Pin It

1 .Rezumat

 

 

Deoarece in Uniunea Europeana ,au existat si exista înca diferenţe semnificative din punct de vedere economic si social,Fondurile Structurale si de Coeziune au fost create si sunt utilizate si in prezent drept instrumente pentru reducerea decalajelor intre regiunile si statele membre U.E.

Pentru perioada 2007-2013 ,politica de coeziune a Uniunii Europene a fost revizuita pentru a răspunde mai bine obiectivelor stabilite de Lisabona si Goteborg.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Cuvinte cheie

 

 

FEDR-Fondul European de Dezvoltarea Regionala FSE-Fondul Social European

FC-Fondul de Coeziune FEI-Fondul European de Investiţii

CE-Comisia Europeana BEI-Grupul Băncii Europene de Investiţii

3.Introducere

 

 

 

întreaga U.E se confrunta cu probleme serioase rezultate in urma procesului de structurare determinat de fenomenul de globalizare ,de deschiderea comerciala ,de dezvolatarea economiei bazate pe cunoaştere ,de îmbătrînirea populaţiei şi de accentuarea migraţiei.

Creşterea economica slaba a ultimilor ani a condus la creşterea şomajului in multe părţi ale U.E antrenând in acest mod o serie de probleme sociale deloc de neglijat .pentru a răspunde acestor provocări ,in anul 2000 a fost adoptată aşa numita Strategie de la Lisabona,care propune transformarea U.E in cea mai dinamică şi competitivă economie,bazată pe cunoaştere pană în anul 2010.

4.STADIUL CERCETĂRILOR EFECTUATE IN TEMATICA INVESTIGATĂ.

 

 

Politica de coeziune dispune de trei instrumente : -Fondul European pentru Dezvoltare Regionala -Fondul de Coeziune -Fondul Social European

 

 

 

Cele trei instrumente vor fi folosite pentru a ajuta la reducerea disparitaţilor de dezvoltare econimică intre diversele regiuni ale Uniunii Europene punandu-le accentul pe cunoaştere şi inovare ,pe crearea de locuri de muncă,cooperare între regiuni şi de transformarea regiunilor in locuri atractive penru a investi şi pentru a munci.

Fondul European de Dezvoltare Regionala FEDR susţine dezvoltarea economică durabilă la niel regional şi local ,oferind sprijin financiar pentru investiţii productive,care să contribuie la crearea de noi locuri de muncă ,m pincipal investiţii în IMM-uri ,în infrastructura.

Fondul Social European FSE contribuie la indentifcarea coeziunii economice şi sociale prin îmbunătăţirea posibilităţilor de ocupare a forţei de muncă ,creşterea capacităţii e adaptare a

întreprinderilor şi a lucrătorilor.

FSE promovează educaţia si formarea profesională pe tot parcursul vieţii şi creşterea investiţiilor în resursele umane ,în special IMM-uri.

Fondul de Coeziune FC finanţează proiecte în domeniul protecţiei mediului şi infrastructurii din transporturi.

Fondul de Coeziune se adresează statelor membre cun un venit naţional brut pe locuitor mai puţin 90% din media comunitară.

Politica de coeziune ,în noua sa formă ,are trei obiective:

-convergeţa: susţinerea regiunilor ramase in urmă din punct de vedere al dezvoltării economice

-competivitate regionala şi ocuparea forţei de muncă -Cooperare Teritorială Europeană

România ,ca beneficiară a fondurilor structurale ,este eligibila pentru toate cele trei intrumente şi pentru două dintre obiective:

-Convergenţă

-Cooperare Teritorială Europeană

5.EXPUNEREA PROBLEMEI

 

 

 

 

 

 

 

Propunerea Comisiei Europene vizează o abordare mai strategică ,mai puţin birocratică şi mai bine orientată către soluţionarea problemelor de ordin economic şi social cu care Uniunea se confruntă in urma extinderii. Abordare strategică:

Politica de coeziune este acum legată de priorităţile strategice pe termen lung şi dezbaterile anuale din cadrul sesiunii de primăvară a consiliului. Mai puţină birocraţiei Concentrarea bugetului descentralizarea administrării fondurilor ,proporţionalitatea regulilor ,mai puţine instrumente şi un sistem de implementare simplificat.

O mai buna orientare:concentrarea geografică asupra Statelor Membre şi a regulilor U.E ce se vor confrunta su cele mai mari nevoi după extindere ,precum si asupra competitivităţii şi a dezvoltării durabile.

