Pin It

Perfecţionarea profesională a funcţionarului public este atît un drept cît şi o obligaţiune a acestuia. În procesul de dezvoltare profesională continuă a funcţionarului public, autorităţile publice au obligaţia de a asigura posibilităţi egale fiecărui funcţionar public la instruire atît în ţară, cît şi peste hotare,  diverse forme de dezvoltare profesională continuă, cu o durată de cel puţin 40 de ore anual, iar o dată la trei ani – cursuri de perfecţionare, cu o durată de cel puţin 72 de ore. Pentru aceasta, în bugetul anual propriu,  autorităţile publice prevăd mijloace pentru finanţarea procesului de dezvoltare profesională continuă a funcţionarilor publici, în mărime de cel puţin 2% din fondul de salarizare.

În cazul în care cursurile de dezvoltare profesională continuă se organizează în afara localităţii unde îşi are sediul autoritatea publică, funcţionarul public beneficiază de compensarea cheltuielilor legate de deplasare.

Dacă durata formelor de dezvoltate profesională este mai mare de 90 de zile într-un an calendaristic, cu excepţia celor urmate pe cont propriu, funcţionarul public este obligat să-şi asume angajamentul că, după terminarea cursurilor sau programelor, va activa în serviciul public, proporţional cu numărul zilelor de dezvoltare profesională, între 2 şi 5 ani. În cazul nerespectării angajamentului specificat, el este obligat să restituie autorităţii publice cheltuielile suportate pentru dezvoltarea profesională, inclusiv salariul încasat pe această perioadă, calculate în condiţiile legii.

Modul de organizare şi desfăşurare a procesului de dezvoltare profesională continuă a funcţionarilor publici a fost aprobăt de Guvern prin Hotărîrea 845 din 26.07.2004 “Cu privire la perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici.