Pin It

             La solutionarea problemelor financiare participa o multitudine de organe si institutii, care fac parte din sistemul democratiei reprezentative, din autoritatea administrativa, sau  constituie organe specializate ale puterii executive ori compartimentele financiare ale agentilor economici si institutiilor publice, dupa caz.

 

Principalele institutii sunt:

 

            Parlamentul, ca organ reprezentativ suprem al poporului si unica autoritate legiuitoare a tarii, dezbate si aproba programul Guvernului, care traseaza liniile directoare ale politicii economice si financiare a tarii si controleaza aplicarea acestuia. De asemenea, aproba toate legile care privesc elementele structurale ale banului public, venituri publice, cheltuieli publice, bugete, precum si organizarea si functionarea organelor de control financiar.

 

           Guvernul, ca organ suprem al administratiei de stat, elaboreaza proiectul bugetului de stat, intocmeste contul general de executie a bugetului de stat si le supune spre aprobare Parlamentului. De asemenea, aproba si raspunde de realizarea prevederilor bugetare, exercita conducerea generala a activitatii executive in domeniul finantelor si stabileste masuri pentru imbunatatirea echilibrului financiar.

 

           Ministerul Finantelor, in calitate de organ de specialitate din cadrul administratiei publice centrale, aplica strategia si programul Guvernului in domeniul orientarii economiei si a finantelor publice. Elaboreaza propuneri cu privire la dezvoltarea economiei romanesti in ansamblu si a sectoarelor acesteia, fundamenteaza principiile dezvoltarii economice si exercita administrarea finantelor publice.

 

          Banca Nationala a Romaniei, in calitate de banca centrala a statului roman, este organul unic  de emisiune al statului, stabileste reglementarile in domeniul  monetar, de credit, valutar si de plati, supravegheaza activitatea tuturor societatilor bancare. Banca Nationala a Romaniei stabileste si conduce politica monetara si de credit in scopul mentinerii stabilitatii monedei nationale, in cadrul politicii economice si financiare a statului. Poate acorda bugetului administratiei centrale de stat, in conditiile legii, imprumuturi pentru acoperirea decalajului temporar dintre venituri si cheltuieli.

 

          Ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, indeplinesc prin compartimentele de specialitate o serie de atributii in domeniul financiar: elaboreaza bugetele proprii de venituri si cheltuieli, urmaresc realizarea acestora, repartizeaza creditele bugetare organelor subordonate ierarhic, exercita controlul financiar intern, iau masuri pentru asigurarea integritatii patrimoniului si respectarea disciplinei financiare etc.

 

          Institutiile publice, intocmesc bugetele proprii de venituri si cheltuieli, urmaresc indeplinirea obligatiilor fata de stat, urmaresc utilizarea potrivit destinatiei si in mod eficient a resurselor financiare primite din partea statului, pastrarea integritatii patrimoniului, respectarea disciplinei financiare etc.

 

           Consiliile locale, in calitate de organe ale administratiei publice locale, prin care se realizeaza autonomia locala, aproba anual bugetul local, modul de realizare al acestuia, utilizarea rezervei bugetare si virarile de credite, contractarea de imprumuturi etc.

 

           Primarul, asigura executarea deciziilor Consiliului Local al unitatii administrativ teritoriale unde a fost ales, pregateste proiectul bugetului local, intocmeste contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune aprobarii consiliului, prezinta dari de seama sau rapoarte anuale privind starea financiara a unitatii administrativ teritoriale respective etc.