Pin It

Conform proiectului noii legi a apelor, aparţin domeniului public al statului apele de suprafaţă cu albiile lor minore cu lungimi mai mari de 5 km şI cu bazine hidrografice ce depăşesc suprafeţele de 10 KM , malurile şI cuvetele lacurilor, precum şI  apele subterane, apele maritime interioare, faleza şI plaja mării, cu bogăţiile lor naturale şI potenţial energetic valorificabil, marea teritorială şI fundul apelor maritime.

            Apele minore cu lungimi mai mici de 5km şI cu bazine hidrografice mai ce nu depăşesc 10 Km, [e care apa nu curge permanent, aparţin deţinătorilor cu orice titlu ai terenurilor pe care se formează sau curg. Proprietarii acestor albii sunt obligaţi să folosească apele potrivit condiţiior generale de folosire a apei în bazinul respectiv.

            Insulele care nu sunt în legătura cu terenurile cu mal la nivel mediu al apei, aparţin proprietarului albiei respective.

            Dacă terenurile cu mal sunt inundate pe durate de minim 3 ani la nivelul apei, ca urmare a unor influenţe naturale, atunci proprietatea asupra albiei se extinde şI asupra suprafeţei inundate.

            Indiferent de forma de proprietate, stabilirea regimului de folosire a resurselor de apă este un drept exclusiv al guvernului, exercitat prin Ministerul Apelor, Pădurilor şI Protecţiei mediului, cu excepţia apelor geotermale.

            Apele din domeniul public se dau în administrarea Regiei Autonome “Apele Române” de către Ministerul Apelor, Pădurilor şI Protecţiei mediului, în condiţile prevăzute de lege.

            În hotarârea Guvernului nr. 196/1991, se arată că regia Autonomă Apele Române are ca scop gospodărirea cantitativă, calitativă a apelor, cu excepţia apelor minerale, termominerale, de uz alimentar, fizico-terapeutic şI altor scopuri; acţionând pentru folosirea raţională şI protecţia lor împotriva epuizării şI degradării, precum şI pentru prevenirea efectelor distructive ale apelor în condiţii de eficienţă economică şI de protecţie socială.

            Administrarea şI gestionarea anumitor ape subterane se realizează de către regia Autonomă a Apelor Minerale înfiinţată prin H.G. nr. 1035/1990, care are c obiect principal de activitate gestionarea fondului hidromineral al statului; întreţinerea surselor de apă minerală, protecţia zăcămintelor hidrominerale, urmărirea şI administrarea întregului fond hidromineral din România în scopul evitării unor fenomene de degradare şI poluare.

            Apa potabilă poate fi folosită şI în alte scopuri, după ce s-a asigurat satisfacerea integrală a cerinţelor populaţiei, animalelor şI ale unor activităţi ce necesită apă de această calitate.