Pin It

            Serviciile publice de gospodărie comunală reprezintă ansamblul activităţilor şi acţiunilor de utilitate şi de interes local, desfăşurate sub autoritatea administraţiei publice locale, având drept scop furnizarea de servicii de utilitate publică, prin care se asigură: alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale, salubrizarea localităţilor, alimentarea cu energie termică produsă centralizat, alimentarea cu gaze naturale, alimentarea cu energie electrică, transportul public local, întreţinerea drumurilor şi a spaţiilor verzi.

          Serviciile publice de gospodărie comunală se organizează şi se administrează cu respectarea următoarelor principii:

 1. a) principiul dezvoltării durabile;
 2. b) principiul autonomiei locale;
 3. c) principiul descentralizării serviciilor publice;
 4. d) principiul responsabilităţii şi legalităţii;
 5. e) principiul participării şi consultării cetăţenilor;
 6. f) principiul asocierii intercomunale şi parteneriatului;
 7. g) principiul corelării cerinţelor cu resursele;
 8. h) principiul protecţiei şi conservării mediului natural şi construit;
 9. i) principiul administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică a unităţilor administrativ teritoriale;
 10. j) principiul asigurării mediului concurenţial;
 11. k) principiul liberului acces la informaţii privind aceste servicii publice.

 

           Serviciile publice de gospodărie comunală trebuie să îndeplinească următoarele condiţii esenţiale:

 1. a) continuitate din punct de vedere cantitativ şi calitativ, în condiţii contractuale;
 2. b) adaptabilitate la cerinţele consumatorilor;
 3. c) asigurarea sănătăţii publice şi a calităţii vieţii.

               

În continuare sunt prezentate succint serviciile publice de gospodărie comunală:

 

 1. Serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare

          Serviciile publice de alimentare cu apă au următoarele sarcini:

 • utilizarea cu prioritate a resurselor locale de apă;
 • executarea activităţilor de captare, tratare, pompare, transport, stocare şi distribuţie;
 • dezvoltarea reţelei de alimentare cu apă conform dezvoltării urbane.

           Normele specifice de distribuţie a apei potabile de către serviciul public se stabilesc prin hotărârea consiliului local prin „Regulament” şi „Caiet de sarcini”, acte care fixează drepturile şi obligaţiile prestatorului de servicii şi ale utilizatorului.

         

 1. Serviciul public de salubrizare

           Salubrizarea localităţilor este un serviciu public local de gospodărie comunală, organizat, coordonat, reglementat, condus, monitorizat şi controlat de autorităţile administraţiei publice locale. Serviciul public de salubrizare este organizat şi funcţionează pe baza următoarelor principii:

 1. a) protecţia sănătăţii publice;
 2. b) autonomia locală şi descentralizarea;
 3. c) responsabilitatea faţă de cetăţeni;
 4. d) transparenţa, consultarea şi antrenarea în decizii a cetăţenilor;

          Serviciul public de salubrizare cuprinde următoarele activităţi:

 1. a) înfiinţarea şi administrarea depozitelor ecologice de reziduuri;
 2. b) măturatul, spălatul căilor publice, întreţinerea spaţiilor verzi şi a parcurilor;
 3. c) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea.

 

 1. Serviciile publice privind energia electrică şi termică

            Asigurarea cu energie electrică şi termică sunt servicii publice de gospodărie comunală pe care trebuie să le organizeze administraţia locală, autorităţile publice alese fiind responsabile în faţa cetăţenilor de modul în care gestionează energia, sub orice formă.

          Activităţile de producere, transport, distribuţie, furnizare şi de utilizare a energiei electrice şi termice, precum şi cele de construire a instalaţiilor energetice specifice acestui domeniu sunt permise în vederea realizării următoarelor obiective de bază:

 1. a) asigurarea competiţiei în producerea şi furnizarea energiei electrice şi termice, precum şi a accesului producătorilor şi consumatorilor la reţelele de transport şi de distribuţie;
 2. b) creşterea eficienţei energetice pe tot lanţul, de la producere, transformare, transport, distribuţie şi până la utilizarea energiei electrice şi termice;
 3. c) transparenţa tarifelor şi a taxelor la energia electrică şi termică;

 

 1. Serviciul public de distribuţie a energiei termice

          Serviciul public asigurat de administraţia locală în vederea furnizării şi utilizării energiei termice de către consumatorii casnici este cunoscut sub numele de termoficare.

