Pin It

Аutогităţilе locale sunt nişte elemente ale descentralizarii admistratve, саге soluţionează, în unităţile administrativ-teritoriale problemele  specifice colectivităţilor locale.

Potrivit aгt 3 аl Legii privind APL autorităţile administrative sunt persoane juridice  autonome  şi sunt investite cu prerogativele de putere publică. În conformitate cu prevederile aceleiaşi legi, unităţile administrativ-teritoriale а APL constituie un sistem din două niveluri:

I.- consiliile săteşti, orăşăneşti şi primăriile acestora

 1. – consiliile raionale şi preşedinţii de raioane, consiliile municipiilor şi primăriile municiipiilor.

Organele deliberative – conform Legii privind APL din organele deliberative fac parte consiliile locale. Consiliul local e o autoritate colegială a APL, se bucură de un statut autonom, că el decide cu privire la modul de realizare a acestora fără amestecul din partea autorităţilor administraţiei de stat. Consiliile locale sunt compuse din consilierii aleşi pe bază de scrutin electoral prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Numărul consilierilor variază în raport de componenţa numerică a popualţiei. Competenţa consiliului local este o competenţă materială cît şi generală a consilului  şi se caracterizează prin aceea că are atribuţii cu privire la toate domeniile vieţii sociale, cu excepţia care ţin de competenţa altor autoriţi publice. Pentru o mai bună sistematizare, analiză, atribuţiile principale ale consiliului local pot fi grupate în cîteva categorii corespunzător domeniilor şi problemelor locale în care îşi exercită autoritatea şi anume:

 • în domeniul organizării interne a consiliului local şi a serviciilor publice (numirea şi eliberarea din funcţii a viceprimarilor, secretarilor, alegerea membrilor primăriilor; elaborarea statutului localităţii; formarea comisiilor de specialitate);
 • în domeniul elaborării, administrării şi executării bugetului local;
 • în domeniul înfiinţării, coordonării şi asigurării activităţilor eocnomice şi social-culturale de interes local;
 • atribuţii de apărare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor;
 • atribuţii legate de coordonarea titlurilor de onoare persoanelor autohtone şi de cooperare cu alte consilii din ţară şi din străinătate.

Organele executive – ale APL se aleg de către consliile respective în condiţiile legii.

Ele constituie un sisitem de 2 nivele: I. primăriile satelor, comunelor,oraşele şi primarii; II. Preşedintele raionului, primăria municipiului şi primarul municipiului.

         Aceste organe sunt chemate să exercite conducerea operativă a treburilor publice locale. Secretarul consiliului îndeplineşte şi funcţia de secretar al organului executiv.Competenţa organelor executive este determinată de consiliul respectiv, activitatea lor fiind diversă.

 • Acestea întreprind măsuri pentru executarea legilor, decretelor Preşedintelui ţării, HG, deciziilor consiliilor în a cărui subordine fac parte;
 • gestionează veniturile la bugetul local şi stabileşte destinaţia cheltuielilor de la acest buget, ordonează virările de credite bugetare sau orice alte modificări la bugetul local şi comunică consiliului situaţia depistată;
 • O altă funcţie ţine de supravegherea, inventarierea patrimoniului  unităţii administrative-teritoriale şi decide asupra utilizării eficiente a acestora;
 • Asigură realizarea lucrărilor publice şi de amenajare a teritoriului subordonat, asigurînd buna funcţionare a serviciilor comunale, a transportului local, a reţelilor electrice, a comerţului şi alimentaţiei publice, întreţinerea drumurilor publice;
 • Asigurarea condiţiilor pentru buna funcţionare a instituţiilor de învăţămînt, curative, de cultură, de sport şi turism.

Organele executive trebuie să contribuie la realizarea măsurilor de protecţie  socială, să ia măsuri pentru protecţia mediului înconjurător la fel şi în vederea asigurării legalităţii ordinelor de drept, combaterii criminalităţii.

Fiind organe executive ele trebuie să-şi dea  darea de seamă în faţa consiliului despre activitatea sa.