Pin It

După cum serviciul public in care sunt încadraţi funcţionarii publici are dreptul sa ceara acestora prezenta la timp la serviciu, conform programului acestuia, sa ceara lucrări de calitate, păstrarea secretului lucrărilor pe care le efectuează si un comportament corect fata de cei care apelează la serviciul public respectiv, tot aşa si funcţionarii publici au fata de serviciul public, anumite drepturi.

Drepturile si îndatoririle funcţionarilor publici pot fi delimitate in doua mari categorii si anume:

 1. drepturi si îndatoriri cu caracter general, pe care le au toti funcţionarii publici;
 2. drepturi si îndatoriri speciale (specifice), pe care le au numai anumite categorii de funcţionari publici.

 

 1. Drepturi si îndatoriri cu caracter general.

Drepturi:

 • dreptul la opinie al funcţionarilor publici este garantat. Exercitarea acestui drept trebuie sa influenţeze comportarea funcţionarului in raporturile lui cu publicul si nici in modul de rezolvare a lucrărilor ce-i revin din atribuţiile funcţiei publice pe care le deţine;
 • dreptul la asociere sindicala este garant funcţionarilor publici in condiţiile legii. Cu unele excepţii, cum sunt funcţionarii publici din Ministerul Apărării Naţionale si al Ministerului de Interne, care nu se pot organiza in sindicate, restul funcţionarilor publici pot face parte din organizaţii profesionale si din sindicate pentru apărarea drepturilor si promovarea intereselor profesionale, economice si sociale ale acestora.
 • dreptul la greva. Funcţionarii publici îşi pot exercita acest drept numai in condiţiile legii.
 • dreptul la salarii. Pentru activitatea depusa funcţionarii publici au dreptul la salariu, care se compune din salariul de baza, sporuri si indemnizaţii. Salariul constituie un drept câştigat si ca urmare, el nu poate fi micşorat decât in condiţiile legii, ca o sancţiune disciplinara. La stabilirea sistemului de salarizare se vor avea in vedere: restrângerea costurilor administraţiei publice, crearea unei ierarhii salariale bazate pe evaluarea postului, motivarea si recompensarea corespunzătoare.
 • dreptul la stabilitate. Acesta garantează dreptul de a nu pedepsiţi, transferaţi sau înlocuiţi decât in condiţiile legii.
 • dreptul al promovare in funcţii, grade si trepte profesionale. Promovarea in funcţie se face pe baza de
 • dreptul la concedii de odihna, concedii medicale si la alte concedii. Concediul anual de odihna se acorda cu luarea in considerare a intereselor bunei funcţionari a serviciului public si cu cele ale fu7nctionarilor pentru ca, un serviciu public trebuie sa funcţioneze continuu. In perioada concediilor de boala, de maternitate si a celor pentru creşterea si îngrijirea copiilor, raporturile de serviciu nu pot înceta si nu pot fi modificate decât din iniţiativa funcţionarului public in cauza.
 • dreptul la pensie. Pensia poate fi: pentru împlinirea vârstei prevăzute de lege, pentru incapacitate de munca si pentru urmaşi.
 • dreptul la asistenta medicala, proteze si medicamente.
 • alte drepturi de asigurări sociale de stat potrivit legii.

Îndatoriri:

 • funcţionarii publici sunt datori să-şi îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine si in mod conştiincios îndatoririle de serviciu si sa se abţină de la orice fapta care ar putea sa aducă prejudicii autorităţii sau instituţiei publice in care isi desfăşoară activitatea;
 • funcţionarii publici au obligaţia ca in exercitarea atribuţiilor ce le revin sa se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lor politice;
 • funcţionarii publici răspund, potrivit legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin din funcţia publica care o deţin, precum si a atribuţiilor ce le sunt delegate;
 • funcţionarii publici au îndatorirea sa păstreze secretul de stat si secretul de serviciu, in condiţiile legii;
 • funcţionarii publici trebuie sa păstreze confidenţialitatea in legătura cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă in exercitarea funcţiei;
 • funcţionarilor publici le este interzis sa solicite sau sa accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, in considerarea funcţiei lor publice, daruri sau alte avantaje;
 • la numirea si la eliberarea din funcţie, funcţionarii publici sunt obligaţi sa prezinte, in condiţiile legii, conducătorului autorităţii sau instituţiei publice declaraţia de avere;
 • funcţionarii publici au îndatorirea de a rezolva lucrările repartizate de conducătorul compartimentului in care funcţionează;
 • funcţionarii publici au îndatorirea sa isi perfecţioneze pregătirea profesionala fie in cadrul autorităţii sau instituţiei publice, fie urmând cursuri de perfecţionare organizate in acest scop.
 1. Drepturi si îndatoriri speciale (specifice)

Drepturi:

 • funcţionarii publici care sunt obligaţi sa poarte uniforma, au dreptul sa primească uniforma gratuit;
 • funcţionarii publici cu funcţii de execuţie care prestează in interesul serviciului, ore suplimentare, au dreptul la o salarizare suplimentara, daca timpul lucrat peste durata normala de lucru nu a putut fi compensat cu timp liber corespunzător;
 • funcţionarii publici care lucrează in schimburi sau ture au dreptul la timpul liber corespunzător;
 • funcţionarii publici inamovibili au dreptul de a nu fi mutaţi, chiar prin avansare, fără acordul lor;
 • dreptul la cumul de funcţii, cu obligaţia efectuării lucrărilor ce le revin, din atribuţiile pe care le au in cadrul serviciului public unde sunt încadraţi, cu funcţia de baza;
 • potrivit legii, se pot acorda si alte drepturi speciale (specifice) funcţionarilor publici.

Îndatoriri:

Acestea sunt determinate de natura serviciului public (Direcţia generala a vămilor impune îndatoriri speciale, instituţiile publice de învăţământ, cultura, arta sau sănătate impun alte îndatoriri etc.).