           Pentru a-şi realiza strategia în domeniul serviciului public de termoficare, administraţia locală  are ca obiective:

 • asigurarea capacităţilor de producere / preluare a energiei termice de la furnizor;
 • menţinerea siguranţei de funcţionare a sistemului de termoficare;
 • asigurarea distribuţiei optime de căldură şi apă caldă menajeră la consumatori;

 

 1. Serviciul public de transport călători

             În România, transportul urban de călători se efectuează de către administraţia publică locală, prin regii proprii şi societăţi comerciale cu capital privat precum şi prin persoane fizice autorizate.

         Serviciul de transport public local de persoane are la bază următoarele principii:

 1. a) respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale călătorilor;
 2. b) asigurarea deplasării în condiţii de siguranţă şi de confort;
 3. c) protecţia mediului;
 4. d) tratament egal şi nediscriminatoriu pentru toţi utilizatorii;
 5. e) servicii de calitate în condiţiile unor tarife accesibile;
 6. f) dezvoltarea durabilă.

          Principalele obiective urmărite de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în domeniul serviciilor de transport public local de călători sunt:

 1. a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor prin promovarea calităţii şi eficienţei serviciului de transport public local de călători;
 2. b) creşterea calităţii vieţii cetăţenilor prin susţinerea dezvoltării economice a localităţilor şi prin realizarea unei infrastructuri edilitare moderne;
 3. c) asigurarea capacităţii suficiente de transport pe rute aglomerate.
 4. Serviciul public de întreţinere a spaţiilor verzi

         Spaţiile verzi sunt reprezentate de parcuri şi grădini publice, zone de agrement aferente localităţii,  precum şi spaţii aferente altor categorii (imobile aparţinând instituţiilor şi agenţilor economici).

         Administraţia publică locală este obligată să asigure serviciul de întreţinere a spaţiilor verzi datorită funcţiilor acestora:

 • funcţia ecologică – prin care se realizează climatul normal, combaterea poluării fonice şi a aerului, ameliorarea compoziţiei chimice a apei, solului şi aerului;
 • funcţia de loisir – prin care se asigură activităţile sportive, odihnă, agrement;
 • funcţia complementară – prin care se asigură funcţionarea normală a comerţului, alimentaţiei publice, educaţiei şi învăţământului.

 

 1. Întreţinerea, repararea şi exploatarea drumurilor publice

          Autorităţile administraţiei publice sunt obligate să asigure funcţionalitatea drumurilor astfel: cele centrale pentru drumurile naţionale, cele judeţene pentru drumurile judeţene, cele locale pentru drumurile orăşeneşti şi comunale.

        În scopul modernizării drumurilor publice sunt necesare anumite măsuri dintre care amintim:

 • reabilitarea arterelor principale şi a celor de acces în localităţi;
 • modernizarea intersecţiilor, podurilor, pasajelor, precum şi realizarea traversărilor subterane şi supraterane;
 • sistematizarea reţelei de drumuri pe principiul creşterea gradului de siguranţă a circulaţie

 

 1. Principalele obiective şi priorităţi ale serviciilor publice de gospodărie comunală din România

 

           Pentru a atinge cele două deziderate fundamentale ale serviciilor publice de interes economic general respectiv: calitate la standarde europene şi accesibilitate din partea tuturor consumatorilor fără discriminări de nici o natură, inclusiv prin preţ este necesar să avem în vedere o serie de obiective pe care le vom prezenta în continuare:

 1. Descentralizarea serviciilor publice şi creşterea responsabilităţii autorităţilor locale cu privire la calitatea serviciilor asigurate populaţiei.

            Responsabilitatea organizării şi funcţionării operatorilor de servicii de gospodărie comunală revine autorităţilor locale.

         Guvernul trebuie, însă, să sprijine măsurile de îmbunătăţire a performanţelor operaţionale şi financiare a agenţilor prestatori, în vederea creşterii siguranţei şi calităţii serviciilor asigurate populaţiei, prin:

 • elaborarea legislaţiei necesare ;
 • înfiinţarea comisiilor de licenţiere a operatorilor pentru fiecare categorie de servicii în parte;
 • stimularea măsurilor de reorganizare şi regrupare a agenţilor prestatori, după criterii de eficienţă economică şi capacitatea tehnică de soluţionare a problemelor financiare şi operaţionale cu care se confruntă astăzi o mare parte a localităţilor.
 1. Extinderea sistemelor centralizate pentru serviciile cu impact major asupra stării de sănătate şi a nivelului de trai a populaţiei (alimentare cu apă, canalizare, salubrizare) şi creşterea gradului de acces a populaţiei la aceste servicii

        Gradul redus de echipare tehnico-edilitară îngreunează accesul populaţiei la serviciile asigurate prin sisteme centralizate, supuse controlului şi monitorizării autorităţilor.

         De aceea, Guvernul trebuie să asigure extinderea sistemelor centralizate pentru serviciile de bază şi creşterea gradului de acces a populaţiei la aceste servicii prin:

 • promovarea şi susţinerea unor programe de investiţii pentru reabilitarea, extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizarea apelor uzate, colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere din mediul urban;
 • implementarea unor programe de dezvoltare a infrastructurii rurale (SAPARD, Programul de Dezvoltare Rurală);
 • modernizarea sistemelor de producere, transport şi distribuţie a energiei şi termice în vederea creşterii eficienţei energetice, îmbunătăţirii raportului preţ/calitate şi menţinerii unui nivel de suportabilitate acceptabil pentru bugetul de familie.
 1. Restructurarea mecanismelor de protecţie socială a segmentelor defavorizate ale populaţiei

            Mecanismele actuale de protecţie socială, în condiţiile constrângerilor bugetare existente, îngrădesc accesul unor categorii sociale defavorizate la un nivel acceptabil de servicii publice de primă necesitate.

            De aceea, trebuie să se restructureze mecanismele de protecţie socială a segmentelor defavorizate ale populaţiei prin:

 • extinderea protecţiei sociale pentru segmente defavorizate ale populaţiei la tote serviciile de interes vital;
 • implementarea unui sistem unitar şi coerent de protecţie socială pentru serviciile energetice (energie electrică, termică şi gaze naturale) şi eliminarea subvenţionărilor încrucişate.
 1. Promovarea principiilor economiei de piaţă şi reducerea gradului de monopol

         Cele mai multe dintre serviciile publice de gospodărie comunală au caracter de monopol natural, determinat de situaţia de clienţi captivi a beneficiarilor racordaţi la sistemele centralizate de alimentare cu apă, canalizare, energie termică şi electrică, gaze naturale, etc.

           De acea trebuie iniţiate măsuri de punere în competiţie a operatorilor de servicii, a capitalurilor de finanţare şi managementului prin:

 • scoaterea obligatorie la licitaţie a serviciilor publice, în cazurile în care operatorul înregistrează pierderi financiare sau nu poate asigura o calitate corespunzătoare a serviciilor pe care le prestează;
 • neacordarea licenţelor de operare agenţilor prestatori care nu îndeplinesc criteriile de performanţă stabilite prin reglementări specifice.
 1. Atragerea capitalului privat în finanţarea investiţiilor din domeniul infrastructurii locale
 2. Promovarea mãsurilor de dezvoltare durabilă

       Serviciile de gospodărie comunală au un impact deosebit asupra mediului; pe de o parte, reprezintă un important factor poluator, iar pe de altă parte, participă în mod esenţial la limitarea gradului de poluare (epurarea apelor uzate, colectarea şi depozitarea deşeurilor).

         Trebuie iniţiate măsuri concrete privind alinierea reglementărilor şi standardelor româneşti din domeniul serviciilor de gospodărie comunală la exigenţele Uniunii Europene, prin:

 • armonizarea reglementărilor din domeniul serviciilor de gospodărie comunală cu prevederile directivelor UE referitoare la apă, deşeuri, energie, transport;
 • sprijin financiar pentru co-finanţarea programelor care cuprind măsuri de dezvoltare a infrastructurii ;
 • promovarea unor programe speciale pentru oraşele mici în vederea reabilitãrii şi modernizãrii infrastructurii locale.
 1. Promovarea parteneriatului social

         Serviciile de gospodărie comunală au un rol esenţial în solidarizarea socială a cetăţenilor, în asigurarea unui trai decent, în păstrarea păcii sociale. Plecând de la acest principiu, în următorii ani trebuie făcute eforturi pentru:

 • amplificarea implicării structurilor din societatea civilă, în principal a sindicatelor şi patronatelor, în elaborarea de strategii, politici şi programe sectoriale;
 • realizarea unor proiecte de parteneriat în scopul consolidării legăturilor cu asociaţiile de reprezentare a intereselor beneficiarilor serviciilor de gospodărie comunală;
 • asigurarea condiţiilor de pregătire profesională continuă a tuturor lucrătorilor din sfera serviciilor de gospodărie comunală.
 1. Obiective strategice pe termen lung:
 • îndeplinirea exigenţelor impuse prin directivele U.E. la toate categoriile de servicii publice de gospodărie comunală;
 • asigurarea accesului generalizat al populaţiei la serviciile de interes vital (apă, canalizare, salubritate, încălzire);
 • deschiderea deplină a pieţei serviciilor de gospodărie comunală şi stimularea mediului concurenţial în acest domeniu;
 • dezvoltarea durabilă;
 • protecţia mediului;
 • gospodărirea cu grijă a resurselor naturale;
 • menţinerea unui echilibru corect între veniturile populaţiei şi tariful serviciilor.