Pin It

Organul   executiv  permanent  al  Găgăuziei   este Comitetul  executiv care este format de către Adunarea Populară la prima sesiune pentru durata mandatului.    La propunerea  Guvernatorului Găgăuziei Adunarea Populară aprobă cu majoritatea de voturi ale deputaţilor componenţa Comitetului executiv.Comitetul executiv al Găgăuziei asigură:    a) executarea  şi  respectarea  Constituţiei şi  legilor  RM, precum şi a actelor normative ale Adunării Populare;    b) participarea  la activitatea autorităţilor administraţiei publice centrale  de specialitate ale RM în problemele ce ţin de interesele Găgăuziei;    c) reglementarea, în condiţiile legii, a raporturilor de proprietate pe întreg teritoriul, administrarea   economiei, construcţiei social-culturale, sistemului financiar-bugetar local, asistenţei sociale, retribuirii   muncii,  sistemului  fiscal  local,  protecţiei   mediului înconjurător şi folosirii raţionale a resurselor naturale;    d) determinarea structurii şi direcţiilor prioritare de dezvoltare a economiei şi ale progresului tehnico-ştiinţific;    e) elaborarea   programelor  de  dezvoltare  economică,  socială  şi naţional-culturală, de protecţie a mediului înconjurător şi  realizarea lor după aprobarea de către Adunarea Populară;    f) elaborarea  şi  prezentarea  bugetului  Găgăuziei  spre  aprobare Adunării Populare şi executarea acestuia;    g) soluţionarea   problemelor  ce  ţin  de  securitatea   ecologică, folosirea  raţională,  protecţia  şi  regenerarea  resurselor  naturale, instituirea carantinei şi declararea zonelor calamităţilor naturale;    h) elaborarea  şi realizarea programelor în domeniul învăţămîntului, culturii,  ocrotirii sănătăţii, culturii fizice şi sportului, asistenţei sociale, precum şi ocrotirea şi valorificarea monumentelor de istorie şi cultură;    i) egalitatea  în drepturi şi libertăţile cetăţenilor,  concilierea naţională şi civilă, ocrotirea legalităţii şi ordinii publice;    j) elaborarea   şi   promovarea  politicii  demografice   ştiinţific fundamentate,  crearea  programelor  de urbanizare şi  de dezvoltare  a gospodăriei comunale şi de locuinţe;    k) funcţionarea  şi dezvoltarea limbilor şi culturilor naţionale  pe teritoriul Găgăuziei.    Comitetul  executiv deţine dreptul de iniţiativă legislativă  în Adunarea Populară.    Hotărîrile  şi  dispoziţiile  Guvernatorului  şi   Comitetului executiv  al  Găgăuziei în termen de 10 zile după adoptare sînt  trimise Guvernului RM cu titlu de informare.