Pin It

E-guvernarea se referă la utilizarea instrumentelor şi a sistemelor generate de TIC pentru a oferi servicii publice mai bune cetăţenilor şi întreprinderilor. TIC  este deja utilizată pe scară largă de organele guvernamentale şi de întreprinderi însă e-guvernarea implică şi alte aspecte nu doar instrumentele. O e-guvernare eficientă implică deasemenea regândirea organizaţiilor şi proceselor precum şi schimbarea comportamentului astfel încât serviciile publice să fie furnizate mai eficient oamenilor care au nevoie de aceste tehnologii. Pusă în aplicare într-un mod eficient e-guvernarea permite  tuturor cetăţenilor, întreprinderilor şi  organizaţiilor să-şi ducă la îndeplinire obiectivele mai uşor, mai rapid şi la costuri mai mici.

Cuvinte cheie:

TIC – este folosit ca un termen general pentru toate tipurile de tehnologii care permit utilizatorilor să creeze, să acceseze şi să manipuleze  informaţiile. TIC  este o combinaţie a tehnologiei informaţiei cu cea a comunicaţiilor.

E-guvernare  (prescurtarea de  la guvernare electronică –  termen  cunoscut deasemenea sub numele de guvernare digitală, guvernare on-line, guvern conectat) – interacţiunea digitală dintre administraţie şi cetăţeni, administraţie şi întreprinderi, administraţie şi angajaţi precum şi administraţie şi agenţii.

Serviciile publice – termen folosit pentru serviciile oferite de administraţie pentru cetăţenii săi, fie direct prin sectorul public fie prin finanţarea unei furnizări private de servicii.

Programul  digital  pentru  Europa  –  este  o  strategie de  a motiva  creşterea

economiei  digitale până în 2020. Acest  program evidenţiază politici şi acţiuni pentru

maximiza beneficiul revoluţiei digitale pentru toţi.

 

  1. Fixarea priorităţii cetăţeanului

E-guvernarea presupune utilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor TIC

pentru a motiva administraţiile publice să fie mai eficiente şi mai eficace prin promovarea

creşterii economice şi prin reducerea birocraţiei.

Facturarea electronică în Danemarca salvează afacerile de 50 milioane de euro pe an în ce priveşte administraţia iar contribuabilii salvează cam 120-150 milioane de euro. Dacă această tehnologie ar funcţiona în întreaga Uniune Europeană s-ar economisi 15 miliarde de euro în fiecare an.

Modernizarea administraţiilor publice din Europa înseamnă a-i ajuta pe cercetători, companii, administraţii publice să lucreze împreună în întreaga Europă pentru a dezvolta tehnologii, schimb de bune practici şi de a crea o abordare coordonată.

 

  1. Plan de acţiune 2011-2015

Este nevoie de o nouă generaţie de servicii de guvernare electronică, deschisă,

flexibilă pentru a permite cetăţenilor şi întreprinderilor europene să-şi îmbunătăţească mobilitatea în cadrul pieţei interne a secolului 21 şi pentru a se asigura că serviciile publice pot sluji unei economii care se bazează pe reţele de Internet în viitor.

Comisia Europeană îşi propune să sprijine cu planul său de acţiune 2011-2015 furnizarea unei noi generaţii de servicii de guvernare electronică pentru întreprinderi şi cetăţeni. Planul de acţiune identifică patru priorităţi politice bazate pe Declaraţia de la Malmo care a fost de acord la a 5-a Conferinţă ministerială din Malmo, Suedia:

-     Să ofere oportunităţi cetăţenilor şi întreprinderilor,

-     Să consolideze mobilitatea în cadrul pieţei unice

-     Să încurajeze eficienţa şi eficacitatea

 

-     Să creeze factori cheie necesari şi condiţii pentru a realiza anumite

obiective

Acest  plan de acţiune contribuie la o economie  durabilă bazată pe cunoaştere pentru Uniunea Europeană după cum este prezentat în Strategia Europeană 2020. Acest plan susţine şi completează Programul digital pentru Europa.

Scopul general

Planul de  acţiune are ca scop  complementaritatea instrumentelor de  politică

naţionale şi europene. Acţiunile sale sprijinesc tranziţia de eGuvernare într-o nouă generaţie de servicii deschise, flexibile  şi de colaborare de guvernare electronică fără sudură, la nivel local, regional, naţional şi european, care va responsabiliza cetăţenii şi întreprinderile.

