Pin It

(1) Pornind de la competenţa unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi, primarul îndeplineşte în teritoriul administrat următoarele atribuţii de bază:

1) în domeniul asigurării ordinii de drept:

 1. a) asigură executarea deciziilor consiliului local;
 2. b) asigură, în limitele competenţei, respectarea Constituţiei, legilor şi altor acte normative;
 3. c) constată încălcările legislaţiei în vigoare comise de persoane fizice şi juridice în teritoriul administrat şi ia măsuri pentru înlăturarea sau curmarea acestora şi, după caz, sesizează organele de drept;
 4. d) asigură ordinea publică prin intermediul colaboratorilor poliţiei, al gărzilor populare, al serviciului de pompieri şi salvatori şi al organelor de protecţie civilă, acestea fiind obligate să reacţioneze cu promptitudine la solicitările primarului, în condiţiile legii;
 5. e) iniţiază referendum local, alte măsuri de consultare a populaţiei în probleme locale de interes deosebit; ia măsuri pentru organizarea alegerilor şi a referendumurilor;
 6. f) ia măsuri, prevăzute de lege, privind desfăşurarea întrunirilor publice; supraveghează tîrgurile, pieţele, oboarele, parcurile, locurile de agrement şi ia măsuri operative pentru buna lor funcţionare;
 7. g) ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, a reprezentaţiilor şi a altor manifestări publice care contravin ordinii de drept sau bunelor moravuri;
 8. h) înregistrează asociaţiile obşteşti care intenţionează să activeze în unitatea administrativ-teritorială respectivă, precum şi remite informaţia de rigoare autorităţilor abilitate;
 9. i) contribuie la funcţionarea serviciului de stare civilă;
 10. j) reprezintă în raporturi juridice satul (comuna), oraşul (municipiul) în calitate de persoană juridică;

2) în domeniul economic şi financiar-bugetar:

 1. a) prezintă consiliului local, anual şi ori de cîte ori este necesar, rapoarte cu privire la situaţia social-economică a satului (comunei), oraşului (municipiului);
 2. b) coordonează elaborarea, de către primărie, a proiectului de buget local şi a contului de încheiere a exerciţiului bugetar şi le propune spre aprobare consiliului local;
 3. c) exercită funcţia de ordonator principal de credite al satului (comunei), oraşului (municipiului);
 4. d) verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea şi cheltuirea mijloacelor de la bugetul local şi informează consiliul local despre situaţia existentă;
 5. e) organizează prestări servicii de gospodărie comunală, de transport local, de evacuare a deşeurilor, servicii pentru reţelele edilitare şi altele asemenea, asigură buna funcţionare a acestora;
 6. f) efectuează inventarierea bunurilor din domeniul public şi cel privat al satului (comunei), oraşului (municipiului) şi le administrează, în limitele competenţei;
 7. g) coordonează şi controlează activitatea serviciilor publice de sub autoritatea consiliului local;
 8. h) eliberează autorizaţii prevăzute de lege;

3) în domeniul politicii de cadre:

 1. a) propune organigrama şi statele, schema de salarizare a personalului primăriei şi le supune aprobării consiliului local, elaborează şi aprobă statutul personalului primăriei;
 2. b) numeşte şi eliberează din funcţie personalul primăriei, conduce şi controlează activitatea acestuia, contribuie la formarea şi reciclarea profesională;
 3. c) stabileşte atribuţiile viceprimarului (viceprimarilor) şi ale personalului primăriei;

4) în domeniul învăţămîntului, protecţiei sociale şi al ocrotirii sănătăţii:

 1. a) contribuie la asigurarea condiţiilor pentru buna funcţionare a instituţiilor de învăţămînt, de cultură, de ocrotire a sănătăţii care deservesc localitatea;
 2. b) exercită, în numele consiliului local, funcţiile de tutelă şi curatelă, supraveghează activitatea tutorilor şi a curatorilor;
 3. c) organizează şi supraveghează măsurile de protecţie socială şi de ajutor social;
 4. d) coordonează activitatea de asistenţă socială asupra copiilor, persoanelor în etate, invalizilor, familiilor cu mulţi copii, asupra altor categorii de persoane socialmente vulnerabile, sprijină activitatea asociaţiilor obşteşti de utilitate publică din teritoriul satului (comunei), oraşului (municipiului);
 5. e) asigură realizarea programelor naţionale şi locale privind utilizarea forţei de muncă, crearea a noi locuri de muncă, organizarea lucrărilor publice remunerate;

5) în domeniul ecologiei şi amenajării teritoriului:

 1. a) asigură elaborarea planului general de urbanism şi a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului şi le prezintă spre aprobare consiliului local, în condiţiile legii;
 2. b) asigură realizarea lucrărilor publice conform documentaţiei de proiectare;
 3. c) întreprinde măsuri, în condiţiile legii, menite să asigure protecţia mediului;

6) în domeniul apărării şi situaţiilor excepţionale:

 1. a) ia măsuri, în comun cu centrul militar, pentru încorporare în serviciul militar în termen şi concentrare, propune consiliului local spre aprobare cuantumul mijloacelor financiare necesare organizării în localitate a activităţilor de pregătire pentru mobilizare şi de mobilizare;
 2. b) ca preşedinte al Comisiei pentru situaţii excepţionale, ia măsuri, în comun cu organele centrale de specialitate şi cu serviciile publice ale acestora din teritoriu, în vederea prevenirii şi diminuării consecinţelor calamităţilor naturale, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor, epifitotiilor şi epizootiilor şi, în acest scop, mobilizează, după caz, populaţia, agenţii economici şi instituţiile publice din localitate, aceştia fiind obligaţi să execute;

7) în alte domenii:

 1. a) sprijină colaborarea cu localităţi din alte ţări, precum şi extinderea cooperaţiei şi a legăturilor directe cu acestea;
 2. b) recomandă consiliului local să confere persoanelor fizice cu merite deosebite, cetăţeni ai Republicii Moldova şi străini, titlul de cetăţean de onoare al satului (comunei), oraşului (municipiului).