Pin It

La o funcţie publică poate candida persoana care:

  1. a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
  2. b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
  3. c) are capacitate deplină de exerciţiu;
  4. d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
  5. e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
  6. f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
  7. g) îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea unor anumite funcţii publice.
  8. h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
  9. i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.
  10. j) are studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, cu excepţia funcţiilor publice de execuţie din autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi în care, după caz, pot fi încadrate persoane cu studii medii de specialitate absolvite cu diplomă.

Pentru a ocupa o funcţie publică de conducere de nivel superior, în afară de condiţiile prevăzute mai sus, persoana trebuie să aibă cel puţin 5 ani vechime în specialitatea (profilul) funcţiei publice respective.

Ocuparea funcţiei publice vacante se face prin concurs, promovare sau transfer. Concursul se organizează, de regulă, după aplicarea modalităţilor de ocupare a funcţiei publice vacante prin promovare sau transfer. Ocuparea funcţiei publice de conducere de nivel superior vacante se face numai prin concurs.

 Concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante are la bază principiile competiţiei deschise, transparenţei, competenţei şi meritelor profesionale, precum şi principiul egalităţii accesului la funcţiile publice pentru fiecare cetăţean.

Concursul se organizează  de către comisiile de concurs, diferit pentru  diferite categorii funcţionari  publici.

Pentru funcţia de adjunct al conducătorului autorităţii administrative, concursul se organizează de către comisia permanentă formată din 7 membri specialişti în administraţia publică, desemnaţi de Guvern.

Pentru funcţia de conducător şi adjunct al conducătorului aparatului autorităţii publice (Parlamentul, Preşedintele RM, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Constutituţională, Curtea Supremă de justiţie, Procuratura Generală, Curtea de Conturi), concursul se organizează de către comisiile de concurs formate de autorităţile publice respective.

Pentru funcţiile publice de conducere şi de execuţie din aceste autorităţi, comisiile de concurs sînt instituite de către autorităţile publice respective.

Condiţiile de desfăşurare a concursului se publică într-o publicaţie periodică (pînă în iulie 2010 acestea se piblicau în Monitorul Oficial), pe pagina web a autorităţii publice iniţiatoare, precum şi se afişează pe panoul informaţional la sediul autorităţii publice, într-un loc vizibil şi accesibil publicului, cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data desfăşurării concursului. Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului este stabilită prin “Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs”, aprobat prin HG nr.201 din 11.03.2009. Litigiile cu privire la concurs se soluţionează de instanţa de contencios administrativ competentă.

Raporturile de serviciu apar în baza actului administrativ de numire în funcţia publică. Actul administrativ de numire are formă scrisă şi conţine temeiul legal al numirii, referinţa la una din modalităţile de ocupare a funcţiei publice, numele funcţionarului public, funcţia publică, data de la care acesta urmează să exercite funcţia publică, drepturile salariale, perioada de probă, după caz, alte componente stabilite de legislaţie. La actul administrativ de numire se anexează fişa postului, iar o copie a acesteia se înmînează funcţionarului public.