Pin It

Învestitura

Preşedintele Republicii Moldova, după consultarea fracţiunilor parlamentare, desemnează un candidat pentru funcţia de Prim-ministru, iar în baza votului de încredere acordat de Parlament, şeful statului numeşte Guvernul. În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a funcţiei, Preşedintele Republicii Moldova revocă şi numeşte, la propunerea Prim-ministrului, pe unii membri ai Guvernului.

Componenţa Guvernului şi modul de formare a lui

    Guvernul se formează în  următoarea componenţă:

 

    Prim-ministrul,

prim-viceprim-ministrul,

 viceprim-miniştrii,

miniştrii şi alţi membri stabiliţi prin lege.
    Membri ai Guvernului pot fi numai persoanele care deţin cetăţenia Republicii Moldova şi au domiciliul în ţară.

    Preşedintele Republicii Moldova, după consultarea  fracţiunilor parlamentare, desemnează un candidat pentru funcţia de Prim-ministru.

 

Candidatul pentru funcţia de Prim-ministru, în termen de 15 zile de la desemnare, cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului de activitate şi a întregii liste a Guvernului.

   

Preşedintele Republicii Moldova,  în baza votului de  încredere acordat de Parlament, numeşte Guvernul.

   

În termen de trei zile de la data numirii Guvernului, Prim-ministrul, viceprim-miniştrii,  miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului vor depune individual, în faţa Preşedintelui Republicii Moldova, jurămîntul al cărui text este prevăzut la art.79 alin.(2) din Constituţie.

   

În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a postului Preşedintele Republicii Moldova revocă şi  numeşte, la  propunerea Prim-ministrului, pe unii membri ai Guvernului.

   

Guvernul îşi exercită mandatul din ziua depunerii jurămîntului de către membrii lui în faţa Preşedintelui Republicii Moldova şi pînă la validarea alegerilor pentru un nou Parlament. Membrii Guvernului, numiţi în  funcţie conform alineatului 7, după depunerea jurămîntului  îşi exercită atribuţiile în acelaşi mod.

   

Membrii Guvernului vor depune, în condiţiile legii, declaraţie cu privire la venituri şi proprietate."

 

Guvernul, în cazul exprimării votului de neîncredere de către Parlament, al demisiei Prim-ministrului sau în cazul alegerilor unui nou Parlament, îndeplineşte numai funcţiile de administrare a treburilor publice, pînă la depunerea jurămîntului de către membrii noului Guvern.

 

Rolul Guvernului

    Guvernul asigură realizarea politicii interne şi externe a statului, exercită conducerea generală a administraţiei publice şi este responsabil în faţa Parlamentului.

     Relaţiile dintre Guvern şi Preşedintele Republicii Moldova se reglementează de Constituţia Republicii Moldova.

    În exercitarea atribuţiilor, se conduce de programul său de activitate, acceptat de Parlament.

           

Relaţiile Guvernului cu organele administraţiei

                         publice locale

    Guvernul:

    1) promovează în viaţă şi exercită controlul asupra respectării şi executării legilor Republicii Moldova, hotărîrilor Parlamentului, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor şi ordonanţelor Guvernului de către organele administraţiei publice locale;

    2) administrează, împreună cu organele administraţiei publice locale obiectivele şi ramurile de importanţă statală;

    3) coordonează activitatea organelor administraţiei publice locale în vederea traducerii în viaţă a politicii de stat în domeniul asistenţei sociale, ocrotirii sănătăţii, învăţămîntului public, tineretului şi sportului, culturii şi protecţiei mediului ambiant;

    4) contestă hotărîrile autorităţilor administraţiei publice locale, dacă ele contravin legislaţiei.

 

Prim-ministrul   conduce  Guvernul  şi  coordonează  activitatea membrilor acestuia, respectînd atribuţiile ce le revin.

1)         prezideaza sedintele Guvernului si ale Prezidiului lui;

2)      in cazuri exceptionale ia decizii in problemele conducerii Republicii Moldova in limitele competentei Guvernului si informeaza despre aceasta Guvernul la sedinta lui ordinara;

3)      asigura colegialitatea in activitatea Guvernului;

4)      formeaza Guvernul si propune componenta lui in modul stabilit;

5)      acorda imputerniciri pentru negocierea si semnarea tratatelor internationale ale Republicii Moldova;

7)      prezinta spre examinare Prezidiului Guvernului sau pune in fata Presedintelui Republicii Moldova chestiunea cu privire la stimularea sau aplicarea unor sanctiuni disciplinare fata de membrul Guvernului;

8)      in cazul in care unul din ministri nu isi exercita atributiile conform legislatiei, este in drept sa inainteze Presedintelui Republicii Moldova propunere privitor la revocarea acestui ministru;

9)      informeaza Presedintele Republicii Moldova in problemele deosebit de importante pentru tara;

 

În cazul   imposibilităţii  Prim-ministrului  de  a-şi  exercita atribuţiile  sau  în cazul decesului acestuia,  Preşedintele  Republicii Moldova  va  desemna  un  alt  membru  al  Guvernului  ca  Prim-ministru interimar  pînă  la  formarea  noului Guvern.  Interimatul  pe  perioada imposibilităţii  exercitării atribuţiilor încetează, dacă Prim-ministrul îşi reia activitatea în Guvern.

 În cazul demisiei Prim-ministrului, demisionează întregul Guvern