Pin It

În fiecare sector al municipiului Chişinău, consiliul municipal, la propunerea primarului general, numeşte un pretor, care este reprezentant al acestuia din urmă.

Pretorul este asistat de un aparat de lucru, denumit pretură. Funcţionarii, inclusiv secretarul preturii, cad sub incidenţa Legii serviciului public. Secretarului preturii se aplică în modul corespunzător prevederile prezentei legi referitoare la atribuţiile şi la statutul secretarului consiliului local.

Organigrama, statele de personal ale subdiviziunilor instituite în sectoare, precum şi  regulamentele preturilor, se aprobă de consiliul municipal Chişinău, la propunerea primarului general.

 În activitatea sa, pretorul se conduce de legislaţia în vigoare, de deciziile consiliului municipal Chişinău, de dispoziţiile primarului general şi de  regulamentul preturii.