Misiunea principală a Comisiei este de a optimiza condiţiile, pentru dezvoltarea de  servicii de guvernare electronică transfrontaliere oferite cetăţenilor şi întreprinderilor, indiferent  de  ţara  lor  de  origine.  Aceasta  include  dezvoltarea  unui  mediu   care promovează  interoperabilitatea sistemelor  şi  facilitatori-cheie,  cum  ar  fi  semnătura electronică şi identificarea electronică. Servicii accesibile în întreaga UE consolidează piaţa unică digitală şi completează legislaţia existentă în domenii cum ar fi identificarea electronică, e-achiziţii, e-justiţie, e-sănătate, securitate socială şi mobilitate, în acelaşi timp oferind beneficii concrete pentru cetăţeni, companii şi guverne din Europa.

Combinaţia dintre toate aceste eforturi ar trebui să ducă la o creştere a serviciilor de guvernare electronică. Până în 2015, 50% din cetăţeni ar trebui să folosească e- guvernarea. Ţinta avută în vedere pentru întreprinderi în vederea folosirii e-guvernării este de 80% până în 2015.

Priorităţi şi acţiuni - 4 domenii prioritare

Ghid de abilitare

Responsabilizarea utilizatorilor este caracteristica cheie a unei generaţii de servicii de guvernare electronică. Utilizatorii se aşteaptă din ce în ce mai mult să aibă parte de servicii concepute în funcţie de nevoile lor şi dezvoltate în colaborare cu aceştia.

Prioritatea 1.1 Servicii destinate nevoilor utilizatorilor

Acţiunea 1. Sprijinirea Statelor Membre în ce priveşte serviciile e-guvernare

Acţiunea 2. Dezvoltarea de servicii personalizate on-line

Prioritatea 1.2 Colaborarea în ceea ce priveşte furnizarea de servicii

Acţiunea 3: Evaluarea şi recomandările privind implicarea utilizatorilor în proiectarea şi producţia de servicii e-guvernare

Acţiunea  4:  Schimbul  de  cunoştinţe  şi  experienţă,  un  acord asupra tuturor

obiectivelor comune pentru servicii colaboratoare

Prioritatea 1.3. Re-utilizarea informaţiilor din sectorul public

Acţiunea 5: Set comun de PSI – indicatori de utilizare

Acţiunea 6: Studiu privind datele sau dezvoltarea de portaluri PSI şi punerea lor în aplicare de către Statele Membre.

Acţiunea 7: Schimb de bune practici şi conştientizare, adoptarea unei strategii PSI

 

interne

 

Acţiunea 8: Revizuirea directivei PSI (ISP) Proritatea 1.4 Îmbunătăţirea transparenţei

Acţiunea  9: Fixarea unor obiective  de transparenţă şi schimbul  de experienţe

 

disponibile

Acţiunea   10:  Acces   on-line  la  informaţii  privind  legile  şi  reglementările guvernamentale, politicile şi finanţele

 

Acţiunea  11: Informaţii şi  acces electronic la informaţiile deţinute de  Statele

Membre

Prioritatea 1.5 Implicarea cetăţenilor şi a întreprinderilor în politică

Acţiunea 12: Dezvoltarea serviciului electronic de acţiune pentru a sprijini iniţiativa cetăţenească.

Acţiunea 13: Evaluarea proiectelor de cercetare existente

Acţiunea 14: Dezvoltarea serviciilor care implică acţionarii în dezbateri publice şi

în procesul de luare a deciziilor.

 

Pieţele interne

E-guvernarea ar trebui să sprijine în continuare construirea pieţei unice digitale. Există încă probleme substanţiale care rămân a fi rezolvate în ceea ce priveşte transferabilitatea serviciilor publice cum ar fi cele legate de securitate socială, beneficii de sănătate, pensii  şi  alte servicii  personale. Obstacolele care împiedică e-achiziţiile trebuie să fie  înlăturate. Aceste  bariere pot fi  înlăturate prin crearea unor servicii e- guvernare de înaltă calitate pentru a facilita mobilitatea pentru cetăţeni şi întreprinderi şi pentru a crea sinergii în soluţiile de e-guvernare.

Acţiunile ce urmează sunt menite să consolideze piaţa unică digitală cu scopul de a consolida cooperarea şi de a oferi o mai uşoară furnizare de servicii de guvernare electronică pentru întreprinderi şi cetăţeni la nivel transfrontalier.

