Pin It

Convocarea consiliului local

Consiliul local se întruneşte în şedinţă ordinară o dată la 3 luni, la convocarea primarului, cu excepţia primei şedinţe. Consiliul local se poate întruni, în conformitate cu ordinea de zi, în şedinţă extraordinară ori de cîte ori este necesar, la cererea primarului sau a cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi. Convocarea consiliului local se face cu cel puţin 5 zile înainte de şedinţele ordinare şi cu cel puţin 3 zile înainte de cele extraordinare. În caz de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor satului (comunei), oraşului (municipiului), convocarea consiliului local se poate face de îndată.

Convocarea consiliului local se face  prin dispoziţie a primarului sau, în cazul în care acesta se află în imposibilitatea de a convoca consiliul, a viceprimarului. Dacă  primarul sau viceprimarul refuză convocarea, consiliul local este convocat, conform ordinii de zi, de un grup de cel puţin o treime din consilierii aleşi. În înştiinţarea convocării în şedinţă, care se expediază consilierilor, se indică ordinea de zi, data, ora şi locul unde va avea loc şedinţa.

Ordinea de zi se aduce la cunoştinţă locuitorilor satului (comunei), oraşului (municipiului) prin presa locală sau prin alt mijloc de publicitate, inclusiv prin afişare.

Consiliul local alege prin vot deschis, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, pentru durata unei şedinţe, un preşedinte care o prezidează. Preşedintele  şedinţei este asistat de secretarul consiliului local. 

Şedinţele consiliului local sînt publice

Şedinţa consiliului se desfăşoară conform ordinii de zi propuse de primar sau de consilierii care, în condiţiile art.20, au cerut convocarea lui. Modificarea sau completarea ordinii de zi se admite numai la începutul şedinţei cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.

Prezenţa consilierilor la şedinţa consiliului local este obligatorie. Şedinţa consiliului local este deliberativă dacă la ea sînt prezenţi majoritatea consilierilor aleşi.

Problemele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local nu pot fi dezbătute dacă nu sînt însoţite de raportul de specialitate al compartimentului de resort al primăriei şi de avizul comisiei de specialitate a consiliului, formate în conformitate cu art.18 alin.(2) lit.o). Dezbaterile din şedinţa consiliului local se consemnează într-un proces-verbal. Procesul-verbal şi documentele examinate în şedinţă se depun într-un dosar special, numerotat, sigilat şi semnat de preşedintele şedinţei şi de secretarul consiliului local.