Pin It

În republica Moldova, funcţiile publice se clasifică în 3categorii:

1) funcţii publice de conducere de nivel superior - funcţionarii publici care realizează managementul nivelului superior în autorităţile publice. Această categorie include persoanele care sînt numite în una din următoarele funcţii publice de conducere:

- adjunct al conducătorului autorităţii administrative;

-conducător şi adjunct al conducătorului aparatului autorităţii publice (Parlamentul, Preşedintele Republicii Moldova, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Constituţională, Curtea Supremă de Justiţie, Procuratura Generală, Curtea de Conturi).  Gradele de calificare pentru funcţionarii publici de conducere de nivel superior sunt:

consilier de stat al Republicii Moldova de clasa I;

consilier de stat al Republicii Moldova de clasa a II-a;

consilier de stat al Republicii Moldova de clasa a III-a;

2) funcţii publice de conducere- organizează, coordonează, îndrumă şi controlează activităţile desfăşurare de funcţionarul public, specificate mai sus, sub autoritatea unui funcţionar public ierarhic superior sau a unei persoane ce exercită funcţie de demnitate publică. Categoria funcţionarilor publici de conducere include persoanele numite,  în una din următoarele funcţii publice de conducere:

  1. a) conducător şi adjunct al conducătorului organului din subordinea ministerelor şi altor autorităţi administrative;
  2. b) conducător şi adjunct al conducătorului subdiviziunii interioare a autorităţii publice;
  3. c) conducător şi adjunct al conducătorului serviciului desconcentrat al autorităţii publice;
  4. g) conducător şi adjunct al conducătorului serviciului descentralizat, organizat în unitatea administrativ-teritorială şi în unitatea teritorială autonomă cu statut special;
  5. h) secretar al consiliului satului (comunei), sectorului, oraşului (municipiului), raionului şi secretar al preturii;
  6. i) pretor şi vicepretor al sectorului municipiului Chişinău;

Pentru această categorie de funcţionari publici se stabilesc următoarele grade de calificare:

consilier de stat de clasa I;

consilier de stat de clasa a II-a;

consilier de stat de clasa a III-a;

3) funcţii publice de execuţie. Include persoanele numite, în condiţiile prezentei legi, în alte funcţii publice decît cele desctise mai sus, pentru care se stabilesc următoarele grade de calificare:

consilier de clasa I;

consilier de clasa a II-a;

consilier de clasa a III-a.

  

Gradul de calificare de clasa a III-a se conferă funcţionarului public debutant după expirarea perioadei de probă, dacă aceasta a trecut cu succes  şi funcţionarului public de conducere de nivel superior, care anterior a deţinut funcţie publică, însă nu deţine grad de calificare  – la numirea lui în funcţie.

Conferirea gradului de calificare imediat superior se face dacă funcţionarul public a obţinut cel puţin calificativul „bine” la 3 evaluări ale performanţelor profesionale. Funcţionarului public i se poate conferi un grad de calificare ce îl depăşeşte pe cel anterior cu un grad în cazul îndeplinirii unor misiuni de importanţă deosebită sau obţinerii calificativului “foarte bine” la ultimele 2 evaluări ale performanţelor profesionale. Aprecierea caracterului deosebit al misiunii este de competenţa conducătorului autorităţii publice cu drept de conferire a gradelor de calificare.

Fiecărui grad de calificare îi corespunde un anumit spor la salariu, calculat din data conferirii acestuia. Funcţionarul public îşi păstrează gradul de calificare deţinut în cazul promovării în cadrul aceleiaşi categorii de funcţii publice, avansării în trepte de salarizare, transferului, detaşării, interimatului unei funcţii publice de conducere, reangajării în serviciul public.

Funcţionarului public i se poate retrage gradul de calificare, prin hotărîre judecătorească definitivă, pentru săvîrşirea unor acţiuni ilegale ce prevăd răspundere penală, precum şi în cazul cînd gradul de calificare a fost conferit cu încălcarea legislaţiei.