Pin It

Drepturile şi îndatoririle poliţistului constituie un capitol important din Statutul poliţistului şi ele sunt delimitate sub formă de coduri de conduită cuprinse în legi naţionale sau în convenţii Internaţionale, în unele ţări sunt formulate coduri si statute care cuprind drepturi şi obligaţii dictate de importanţa socială a misiunilor ce revin poliţistului. Aceste drepturi şi îndatoriri cuprind atât norme morale de conduită cât şi norme de natură juridică care se referă la comportamentul în timpul exercitării funcţiei cât şi în afara serviciului.

Poliţistul român are drepturile şi libertăţile prevăzute în Constituţia şi legile ţării, cu interdicţiile sau restrângerile determinate de profesia şi poziţia sa socială. Deci noţiunea de drepturi trebuie înţeleasă în sens generic, ea presupunând atât drepturile din întreaga legislaţie, dar şi drepturile acordate de regulamentele interne de muncă. De asemenea, trebuie făcută distincţia între drepturile specifice de serviciu conferite de legea organică pentru îndeplinirea atribuţiilor profesionale în cadrul funcţiei poliţieneşti şi drepturile generale personale acordate de Statutul poliţistului în calitatea sa de funcţionar- public civil cu statut special.

Drepturile specifice de serviciu pentru îndeplinirea sarcinilor profesionale sunt prevăzute în legi generale (Codul penal şi Codul de procedură penală) şi în legi speciale care au ca obiect definirea şi coordonarea mijloacelor şi modalităţilor juridice pentru îndeplinirea actului de justiţie.  Acest cumul de drepturi, mai este cunoscut şi sub denumirea de "drepturi de funcţiune".

 Drepturile generale ale poliţistului sunt prevăzute în art. 28 - 40 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului.

Art. 28 - stabileşte că poliţistul are dreptul la:

A ) . salariu lunar, compus din salariul de bază, indemnizaţii, sporuri, premii ,si prime ale căror cuantumuri se stabilesc prin lege. Salariul de bază cuprinde salariul corespunzător funcţiei îndeplinite, gradului profesional deţinut, gradaţii, sporuri pentru misiune permanentă şi, după caz, indemnizaţia de conducere şi salariul de merit;

 1. B) . ajutoare şi alte drepturi băneşti, ale căror cuantumuri se stabilesc prin lege;

C ) . uniforma, echipament specific, alocaţii pentru hrană, asistenţă medicală şi psihologică, proteze, precum şi medicamente gratuite, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;

D ) . locuinţă de intervenţie, de serviciu, socială sau de protocol, după caz, în condiţiile legii;

E ) . concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concediu fără plată ,în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;

F  ).          concedii medicale pentru: caz de boală, prevenirea îmbolnăvirilor, refacerea şi întărirca sănătăţii, accidente produse în timpul şi din cauza serviciului; concedii de maternitate, pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 3 ani, îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, precum şi în alte situaţii, în condiţiile stabilite prin lege;

G ) . bilete de odihnă, tratament şi recuperare, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;

H ). pensii, în condiţiile stabilite prin lege;

I ). indemnizaţii de instalare, de mutare, de delegare sau detaşare, precum şi decontarea cheltuielilor de cazare, în condiţiile stabilite prin lege;

J ). decontarea cheltuielilor de transport în cazul mutării în alte localităţi şi o dată pe an pentru efectuarea concediului de odihnă, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;

K ). încadrarea activităţii în condiţii deosebite sau speciale de muncă, potrivit legii;

 1. L) . portul permanent al armamentului din dotare sau achiziţionat personal, în coudiţiile legii;
 2. M) . asigurare de viaţă, sănătate şi bunuri, în condiţiile stabilite prin hotarâre de Guvern;

N ). tratament medical în străinătate pentru afecţiuni contactate în timpul exercitării profesiei, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;

O ). asistenţă juridică asigurată de către unitate, la cerere, în cazul cercetării sale pentru faptele comise în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu.

(2) Armamentul dobândit personal se deţine după pensionare pe baza permisului obţinut, în condiţiile legii.

Art. 29 - (1) Pentru activitatea desfăşurată, poliţiştilor li se conferă ordine şi medalii, potrivit legii.

 • In cazul întreruperii activităţii în poliţie, timpul cât poliţistul a desfăşurat o altă activitate nu va fi luat în calculul vechimii în poliţie pentru care se conferă ordinul sau medalia.

Art. 30 - Condiţiile privind pensionarea şi drepturile de pensii ale poliţiştilor se stabilesc prin lege, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr. 360/ 2002 privind Statutul poliţistului.

Art. 31 - (1) Poliţistul mulat în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care îşi are domiciliul, în situaţia în care nu efectuează naveta ori nu deţine locuinţă proprietate personală şi nu i se poate asigura spatiu de locuit, are dreptul la compensarea chiriei lunare, în cuantum de până la 50% din salariul de bază.

