Pin It

          Pentru a-şi putea îndeplini atribuţiile ce le revin în executarea normelor legale, autorităţile administraţiei publice au nevoie de bunuri mobile şi imobile. Întrucât aparţin statului sau unităţilor administrativ – teritoriale, aceste bunuri formează domeniul administrativ care se subdivide în două categorii, şi anume: domeniul public şi domeniul privat.

           Bunurile din domeniul public local sunt:

  1. a) inalienabile - nu pot fi înstrăinate; ele pot fi date numai în administrare, concesionate sau închiriate, în condiţiile legii;
  2. b) insesizabile - nu pot fi supuse executării silite şi asupra lor nu se pot constitui garanţii reale;
  3. c) imprescriptibile - nu pot fi dobândite de către alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de bună-credinţă asupra bunurilor mobile.