financiară, au dreptul la iniţiativă în tot ceea ce priveşte administrarea treburilor publice locale.
  • Principiul descentralizării serviciilor publice – se defineşte ca servicii publice scoase din subordinea administraţiei publice centrale şi organizate în mod autonom în unitatea administrativ-teritorială. Serviciile publice descentralizate îşi au sediul în alte localităţi şi realizează sarcinile operative şi concrete dictate de interesul comunităţii, autorităţilor centrale revenindu-le funcţia de sinteză, de conceptualizare şi asigurare a strategiei statului în anumite domenii de activitate. Servicii descentralizate – delegarea diferitor atribuţii administrative de către puterea centrală pe plan local în avantajul reprezentanţilor aleşi de cetăţenii comunităţii. Presupune 2 forme:
    1. descentralizarea administrativ-teritorială este legată de recunoaşterea colectivităţilor locale şi a dreptului acestora de a se administra ele însele (organizarea administrativ teritorială);
    2. descentralizarea tehnică – presupune acordarea unei autonomii serviciului public şi se realizează prin constituirea unor instituţii publice sau de utilitate publică înzestrate cu putere juridică, bazată fie pe proprietatea privată, fie pe cea publică, fie a persoanelor fizice sau a unor persoane juridice.

             Eficienţa APL depinde de cantitatea, calitatea şi continuitatea prestării serviciilor publice. Rolul APL este crearea serviciilor publice la nivel local.

  • Principiul desconcentrării – desconcentrarea administrativă presupune existenţa în teritoriu a unor autorităţi centrale şi locale, ea se situează între centralizarea administrativă şi descentralizare. Servicii desconcentrate – servicii din subordinea APC amplasate în teritoriu UAT (inspectoratul fiscal, control financiar şi revizie, inspecţia muncii).
  • Eligibilitatea autorităţilor APL – acest principiu stabileşte modul de constituire a acestora (APL), acest principiu desemnează forma prin care cetăţenii au acces la funcţiile publice, astfel cetăţenii participă nemijlocit sau prin reprezentanţii lor la administrarea treburilor publice, de ex. participarea cetăţenilor la luarea unor decizii prin intermediul referendumului. Dreptul de a participa la administrarea treburilor publice prin reprezentanţi este alegerea unor reprezentanţi în funcţii publice. Alegerea directă – alegerea prin scrutin de către toţi cetăţenii cu drept de vot. Alegerea indirectă – alegerea unei autorităţi de către cei aleşi direct.
  • Principiul consultării cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit – este consacrat în constituţie (art. 109) care stabileşte că în problemele de importanţă deosebită pentru UAT poate fi consultată populaţia prin referendum local, în condiţiile Codului electoral. Astfel potrivit Codului electoral, referendumului local nu pot fi supuse problemele privind: impozitele şi bugetul; măsurile extraordinare sau de urgenţă pentru asigurarea ordinii publice, sănătăţii şi securităţii populaţiei; alegerea, numirea, demiterea şi revocarea în/din anumite funcţii a persoanelor care ţin de competenţa Parlamentului, a Preşedintelui Republica Moldova şi Guvernului; revocarea din funcţie a primarului destituit în baza hotărîrii definitive de revocare, pronunţate de instanţa de judecată; competenţa instanţelor de judecată sau a procuraturii; modificarea subordinii administrativ-teritoriale a localităţilor.