Pin It

În exercitarea atribuţiilor, consiliul local adoptă decizii cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, cu excepţia cazurilor în care legea sau regulamentul consiliului cere un număr mai mare de voturi. În cazul parităţii de voturi, nu se adoptă decizie, dezbaterile fiind reluate în şedinţa următoare.

  • Deciziile privind administrarea patrimoniului public al satului (comunei), oraşului (municipiului), bugetului local, privind determinarea cuantumului impozitelor şi taxelor locale, privind planificarea dezvoltării localităţilor şi amenajării teritoriului, privind asocierea cu alte consilii, instituţii publice din ţară sau din străinătate se adoptă cu votul majorităţii consilierilor aleşi.
  • Deciziile privind iniţierea revocării primarului se adoptă cu votul a 2/3 din numărul consilierilor prezenţi.
  • Consiliul local poate stabili adoptarea unor decizii prin vot secret sau vot nominal.

Proiectele de decizii sînt propuse de consilieri sau de primar

Semnarea şi intrarea în vigoare a deciziilor consiliului local

        Deciziile consiliului local se semnează, în cel mult 5 zile din data desfăşurării şedinţei lui, de preşedintele acesteia şi se contrasemnează de secretarul consiliului. Deciziile privind numirea şi eliberarea din funcţie a secretarului nu se contrasemnează. În fiecare şedinţă, consiliul desemnează un consilier care va semna decizia consiliului în cazul în care preşedintele şedinţei se va afla în imposibilitatea de a o semna.

        În cazul în care consideră că decizia consiliului este ilegală, secretarul este în drept să nu o contrasemneze şi să solicite consiliului reexaminarea ei. Dacă acesta din urmă îşi va menţine decizia, secretarul este obligat să o contrasemneze.

        Secretarul va remite decizia consiliului local către primarul şi oficiul teritorial al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova în cel mult 5 zile după data semnării.

        În cazul în care consideră că decizia consiliului local este ilegală, primarul sesizează oficiul teritorial al Cancelariei de Stat şi/sau instanţa de contencios administrativ.

        Deciziile cu caracter normativ  intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică prin publicare sau prin afişare în locuri publice, iar cele cu caracter individual - la data comunicării persoanelor vizate în ele.

                      Consilierii răspund solidar pentru activitatea consiliului local şi pentru deciziile acestuia pe care le-au votat. Fiecare consilier poartă răspundere juridică conform legislaţiei în vigoare pentru propria activitate desfăşurată în exercitarea mandatului.La cererea consilierului, votul şi opinia lui separată pot fi consemnate în procesul-verbal al şedinţei.