 

Prioritatea 2.1: Servicii unitare pentru afaceri

Acţiunea 15: Evaluarea rezultatelor PEPPOL şi SPOCS

Acţiunea  16:  cartea alba privind  măsurile  practice pentru  a  inter  -  capacitatea de conectare e-achiziţii pe piaţa internă

Acţiunea 17: Dezvoltarea - serviciilor de ordine, pe baza rezultatelor de PEPOL şi de acţiune SPOCS

Acţiunea18: "A doua generaţie" de puncte unice de contact

 

Prioritatea 2.2: Mobilitate personala

Acţiunea 19: Supravegherea schimburilor de bune practici, coordonarea eforturilor de dezvoltare a serviciilor de e-curierat

Acţiunea 20: Servicii de frontieră şi interoperabile e-curierat pentru cetăţeni

 

Prioritatea 2.3: UE - punerea în aplicare de servicii transfrontaliere şi de servicii noi Acţiunea  21:  Studiu  pentru cererea de  servicii  transfrontaliere, evaluarea barierelor organizaţionale, juridice, tehnice şi semantice

Acţiunea 22: Acordul privind serviciile transfrontaliere publice

Acţiunea 23: Dezvoltarea unor mari proiecte pilot şi iniţierea altora noi, de coordonare şi re - utilizarea rezultatelor si soluţiilor.

Acţiunea 24: Punerea în aplicare a serviciilor transfrontaliere e-mediu

 

 

 

Eficienţa şi eficacitatea guvernărilor şi administraţiilor

Prioritatea 3.1: Îmbunătăţirea proceselor organizaţionale

Acţiunea 25: Facilitarea schimburilor de experienţă, soluţii şi aplicaţii de succes, abordări noi în îmbunătăţirea procesului de organizare

 

Acţiunea  26: Transformarea e-practicii în ceea ce priveşte schimbul  de experienţă şi instrumentul de informare

Acţiunea 27: Punerea în aplicare a Planului de acţiune pentru e-Comisia 2011 – 2015

Acţiunea  28:  Program pentru  schimburile  de  personal între  administraţiile Statelor

Membre

 

Prioritatea 3.2: Reducerea poverilor administrative

Acţiunea 29: Schimbul  de experienţă privind punerea în aplicare a principiului înregistrării "o singură dată", şi cu privire la procedurile electronice şi de comunicaţii, analiza cost - beneficiu şi designul foii de parcurs

 

Prioritatea 3.3: Administraţie durabilă

 

Acţiunea 30: Studiu privind potenţialul guvernării electronice pentru a reduce amprenta

de carbon

Acţiunea 31: Indicatori şi proceduri de evaluare pentru măsurarea reducerii a amprentei de carbon datorită serviciilor de guvernare electronica

 

Condiţiile pentru dezvoltarea guvernării electronice

Un număr de condiţii trebuie să fie îndeplinit pentru a permite colaborarea electronică sigură şi eficientă între Statele Membre. Acţiunile în acest sens includ dezvoltarea,  implementarea  şi  interoperabilitatea infrastructurilor TIC.  Trebuie  pus accentual pe   beneficiile specificaţiilor  ca un mijloc de a promova interoperabilitatea, îmbunătăţirea existenţei  şi  dezvoltarea de  noi  servicii,  precum  şi  inovarea unor noi servicii de guvernare electronică prin cercetare şi dezvoltare, proiecte-pilot şi alte sisteme de punere în aplicare.

 

Prioritatea 4.1: Specificaţii deschise şi interoperabilitate

Acţiunea 32: Punerea în acţiune Cadrul de interoperabilitate european (FEI) şi Strategia

europeană de interoperabilitate (EIS)

Acţiunea 33: Schimburi de expertize, promoţiile de re-utilizare şi schimbul de soluţii privind implementarea de servicii interoperabile e-guvernare

Acţiunea 34: Alinierea cadrelor de interoperabilitate naţionale la Prioritatea FEI

4.2: Facilitatori-cheie

Acţiunea  35: Revizuirea  Directivei  privind  semnătura electronică pentru asistenţa - recunoaşterea frontierelor şi interoperabilitatea sistemelor de e-autenmtificare

Acţiunea 36: Decizia de a asigura recunoaşterea reciprocă a identificării şi e-autentificare

Acţiunea 37: Aplicare şi dezvoltare soluţii e-ID Prioritatea 4.3: E-guvernare inovatoare

Acţiunea 38: Aplicarea tehnologiilor emergente şi paradigme în sectorul public

Acţiunea 39: Proiecte pilot pentru arhitectura inovatoare si tehnologii din e-guvernare

 

Monitorizarea

Progresul general al planului de  acţiune privind  guvernarea electronică va  fi

măsurată anual, folosind o combinaţie adecvată de instrumente (benchmarking, banc - învăţare, pentru auto-evaluare) şi a metodologiilor (cercetare web, analiza datelor publice, testarea de utilizare, interviuri).

