Pin It

Obligaţiile generale stabilite pentru funcţionarii publici sunt următoarele:

  1. a) să respecte Constituţia, legislaţia în vigoare, precum şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
  2. b) să respecte cu stricteţe drepturile şi libertăţile cetăţenilor;
  3. c) să fie loial autorităţii publice în care activează;
  4. d) să îndeplinească cu responsabilitate, obiectivitate şi promptitudine, în spirit de iniţiativă şi colegialitate toate atribuţiile de serviciu;
  5. e) să păstreze, în conformitate cu legea, secretul de stat, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în exerciţiul funcţiei publice, cu excepţia informaţiilor considerate de interes public;
  6. f) să respecte normele de conduită profesională prevăzute de lege;
  7. g) să respecte regulamentul intern

În timpul exercitării atribuţiilor sale să nu exprime sau să manifeste public preferinţele politice şi să favorizeze vreun partid politic sau vreuo organizaţie social-politică.

Funcţionarii publici de conducere de nivel superior, precum şi funcţionarii publici de conducere sînt obligaţi să încurajeze propunerile şi iniţiativele motivate ale personalului din subordine în vederea îmbunătăţirii activităţii autorităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea.

Funcţionarul public este obligat să se conformeze dispoziţiilor  primite de la conducătorul său direct şi de la conducătorul autorităţii publice în care îşi exercită funcţia publică. Funcţionarul public are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor primite de la conducător dacă le consideră ilegale. Dispoziţia se consideră ilegală dacă aceasta este în contradicţie cu actele legislative şi normative în vigoare, depăşeşte competenţa autorităţii publice sau necesită acţiuni pe care destinatarul dispoziţiei nu are dreptul să le îndeplinească. Dacă funcţionarul public are dubii cu privire la legalitatea unei dispoziţii, acesta este obligat să comunice în scris autorului dispoziţiei dubiile sale, precum şi să aducă la cunoştinţa conducătorului ierarhic superior al acestuia astfel de situaţii. Funcţionarul public nu poate fi sancţionat sau prejudiciat pentru sesizarea cu bună-credinţă cu privire la dispoziţiile ilegale ale conducătorului.

Funcţionarul public este obligat să prezinte, în condiţiile legii, declaraţie cu privire la venituri şi proprietate. Funcţionarul public este obligat să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese.