Pin It

Prin specificul profesiei sale , poliţistul este purtător de autoritate se poate spune , că orice funcţionar în serviciul public este purtător de autoritate , într-un grad mai mare sau mai mic . Atunci se naşte întrebarea prin ce se individualizează poliţistul în rândul funcţionarilor publici .

Mai întâi este nevoi să facem apel la ceea ce în termenii literaturii de specialitate, se numeşte ,, dreptul de poliţie al statului ’’, adică dreptul suveran al fiecărui stat de a cere cetăţenilor săi , srăinilor şi apatrizilor să-i respecte actele sale de putere şi totodată dreptul de a-şi apăra existenţa legală şi materială , ordinea publică şi proprietatea , ca şi protejarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor , prin acţiuni poliţieneşti preventive sau punitive . Poliţistul este investit prin lege să vegheze ca acest drept de poliţie al statului să fie realizat în practică . Investit ca autoritate , poliţistul apără avutul public şi privat , drepturile fundamentale ale individului , dar şi drepturile şi interesele grupurilor sociale şi ale statului.

         Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 360/2002 prin Statutul poliţistului , prevăzute în art.1 alin.1 – definirea noţiunii acestuia se face în felul următor : ,,Poliţistul este funcţionar public civil , cu statut special , înarmat , ce poartă , de regulă uniformă şi exercită atribuţiile stabilite pentru Poliţia Română prin lege ca instituţie specializată a statului ’’. Din textul legii rezultă că poliţistul face parte dintr-o instituţie specializată de stat , remarcă care conduce la distincţia ce trebuie făcută între acest organ executiv al statului şi alte instituţii cu caracter privat şi nu în ultimul rând de a sublinia modalitatea de susţinere financiară şi materială , din bugetul statului .

         Statutul special este conferit poliţistului de îndatoririle şi riscurile deosebite , de portul armei şi de celelalte diferenţieri prevăzute în lege . Exercitarea profesiei de poliţist implică , prin natura sa îndatoriri şi riscuri deosebite faţă de alte profesii . Precum orice altă profesie , cea de poliţist îşi are rigorile ei . Pe lângă statutul şi regulamentele instituţiei din care face parte , poliţistul se conformează unor legi nescrise , dar bine definite , pe care trebuie să le respecte necondiţionat .

Poliţistul prin comportamentul şi acţiuniile sale , conferă în ochii cetăţenilor , prestigiul instituţiei din care face parte . Acţiunile sale trebuie sa se bucure de credibilitate şi se susţinerea opiniei publice . Este important ca toţi membrii comunităţii să aibă dovezi concrete că li se aplică un tratament egal şi plin de consideraţie . Încrederea în cel chemat să aplice legea nu se câştigă uşor . Cetăţenii trebuie să aibă sentimentul că siguranţa lor civică , drepturile şi interesele legale le sunt apărate efectiv . Nu trebuie uitat faptul că măsurile represive nu duc neapărat la eradicarea criminalităţii sau a comportamentelor deviante . De aceea , poliţistul prin tactul şi modalităţiile specifice muncii sale trebuie să prevină acţiunile reprobabile sau dăunătoare bunului mers al vieţii sociale .

Poliţistul este investit cu exerciţiul autorităţii publice , pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor şi îndatoririlor de serviciu , în limitele competenţelor stabilite de lege , însă autoritatea funcţiei nu o poate exercita în mod arbitrar şi în interes personal .

Poliţistul îşi desfăşoară activitatea profesională în interesul şi în sprijinul persoanei , comunităţii şi instituţiilor statului , exclusiv pe baza şi în executarea legii, cu respectarea principiilor imparţialităţii , nediscriminării , proporţionalităţii şi gradualităţii .

Evident , poliţistul răspunde în faţa legii şi a comunităţii de legalitatea şi corectitudinea acţiunilor sale , el având o dublă calitate , de reprezentant al autorităţii statale şi de membru al comunităţii . Poliţistul este obligat să facă uz de lege în orice situaţie , indiferent de calitatea şi poziţia socială a celui care a încălcat-o şi în acelaşi timp să nu facă abuz de prevederile legale , de calitatea ce o are şi de funcţia ce o ocupă în cadrul aparatului de poliţie .

Politistul este obligat să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, Constituţia şi legile ţării, jurămantul de credinţă faţă de România, prevederile regulamentelor de serviciu şi să îndeplinească dispoziţiile legale ale şefilor ierarhici privind activitatea sa profesionala . El raspunde, în condiţiile legii, pentru modul în care îşi  exercită  atribuţiile de serviciu."