 • Soţul sau soţia poliţistului mutat(ă) în interesul serviciului în altă localitate,care a fost încadrat(ă) în muncă şi a întrerupt activitatea datorită mutării împreună cu soţul sau soţia, are dreptul la o indemnizaţie lunară de 50% din salariul de bază al poliţistului, până la o nouă angajare sau până la prestarea unei alte activităţi aducătoare de venituri dar nu mai mult de 9 luni.
 • Prevederile alin.(1) şi (2) se aplică şi poliţiştilor, absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ ale Ministerului de Interne, care au fost repartizaţi în unităţi situate în alte localităţi decât cele de domiciliu, cât şi sotului sau soţiei acestora.
 • De indemnizaţia lunară prevăzută la alin. (2) beneficiază şi soţul sau soţia care, la data mutării poliţistului, era înscris(ă) în conditiile legii, ca şomer (ă), dar numai după expirarea termenului de plată a ajutorului de somaj stabilit prin lege.
 • Cuantumul compensaţiei prevăzute la alin. (1) şi condiţiile de acordare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului de interne.

Art. 32 - (1.) Poliţistul va fi sprijinit în construirea sau cumpărarea, o singură dată în timpul carierei, a unei locuinţe proprietate personală în localitatea în care işi are sediul unitatea de poliţie la care este încadrat, în condiţiile legii.

(2) Poliţistul care are o vechime în serviciu de cel puţin 10 ani poate cumpăra  locuinţa de serviciu.

 • Criteriile şi condiţiile de sprijin, prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin ale ministrului de interne.

Art. 33 - In exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţistul beneficiază de protecţie specială, în condiţiile legii.

Art. 34 - Poliţistului i se asigură gratuit echipamentul de protecţie adecvat misiunilor specifice pe care le îndeplineşte, iar în cazul în care, ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, i s-a degradat sau distrus îmbrăcămintea ori alte bunuri personale, are dreptul la despăgubiri corespunzătoare.

Art. 35 -Membrii familiei poliţistului beneficiază gratuit, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, de:

 1. asistenţă medicală şi medicamente, în cadrul sistemului de asigurare de sănătate specific apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti;

b . decontarea cheltuielilor de transport, în situaţia mutării poliţistului în interes de serviciu în altă localitate.

Art. 36 - In sensul prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului familia poliţistului cuprinde sotul/soţia, copiii şi părinţii aflaţi în întreţinerea legală  a acestuia.

Art. 37 - Copiii poliţistului decedat în timpul şi din cauza serviciului pot fi transferaţi, la cerere, la instituţiile de învăţământ ale Ministerului de interne, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului de interne.

Art. 38 - Poliţistul pensionat şi soţia/soţul acestuia au dreptul gratuit la asistenţă medicală şi medicamente, în cadrul sistemului de asigurare de sănătate specific apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti şi au acces la casele de odihnă, sanatoriile, bazele sportive si alte spaţii pentru odihnă şi agrement, care aparţin sau sunt în administrarea Ministerului de Interne.

Art. 40 - Poliţistul şi membrii familiei sale au dreptul la protecţie din partea structurilor specializate ale statului faţă de ameninţările sau violentele la care ar putea fi supuşi, ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu sau în legatură cu acestea .

Art. 53 - Pentru contribuţii deosebite la apărarea ordinii publice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor şi la prevenirea faptelor antisociale poliţistului i se pot conferi decoraţii, în condiţiiie legii.

Art. 54 - (1) Pentru îndeplinirea exemplară a atribuţiilor de serviciu, poliţiştilor li se pot acorda recompense morale sau materiale, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului de interne.

 • Pentru merite excepţionale în atingerea unor obiective deosebite în activitatea poliţiei, poliţistul poate fi avansat în gradul profesional următor, înaintea împlinirii stagiului minim, în condiţiile stabiiite prin ordin al ministrului de interne.
 • Pentru acţiuni deosebite care determina aducerea de venituri la bugetul statului,poliţistul poate fi recompensat cu pănâ la 1% din cuantumul acestora, dar nu mai mult decât venitul său brut anual, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului de

Art. 73 alin. 3 - La pensionare poliţistului i se poate acorda gradul profesional următor în condiţiile legii.

 

 Indatoririle poliţistului

 

Art. 41 - Poliţistul este dator:

 • să fie loial instituţiei din care face parte, să respecte principiile statului de
  drept şi să apere valorile democratice;
 • să dovedească solicitudine şi respect faţă de orice persoană, în special faţă de
  grupurile vulnerabile, să-şi consacre activitatea profesională îndeplinirii cu
  competenţă, integritate, corectitudine şi conştinciozitate a îndatoririlor specifice de
  serviciu, prevăzute de lege;
 • să-şi perfecţioneze continuu nivelul de instruire profesională şi generală;
 • să fie disciplinat şi să dovedească probitate profesională şi morală în întreaga
  activitate;
 • să fie respectuos, cuviincios şi corect faţă de şefi, colegi sau subalterni;

