Pin It

Evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarului public se efectuează anual, prin compararea rezultatelor obţinute în perioada evaluată cu obiectivele stabilite, în baza criteriilor de evaluare. Obiectivele pentru fiecare funcţionar public se stabilesc anual de către conducătorul autorităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public. Revizuirea obiectivelor se poate face semestrial. Modificările se consemnează într-un proces-verbal semnat şi datat de conducătorul autorităţii publice şi de funcţionarul public care urmează să fie evaluat.

În urma evaluării performanţelor profesionale, funcţionarului public i se acordă unul dintre următoarele calificative: „foarte bine”, „bine”, „satisfăcător”, „nesatisfăcător”. În cadrul procedurii de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarului public se identifică necesităţile de dezvoltare profesională a acestuia.

Rezultatele evaluării performanţelor profesionale ale funcţionarului public se iau în considerare la luarea deciziilor cu privire la avansarea şi promovarea în funcţie, conferirea unui grad de calificare superior menţinerea şi destituirea din funcţia publică.

  Modalitatea de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarului public este reglementată prin anexa nr.8 la Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 “Regulamentul
cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarului public”.

Evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici se efectuează de către comisiile de evaluare, numite de Primul-ministru sau instituite de conducătorii autorităţilor publice respective după caz.

Procedura de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici se realizează în două etape: completarea fişei de evaluare şi interviul.

Completarea fişei de evaluare se realizează de către persoana care exercită funcţie de demnitate publică, funcţionarul public de conducere de nivel superior, funcţionarul public de conducere ierarhic superior, preşedintele raionului, primarul satului (comunei).

Interviul reprezintă un schimb de informaţii care are loc între persoana care a întocmit fişa de evaluare şi funcţionarul public evaluat.

Penrtru funcţionarul public de conducere de nivel superior procedura de evaluare puţin diferă. Acesta  întocmeşte un raport de activitate pentru perioada respectivă, iar  persoana care exercită funcţie de demnitate publică sau funcţionarul public de conducere de nivel superior ierarhic -  un raport de evaluare. Interviul este obligatoriu numai în cazul în care informaţiile cuprinse în raportul de activitate şi în raportul de evaluare diferă.

Fiecare evaluare realizată de comisia de evaluare se consemnează în fişa de evaluare a funcţionarului public. Un exemplar al fişei de evaluare se trimite obligatoriu persoanei care exercită funcţie de demnitate publică sau, după caz, funcţionarului public de conducere de nivel superior ierarhic, iar altul se păstrează în dosarul personal al funcţionarului public evaluat.

În cazul în care funcţionarul public consideră că aprecierile consemnate nu corespund realităţii, el poate solicita comisiei de evaluare revizuirea calificativului acordat.