Pin It

Administraţia publică a municipiului Chişinău se realizează de către consiliul municipal, ca autoritate deliberativă, şi de către primarul general al municipiului Chişinău, ca autoritate executivă.

Organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice ale municipiului Chişinău se reglementează, în modul corespunzător, de prevederile prezentei legi referitoare la autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi şi de nivelul al doilea, precum şi de prevederile Legii cu privire la statutul municipiului Chişinău.

Consiliul municipal Chişinău se alege în condiţiile Codului electoral. Consiliul municipal Chişinău este constituit din 51 de consilieri. Consiliul municipal Chişinău coordonează activitatea consiliilor unităţilor administrativ-teritoriale din componenţa municipiului în vederea realizării serviciilor publice de interes municipal.

Consiliul municipal Chişinău se întruneşte, conform ordinii de zi, în şedinţă ordinară o dată la 3 luni, la convocarea primarului general al municipiului.

 Consiliul municipal Chişinău se poate întruni în şedinţă extraordinară în cazul unor probleme de neamînat ori de cîte ori este necesar, la iniţiativa primarului general sau la cererea scrisă a cel puţin 1/3 din numărul consilierilor aleşi.

Un grup de cel puţin 1/3 din numărul consilierilor aleşi este în drept să convoace de sine stătător în şedinţă, conform ordinii de zi, consiliul municipal Chişinău în cazul în care primarul general:

  1. a) nu a convocat în şedinţă ordinară consiliul în decursul a 15 zile de după expirarea termenului de convocare; ori
  2. b) refuză sau se află în imposibilitatea de a convoca în şedinţă extraordinară consiliul la cererea consilierilor.