- să acorde sprijin colegilor în executarea atribuţiilor de serviciu;

-  să informeze şeful ierarhic şi celelalte autorităţi abilitate, cu privire la faptele
de corupţie săvârşite de alţi poliţişti, de care a luat cunoştinţă;

- prin întregul său comportament, să se arate demn de consideraţia şi încrederea impuse de profesia de poliţist ;

 Art. 42 - Poliţistul este obligat:

 • să păstreze secretul profesional, precum şi confidenţialitatea datelor dobândite
  în timpul desfăşurării activităţii, în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor în care
  îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiţiei sau legea impun dezvăluirea
  acestora;
 • să manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în aşa fel încât
  să nu beneficieze şi nici să nu lase impresia că beneficiază de datele confidenţiale
  obţinute în calitatea sa oficială;
 • să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra
  problemelor de interes personal ale acestora, potrivit competenţelor legal stabilite;
 • să aibă o conduită corectă, să nu abuzeze de calitatea oficială şi să nu
  compromită , prin activitatea sa publică ori privată prestigiul funcţiei sau al instituţiei din care face parte.

Art. 44 - (1)  Serviciul poliţienesc are un caracter permanent şi obligatoriu;

 • Poliţistul este obligat să se prezinte la programul de lucru stabilit, precum si
  în afara acestuia, în situaţii temeinic justificate, pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu , cu cormpensarea timpului lucrat, potrivit legii.
 • In caz de catastrofe, calamităţi sau tulburări de amploare ale ordinii şi liniştii
  publice ori alte asemenea evenimente, poliţistul este obligat să se prezinte de îndată la unitatea de poliţie din care face parte.
 • La instituirea stării de urgenţă sau a stării de asediu ori în caz de mobilizare şi război, poliţistul va actiona conform legii.
 • In cazul producerii vreuneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (3) şi (4), poliţistul care se află într-o altă localitate se va prezenta la cea mai apropiată unitate a Ministerului de Interne, informând superiorii săi despre aceasta.

Art. 39 - (1) Durata programului de lucru al poliţistului este de 8 ore pe zi şi 5 zile pe săptămână, stabilit astfel încât să asigure continuitatea serviciului poliţienesc şi refacerea capacităţii de muncă, în condiţiile prevăzute de lege.

 • Programul de lucru , formele de organizare a acestuia şi acordarea repausului săptămânal se stabilesc prin ordin al ministrului de interne, după consultarea Corpului Naţional al Poliţiştilor.
 • Dacă interesele serviciului o impun, acordarea zilelor de odihnă săptămânală
  ce se cuvin poliţistului poate fi amânată, în mod excepţional, cel mult de două ori într-o lună.

 

              

Restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi

 

Art. 43 - Poliţistului îi este interzis, în orice împrejurare:

a ) . să primească, să solicite, să accepte, direct sau indirect, sau să facă să i se
promită, pentru sine sau pentru alţii, în considerarea calităţii sale oficiale, daruri sau alte avantaje;

 1. b) . să rezolve cereri care nu sunt de cormpetenţa sa ori care nu i-au fost repartizate de şefii ierarhici sau sa intervină pentru soluţionarea unor asemenea cereri, în scopurile prevăzute la lit.a ;
 2. c) . să folosească forţa, altfel decât în condiţiile legii;
 3. d) . să provoace unei persoane suferinţe fizice ori psihice, cu scopul de a obţine de la această persoană sau de la o terţă persoană, informaţii sau mărturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o terţă persoană l-a comis ori este bănuită că l-a comis, de a o intimida sau de a face presiuni asupra ei ori asupra unei terţe persoane ;
 4. e) . să colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice;
 5. f) . să redacteze, să imprime sau să difuzeze materiale sau publicaţii cu caracter politic, imoral ori care instigă la indisciplină ;
 6. g) să aibă, direct sau prin intermediari, într-o unitate supusă controlului unităţii de poliţie din care face parte, interese de natură a compromite imparţialitatea şi independenţa acestuia.

Art. 45 - (1) Poliţistului îi este interzis:

 1. a) . să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice sau să desfăşoare propagandă în favoarea acestora;

b).   să exprime opinii sau preferinţe politice la locul de muncă sau în public;

 1. c) . să candideze pentru autorităţile administraţiei publice locale, Parlamentul României şi pentru funcţia de Preşedinte al României;
 2. d) . să exprime în public opinii contrare intereselor României;
 3. e) . să declare sau să participe la greve, precum şi la mitinguri, demonstraţii,
  procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter politic;
 4. f) . să adere la secte, organizaţii religioase sau alte organizaţii interzise de lege,
 5. g) . să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activităţi de comerţ sau să participe la administrarea ori conducerea unor societăţi comerciale, cu excepţia calităţii de acţionar ;
 6. h) . să exercite activităţi cu scop lucrativ, de natură să lezeze onoarea şi demnitatea poliţistului sau a instituţiei din care face parte.