Pin It

Funcţionarul public, în procesul de executare a competenţelor sale, are următoarele drepturi:

  1. a) să examineze probleme şi să ia decizii în limitele competenţei sale;
  2. b) să solicite, în limitele competenţei sale, şi să primească informaţia necesară de la alte autorităţi publice, precum şi de la persoane fizice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma lor juridică de organizare;
  3. c) să-şi cunoască drepturile şi atribuţiile stipulate în fişa postului;
  4. d) să beneficieze de condiţii normale de muncă şi igienă de natură să-i ocrotească sănătatea şi integritatea fizică şi psihică, precum şi de un salariu corespunzător complexităţii atribuţiilor funcţiei;
  5. e) să se adreseze Guvernului sau după caz, conducătorilor autorităţilor publice respective asupra cazurilor de încălcare a legislaţiei referitoare la funcţia publică şi la statutul funcţionarului public.
  6. f) să beneficieze de stabilitate în funcţia publică deţinută, precum şi de dreptul de a fi promovat într-o funcţie publică superioară.

Funcţionarul public are dreptul la acces liber la dosarul său personal şi la datele personale incluse în registrul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici. La cererea scrisă sau verbală a funcţionarului public, autoritatea publică eliberează gratuit copii de pe actele existente în dosarul său personal, precum şi documente care să ateste activitatea desfăşurată, vechimea totală în muncă şi în funcţia publică, alte date necesare. Funcţionarul public are dreptul de a fi informat cu privire la toate deciziile care îl vizează în mod direct.

Funcţionarului public i se  garantează dreptul la  opinie şi poate exprima opinia oficială a autorităţii publice numai dacă este abilitat în acest sens. Funcţionarul public poate participa la activităţi sau dezbateri publice.

Funcţionarul public  poate avea calitatea de membru al partidelor politice sau organizaţiilor social-politice legal constituite, poate să întemeieze organizaţii sindicale şi să adere la ele, poate asocia în organizaţii profesionale sau în alte organizaţii care au drept scop reprezentarea şi protejarea intereselor profesionale.

Funcţionarilor publici le este recunoscut dreptul la grevă însă totodată le este interzis să participe la grevele care dereglează funcţionarea autorităţii publice de a cărei activitate depinde asigurarea societăţii cu bunuri şi servicii de importanţă vitală.

Funcţionarii publici în exerciţiul atribuţiilor lor sînt protejaţi de lege. Autoritatea publică este obligată să asigure protecţia funcţionarului public şi a membrilor familiei lui împotriva ameninţărilor, violenţelor, faptelor de ultraj cărora le-ar putea fi victimă în exerciţiul funcţiei publice sau în legătură cu aceasta. Pentru garantarea acestui drept, autoritatea publică va solicita sprijinul organelor abilitate, potrivit legii. Autoritatea publică este obligată să îl despăgubească pe funcţionarul public în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu material şi/sau moral în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.