Pin It

(1) Pornind de la competenţa unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, preşedintele raionului îndeplineşte în teritoriul administrat următoarele atribuţii de bază:

1) în domeniul asigurării ordinii de drept:

 1. a) asigură executarea deciziilor consiliului raional;
 2. b) asigură, în limitele competenţei sale, respectarea Constituţiei, a legilor şi altor acte normative;
 3. c) constată încălcările legislaţiei în vigoare comise de persoane fizice şi juridice în teritoriul administrat şi ia măsuri pentru înlăturarea sau curmarea acestora şi, după caz, sesizează organele de drept;
 4. d) înregistrează asociaţiile obşteşti care intenţionează să activeze în unitatea administrativ-teritorială respectivă, remite informaţia de rigoare autorităţilor abilitate;
 5. e) convoacă şedinţele consiliului raional şi asigură prezenţa consilierilor;
 6. f) acordă sprijin poliţiei de stat, îndrumă şi creează condiţii pentru buna desfăşurare a activităţii poliţiei municipale, corelează activitatea poliţiei cu cea a instituţiilor de stat şi obşteşti pentru prevenirea infracţiunilor, menţinerea ordinii publice şi asigurarea securităţii, apărarea drepturilor cetăţenilor;
 7. g) semnează actele şi contractele încheiate în numele raionului sau al consiliului raional;

2) în domeniul economic şi financiar-bugetar:

 1. a) coordonează elaborarea, de către direcţia generală finanţe, a proiectului bugetului raional şi a contului de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune aprobării consiliului raional;
 2. b) eliberează autorizaţiile prevăzute de lege;
 3. c) exercită funcţia de ordonator principal de credite al raionului,
 4. d) verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea şi cheltuirea mijloacelor de la bugetul raional şi informează operativ consiliul raional despre situaţia existentă;
 5. e) sprijină şi contribuie, în condiţiile legii, la eficientizarea activităţii agenţilor economici din teritoriul raionului;
 6. f) coordonează şi controlează activitatea serviciilor publice ale consiliului raional; audiază raporturile şi informaţiile şefilor acestor servicii şi propune soluţii întru îmbunătăţirea activităţii acestora; acordă asistenţa tehnică şi consultativă la crearea serviciilor publice de către consiliile locale şi primari;
 7. g) examinează raporturile trimestriale ale direcţiei generale finanţe privind executarea bugetului raional; prezintă consiliului raional spre examinare şi aprobare raportul pe semestrul întîi, pe 9 luni şi raportul anual privind executarea bugetului raional;

3) în domeniul apărării şi situaţiilor excepţionale:

 1. a) contribuie la organizarea educaţiei militar-patriotice a populaţiei, la pregătirea tinerilor pentru serviciul militar, a instituţiilor publice, întreprinderilor, organizaţiilor pentru funcţionare în condiţii excepţionale;
 2. b) ia măsurile prevăzute de lege sau dispuse prin decizie a consiliului raional în vederea soluţionării problemelor şi îndeplinirii sarcinilor din domeniul administrativ-militar, în vederea pregătirii de mobilizare şi mobilizării, rechiziţiilor de bunuri şi prestărilor de servicii în interes public, altor măsuri în domeniul apărării naţionale;
 3. c) contribuie la realizarea, la nivel raional, a măsurilor de protecţie a populaţiei, a proprietăţii din domeniul public şi cel privat în caz de calamitate naturală şi tehnogenă, de catastrofe, incendii, epidemii, epifitotii şi epizootii, ia măsuri de prevenire a situaţiilor excepţionale, de reducere a prejudiciului şi de lichidare a consecinţelor;

4) în domeniul electoral:

 1. a) propune consiliului raional să consulte prin referendum populaţia în probleme locale de interes deosebit şi, în temeiul deciziei consiliului, ia măsuri în vederea organizării de referendum;
 2. b) contribuie la desfăşurarea, pe teritoriul raionului, în conformitate cu legislaţia electorală, a alegerilor autorităţilor administraţiei publice reprezentative de toate nivelurile şi a referendumurilor;

5) în domeniul colaborării cu alte autorităţi publice:

 1. a) asigură colaborarea raionului cu alte unităţi administrativ-teritoriale, inclusiv din alte ţări;
 2. b) prezintă, la solicitarea consiliului raional, informaţii despre activitatea sa şi a serviciilor publice din subordine,
 3. c) prezintă anual sau ori de cîte ori este necesar, la solicitarea Guvernului, informaţii cu privire la activitatea consiliului raional, la activitatea sa şi a serviciilor publice constituite în raion.