Pin It

Controlul administrativ  al activităţii autorităţilor APL vizează respectarea Constituţiei, tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, prezentei legi şi altor acte normative atît de autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi şi de nivelul al doilea, cît şi de funcţionarii acestora.

Controlul administrativ include;

  1. controlul legalităţii activităţii autorităţilor APL, sunt:
    • control obligatoriu - sînt supuse următoarele acte ale autorităţilor APL:a) deciziile consiliilor locale de nivelul întîi şi ale celor de nivelul al doilea;b) actele normative ale primarului, ale preşedintelui raionului şi ale pretorului;c) actele privind organizarea licitaţiilor şi actele de atribuire de terenuri;d) actele de angajare şi actele de eliberare a personalului administraţiei publice locale;e) dispoziţiile care implică cheltuieli sau angajamente financiare de cel puţin 30.000 lei în unitatea administrativ-teritorială de nivelul întîi şi de cel puţin 300.000 lei în unitatea de nivelul al doilea;f) actele emise în exercitarea unei atribuţii delegate de stat autorităţilor administraţiei publice locale.
    • control facultativ - Pînă la data de 10 a fiecărei luni, secretarul consiliului transmite oficiului teritorial al Cancelariei de Stat lista actelor adoptate de primar sau de preşedintele raionului pentru luna precedentă. Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat poate proceda la controlul legalităţii oricărui act care nu constituie obiectul unui control obligatoriu în termen de 30 de zile de la data primirii listei menţionate la alin.(1).
    • control solicitat -Consiliul local de nivelul întîi şi consiliul local de nivelul al doilea pot solicita oficiului teritorial al Cancelariei de Stat să verifice legalitatea oricărui act adoptat de autoritatea executivă în cazul în care consideră că acesta este ilegal. În cazul în care consideră că decizia consiliului local este ilegală, primarul, preşedintele raionului sau secretarul pot solicita oficiului teritorial al Cancelariei de Stat efectuarea unui control al legalităţii
    • controlul la solicitarea persoanelor vătămate - (1) Orice persoană fizică sau juridică ce se consideră vătămată într-un drept al său de către o autoritate a administraţiei publice locale printr-un act administrativ poate solicita oficiului teritorial al Cancelariei de Stat controlul legalităţii actului.
  2. controlul oportunităţii activităţii autorităţilor

Controlul administrativ vizează în principal legalitatea activităţii autorităţilor APL.

Exercitarea controlului administrativ de oportunitate de către autorităţi de nivel superior se admite doar în partea ce se referă la atribuţiile delegate de către stat autorităţilor APL.

Cancelaria de Stat este responsabilă de organizarea controlului administrativ al legalităţii activităţii autorităţilor administraţiei publice locale, exercitat de structurile proprii sau prin intermediul oficiilor teritoriale din subordine.

Subiecte ale controlului de oportunitate sînt: Cancelaria de Stat, organele administraţiei publice centrale de specialitate, alte autorităţi administrative, care acţionează inclusiv prin intermediul serviciilor desconcentrate din unităţile administrativ-teritoriale potrivit competenţelor ce revin acestora în condiţiile legii.