Pin It

    In cf cu prevederile art3 alin1 din Legea admin. Publice locale, prin autonomie locala se intelege dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor admin publice locale de a solutiona si de a gestiona, in numele si in interesulcolectivitatilor locale pe care le reprezinta, treburile publice, in conditiile legii.

   Definitia are in vedere conceptul de autonomie locala, astfel cum acesta este prevazut de art3 din Carta Europeana a Autonomiei Locale adoptata la Strasbourg la 15 oct 1985, ratificata de Romania prin Legea nr199/1997.

  Autonomia locala nu inseamna dreptul unei colectivitati de a se guverna singura in orice problema, fara a tine seama de lege, de raporturile cu colectivitati similare sau cu cele la niveluri superioare.

   Colectivitatile locale sunt integrate teritorial si juridic statului superan, care le asigura autonomia necesara gestionarii treburilor lor specitfice, dar numai in masura in care aceasta se integreaza in ordinea juridica a statului.

  Statul roman recunoaste prin dispozitiile constit si prin cele ale Legii admin. publice locale ca in interiorul lor, colectivitatile locale se admin. prin alesi locali si prin forte proprii, dar cu respectarea legalitatii si sub controlul de tutela admin. al autoritatilor statale.

   Fundamental economic al autonomiei locale il reprezinta sfera patrimoniala pe care autoritile locale o gestionzaza, in conditiile legii, ca un autentic proprietar.

Autonomia locala priveste organizarea, functionarea, competentele si atributiile, precum si gestionarea resurselor care, potrivit legii, apartin comunei, orasului, municipiului sau judetului, dupa caz. Competentele si atributiile autoritatilor admin. publice locale se stabilesc numai prin lege.

   Autonomia locala este numai admin. si financiara, fiind exercitata pe baza si in limitele prevazute de lege.

   Potrivit legii, nu poate exsita autonomie locala pe baza altor criterii, cum ar fi criteriile etnice, lingvistice, teritoriale regionale etc.

  In scopul asigurarii autonomiei locale, autoritatile admin. publice locale au dreptul sa instituie si sa perceapa impozite si taxe locale, sa elaboreze si sa aprobe bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, in conditiile legii.

  Autonomia locala confera autoritatilor admin. publice locale dreptul ca, in limitele legii, sa aiba initiative in toate domeniil, cu exceptia celor care sunt date in mod expres in competente altor autoritati publice.

    Raporturile dintre autoritatile admin. publice locale din comune sui orase si autoritatile admin. publice de la nivel judetean se bazeaza pr principiile autonomiei, legalitatii, responsabilitatii, cooperarii si solidaritatii in rezolvarea problemelor intregului judet.

   Cf legii nr 215/2001, 2 sau maimulte unitati admin.-teritoriale au dreotul ca, in limitele competentelor autoritatilor lor deliberative si executive, sa coopereze sis a se asocieze, in conditiile legii, formand asociatii de dezvoltare intercomunitara, cu personalitate juridical, de drept privat si de utilitate publica. Prin derogare de la prevederile Ordonantei Guv nr 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, asociatiile de dezvoltare interconumitara sunt de utilitate publica, prin efectul Legii admin. publice locale.

   Legea recunoaste dreptul unitatilor admin-teritoriale ca, in limitele competentelor autoritatilor lor deliberative si executive, sa coopereze si sa se asocieze ci su unitati admin.-terit din strainatate, in conditiile legii, prin hotarari ale consiliilor sau judetene, dupa caz.

   Guv sprijina asocierea unitatilor admin.-terit prin programe nationale de dezvoltare.

   Unitatile admin.-terit pot incheia intre ele acorduri si pot participa, incluziv prin alocare de fonduri, la initierea si la realizarea unor programe de dezvoltare zonala sau regionala, in baza hotararilor adoptate de consiliile locale ori judetene, dupa caz, in conditiile legii.

   Unitatile admin.-terit limítrofe zonelor de frontiera pot incheia intre ele, in conditiile legii, intelegeri de cooperare trasfrontaliera cu structuri similare din statele vecine.

  In urma revizuirii Constit din anul 2003 a fost consacrat expres in Legea fundamentala dreptul cetatenilor romani ce apartin unei minoritati nationale care are in unitatea admin.-terit respective o pondere seminificativa, de a folosi in scris sau oral, in relatiile cu autoritatile locale, limba materna.

    Legea nr 215/2001 prevede in art19 ca in unitatile admin-teritoriale in care cetatenii apartinand minoritatilor nationale au o pondere de peste 20% din numarul locuitorilor, autoritatile admin publice locale vor asigura folosirea, in raporturile cu acestia si a limbii materne in cf cu prevederile Constit si ale conventiilor internationale la care Romania este parte.