Pin It

Din interpretarea articolului 108 din Constituţie, raportat la articolul 27 din Legea nr. 90/2001, credem că pot fi desprinse următoarele dimensiuni ale statutului constituţional al hotărârilor de Guvern:

  1. Potrivit Constituţiei “hotărârile se emit pentru organizarea executării legilor “.

Acest text permite interpretarea că hotărârile de Guvern intervin în măsura în care legea impune adoptarea lor, în măsura în care fie expres, fie implicit, legea trimite la o hotărâre de punere în aplicare sau practica aplicării legii naşte nevoia adoptării unei hotărâri de Guvern.

Din această perspectivă, Hotărârile de Guvern sunt praeter legem şi secundum legem. Ele sunt adoptate în baza legii, în limitele acesteia, şi după ce domeniul respectiv a fost supus unei reglementări legale, ele neputând dispune decât măsuri administrative, pentru asigurarea organizării executării legilor[1].

  1. Hotărârile de Guvern realizează competenţa originară a Guvernului, de autoritate executivă, adică de autoritate care îşi propune în principal să pună în aplicare legea.
  2. Hotărârile de Guvern sunt supuse controlului de legalitate exercitat de instanţele judecătoreşti, în baza Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004[2].
  3. Hotărârile de Guvern sunt supuse regulii semnării de către primul ministru şi contrasemnării de miniştrii care au obligaţia punerii lor în executare.
  4. Regula obligativităţii publicării în Monitorul Oficial, sub sancţiunea inexistenţei, în cazul nepublicării.

De la această regulă, Constituţia admite o excepţie, respectiv hotărârile care au caracter militar şi care se comunică numai instituţiilor interesate.

  1. Hotărârile de Guvern pot avea atât caracter normativ, cât şi caracter individual[3].

 

[1] Ioan Vida, op. cit., p. 100.

[2] În acelaşi sens, Mihai Constantinescu şi Antonie Iorgovan în Mihai Constantinescu, Ion Deleanu, Antonie Iorgovan, Ioan Muraru, Florin Vasilescu, Ioan Vida, op. cit., p. 238.

[3] Exempli gratia, o hotărâre de Guvern prin care se dă în administrare un bun proprietatea publică a statului are caracter individual iar o hotărâre de Guvern prin care se reglementează contravenţii va avea caracter normativ.