Pin It

Administraţia publică este o parte componentă a sistemului politic, iar în forma sa iniţială formează un sistem aparte.

 Sistemul administraţiei publice conţine următoarele elemente:

 • Autorităţile administraţiei publice;
 • Relaţiile dintre aceste autorităţi;
 • Normele care reglementează activitatea lor şi relaţiile dintre ele.

De rînd cu elementele de bază, mai există şi elemente facultative:

Cultura administraţiei;

Programe şi proiecte de activitate;

Tehnologii administrative;

Modalităţi de pregătire şi perfecţionare a cadrelor.

Toate aceste elemente formează- Sistemul administraţiei  publice, care constituieStructura sau Organizarea administraţiei publice.

Organizarea (structura) administraţiei publice este stabilită prin acte  normative şi în baza  anumitor criterii.

La baza structurii administraţiei  publice stau două criterii:

 • Teritorial
 • Funcţional

Aceste două criterii ale sistemului administrativ se completeaza reciproc.

Conform criteriului teritorial, administraţia publică  se divizează  în funcţie  de raza teritorială de acţiune şi oamenii deserviţi de această administraţie.

 

Pornind de la acest criteriu, administraţia publică poate fi impărţită în: Administraţie publică centrală Administraţie publică locală

Administraţia publică centrală - prin organele sale,  îşi exercită atribuţiile asupra întregului teritoriu al statului şi exprimă interesele tuturor locuitorilor lui.

Acest tip de administraţie se mai numeşteadministraţie de stat.

Administraţia publică locală- prin organele sale,  îşi exercită atribuţiile doar asupra unei părţi din teritoriul ţării(unităţi administrativ-teritoriale).

Există  unităţi administrativ-teritoriale:

primare sau de nivelul I;

intermediare sau de nivelul II.

În diferite ţări  ele  se numesc diferit:

la nivel primar: sate, comune, parohii, oraşe, municipii;

la nivel intermediar: district, regiuni, judeţe, ţinuturi, comitate, voievodate.

 

Conform Criteriului funcţional, administraţia publică  se divizează  după:

funcţiile exercitate;

competenţele,  pe care le are în aceste unităţi administrativ-teritoriale.

Pornind de la acest criteriu, administraţia publică poate fi împărţită în:

Autorităţi cu competenţă generală;

Autorităţi cu competenţă specială sau de specialitate.

Autorităţi cu competenţă generală activează la nivel:

Central (Preşedenţia, Guvernul);

Local (Consiliul local, primăria)

sînt preocupate de toate domeniile vieţii comunităţii.

sînt abilitate cu dreptul de a decide asupra lor.

 

 • Autorităţi cu competenţă specială sau de specialitate activează la nivel:
 • Central (ministerele, agenţiile, serviciile, birourile naţionale).
 • sfera lor de competenţă vizează un anumit domeniu, ramură: industrie, agricultură, învăţămînt, cultură, protecţie, telecomunicaţii;
 • ele gestionează afacerile publice şi decid doar în domeniul în care sînt abilitate prin lege, sub conducerea organelor cu competenţă generală.
 • Local (serviciile publice locale din unităţile administrativ-teritoriale).

Ex.: Secţia asistenţă socială, învăţămînt, Direcţia ocrotirii sănătăţii.

Astfel, vedem structura funcţională a sistemului administraţiei publice este inseparabil legată de structura teritorială  a  acestuia, deoarece existenţa sa este de neconceput fără o bună organizare teritorială a statului.

Procedînd la organizarea administraţiei publice prin Constituţie şi legi, statul stabileşte:

 • pe de o parte, organizarea administrativă a teritoriului,
 • pe de alta parte, determină funcţiile autorităţilor publice în aceste unităţi administrativ-teritoriale.

 

O altă clasificare a organelor administraţiei publice ţine de împărţirea lor  în organe:

 • Unipersonale
 • Colegiale
 • Deliberative
 • Executive
 • Alese
 • Numite

organe  unipersonale- deciziile sînt adoptate de o singură persoană (ministru, director);

organe colegiale- deciziile se adoptă pe cale deliberativă prin discuţii, dezbateri, vot (Consiliul local, Colegiul ministerial);

organe deliberative- organe colegiale (Consiliul raional);

organe  executivepot fi colegiale sau unipersonale,  care pun în aplicare şi organizează îndeplinirea deciziilor adoptate de  organele deliberative;

organe  alese- pot fi:  

unipersonale;

colegiale;

deliberative;

executive;

desemnate prin vot a unui corp electoral (Consiliul municipal,  Parlament);

organe  numitesînt desemnate de o autoritate ierarhic superioară abilitată cu această funcţie.

(directori de direcţii, miniştrii).

Concluzie:  Sistemul administraţiei  publice reprezintătotalitatea autorităţilor publice de nivel central şi local, cu competenţă generală şi de specialitate, unipersonală sau colegială, alese sau numite, care au ca sarcină- executarea legilor şi satisfacerea intereselor generale ale comunităţii respective.