6.CONCEPTE ŞI TERMINOLOGIE

 

 

 

 

JEREMIE-o noua modalitate de utilizare a fondurilor structurale europene pentru promovarea accesului IMM-urilor la finanţare prin intermediul fondurilor de participare

 

Iniţiativa JEREMIE oferă statelor membre U.E ,prin autorităţile de management naţionale sau regionale posibilitatea de a utilize o parte din fondurile structurale europene ale acestora pentru finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii prin participare la capital ,împrumuturi sau garanţii prin intermediul unui fond de participare reînoibil ca un fond umbrela .

Acesta iniţiativă a fost lansata de Comisia Europeană CE si Fondul European de Investiţii FEI ,care face parte din grupul Băncii Europene de Investiţii BEI.

Ca fond umbrelă ,JEREMIE poate oferi intermediarilor financiari şi nu in mod direct IMM-urilor.

Fondul de participare JEREMIE poate oferi intermediarilor financiari:

-instrumente financiare orientate către IMM-uri

-garanţii

-cogaranţii

-contragaranţii

-garanţii de participare la capital

-microîmprumuturi -instrumente de securizare -capital de risc -fonduri de coinvestire -investiţiiin fonduri de transfer de tehnologie împrumuturi şi participare la capital.

JEREMIE intre FEI şi o autoritate naţională ,regională a unu stat membru a U.E.

Partenerul naţional ,regional transfera fondurile allocate iniţiativei JEREMIE într-un cont banca JEREMIE ,apoi este lansat un apel pentru exprimarea interesului ,iar intermediarii financiari sunt selectaţi in baza unu proces.

Beneficiile utilizării JEREMIE:

 

Principalele beneficii sunt: -FLEXIBILITATE

-BENEFICIILE ABORDĂRII DE TIP PORTOFOLIU -RECICLAREA FONDURILOR -MULTUPLICAREA -EXPERIENŢA FEI.

 

Iniţiativa JEREMIE oferă regiunilor şi statelor membre posibilitatea de a beneficia de o platformă financiară flexibilă ,eficientă ,vizibilă şi reînoibilă pentru IMM-uri ,printr-un parteneriat pe termen lung cu instituţiile financiare locale:

Acorduri de finanţare JEREMIE semnate:Grecia,România,Letonia,Lituania,Franţa,Itali

a ,Slovacia,Cipru,Bulgaria,Sicilia.

7.SOLUŢII IDENTIFICATE

 

 

 

 

Ţările beneficiare -să aibă venit pe locuitor sub 90% fata de media comunitară. Ţările beneficiare să aibă un program menit să satisfacă condiţiile de convergenţă in perioada 2000­2006 bugetul fondului este de 18 miliarde de euro.

Fondul de coeziune se deosebeşte de fondurile structurale in sensul că urmăreşte reducerea disparităţilor dintre economiile naţionale ,m timp ce acestea din urma au ca scop reducerea disparităţilor dintre regiuni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.ANALIZA REZULTATELOR

 

 

Politica de coeziune are un rol semnificativ pe atingerea obiectivelor stabilite la Lisabona ,mtrucât prin reducerea disparităţilor,U.E se asigură că toate regiunile şi grupurile sociale contribuie şi beneficiază de dezvoltarea de ansamblu a spaţiului comunitar.

Proiectul tratatului de instituire a unei Constituţii pentru Europa menţionează clar dezideratul unei dezvoltări economice armonioase a U.E.

9.CONCLUZII

 

 

Fondul de Coeziune este un instrument financiar menit să consolideze coeziunea economică şi socială între ţările europene.

Resursele acestui fond sunt alocate în două sectoare : mediu si reţele de transport europene .

Crearea acestui fond ,se regăseşte în articolele 129C şi 130D ale Tratatului .Articolele 130S se ocupă de finanţarea proiectelor legate de protecţia mediului. Protocolul 15 din anexa Tratatului stabileşte cerinţele care condiţionează accesul la resursele Fondului.

Două Reglementări ale Consiliului ,din 1993 şi 1994 completează cadrul legal al Fondului.

Pentru înfiinţarea Fondului o variabilă politică a fost crucială:pasiunea din partea acelor ţari în crearea Uniunii Economice şi Monetare.

 

 

 

 

10.PROPUNERI

 

 

Pregătirea unui dosar de licitaţie de calitatea

presupune:

-discuţii cu alti beneficiari

-se apelează la modele,schimbări de experineţe

-consultantul sa facă recomandări

1 l.BIBLIOGRAFIE

 

 

 

 

 

 

 

-Camera de Comerţ,Industrie Navigaţie şi Agricultură ConstanţaJNTFORMEST,Ghidul Fondurilor Structurale-ghidul actorilor dezvoltării regionale,aprilie 2003 .

 

 

 

Marchis G.(2009)Analiza fondurilor europene pre si post aderare in România .Bucureşti:Editura Didactică şi Pedagogică,capitolele 1,3 şi 3