 

În plus faţă de aceste exerciţii de nivel UE, Statele Membre vor împărtăşi cu Comisia şi celelalte State Membre orice iniţiative de benchmarking realizate în ţara lor. Acest lucru va îmbogăţi baza de cunoştinţe şi va permite, de asemenea, dezvoltarea unor exerciţii comune de măsurare în rândul părţilor interesate. Toate acestea luate împreună trebuie să constituie baza unui cadru de evaluare comparativă privind guvernarea electronică, în conformitate cu obiectivele acestui plan de acţiune privind guvernarea electronică.

Scopul este de a avea o bună imagine de ansamblu a modului în care UE progresează şi atrage cât mai mult  posibil învăţarea. Măsurarea va fi  completată de schimbul activ şi intens de experienţă dintre Statele Membre şi Comisie (e-Practică, seminarii). Comunităţile active de învăţare vor fi stabilite în e-practică în acest scop.

 

  1. Politica: e-guvernarea pe calea rapidă

E-guvernarea s-a dezvoltat semnificativ în ultimii ani, iar acum este văzută ca o

realitate tangibilă de milioane de cetăţeni. Impactul e-guvernării este resimţit de către cetăţeni şi întreprinderi şi dincolo de serviciile guvernamentale, cu instrumente, cum ar fi identitatea electronică care ajută cetăţenii şi întreprinderile în activităţile de zi cu zi în întreaga societate. Cu toate acestea, mai sunt multe obiective de îndeplinit. În mai 2010, Comisia Europeană a dezvăluit Agenda digitală pentru Europa (DAE), o foaie de parcurs majoră de definire a rolurilor cheie pe care utilizarea TIC va trebui să le joace, dacă Europa vrea să reuşească în ambiţiile sale pentru o economie digitală înfloritoare până în

2020.

Beneficiile de e-guvernare

E-guvernarea electronică motivează serviciile publice să fie mai eficiente şi mai

uşor de accesat pentru cetăţeni, companii şi guverne. Economiile de costuri sunt masive.

O e-guvernare eficientă va îmbunătăţi, de asemenea, guvernanţa şi pentru a permite cetăţenilor să devină mai implicaţi în activităţile guvernelor lor. Mai mult decât atât, libertatea de pe piaţă internă a Uniunii presupune un număr în creştere de cetăţeni şi întreprinderi care se ocupă cu organisme publice în afara ţărilor lor de origine. Dacă ei caută permisiunea de planificare pentru a construi o nouă fabrică sau o licenţă să se căsătorească, persoanele fizice şi firmele trebuie să fie tratate în mod corect şi cu uşurinţă oriunde s-ar afla în UE. Acest  lucru solicită guvernelor să coopereze prin intermediul instrumentelor de guvernare electronică, care pot procesa date din oricare dintre Statele Membre.

Cercetarea în domeniul TIC în cadrul e-guvernării este axată pe tehnologiile care stau la baza simplificării serviciilor. Serviciile de guvernare electronică trebuie să exploateze o gamă largă de tehnologii TIC şi instrumente în întreg spectrul de teme de cercetare în domeniul TIC în plus faţă de cele specifice pentru e-guvernare.

 

  1. Calea spre E-guvernare este pavată cu ştiinţă

Cercetarea este esenţială pentru dezvoltarea e-guvernării în Europa, dar numai în

cazul în care administraţiile industriale, companiile mai mici, mediul academic şi public colaborează strâns pentru a ne  aduce instrumentele  de  care avem  nevoie  pentru a valorifica tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru a face serviciile guvernamentale mai eficiente şi mai prietenoase. Miniştrii guvernului şi industriile, au subliniat angajamentul lor de a implementa planul de acţiune al UE privind guvernarea electronică, cel mai recent prezentat la Conferinţa ministerială de la Malmö 2009, dar

 

adevărata provocare este transpunerea rezultatelor cercetărilor în aplicaţii practice. Aceste obiective sunt prezentate de Comisia Europeană, în Agenda digitală pentru Europa.