Pin It

Pentru crearea si dezvoltarea unui corp profesionist de funcţionari publici s-a înfiinţat, în subordinea Guvernului României, Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici (A.N.F.P), organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica.

Finanţata de bugetul de stat Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici (A.N.F.P) are in principal, următoarele atribuţii:

 • elaborează politicile si strategiile privind managementul funcţiei publice si al funcţionarilor publici;
 • elaborează si avizează propuneri de acte normative privind funcţia publica si funcţionarii publici;
 • verifica modul de aplicare a legislaţiei privind funcţia publica si funcţionarii publici in cadrul autorităţilor si instituţiilor publice;
 • elaborează reglementari comune tuturor autorităţilor si instituţiilor publice privind funcţiile publice, gradarea si clasificarea posturilor;
 • elaborează propuneri pentru crearea unui sistem unitar de salarizare aplicabil tuturor funcţionarilor publici;
 • stabileşte criteriile pentru evaluarea activităţii funcţionarilor publici;
 • organizează sistemul de formare profesionala a funcţionarilor publici;
 • elaborează si urmăreşte punerea in aplicare a unor programe de pregătire si perfecţionare, a funcţionarilor publici;
 • creează si administrează baza sa de date cuprinzând evidenta funcţiilor publice si a funcţionarilor publici;
 • întocmeşte rapoarte anuale cu privire la managementul funcţiilor publice si al funcţionarilor publici, pe care Guvernul le supune spre dezbatere Parlamentului;
 • elaborează si urmăreşte punerea in aplicare a normelor de organizare a concursurilor pentru intrarea in corpul funcţionarilor publici;
 • coordonează si monitorizează implementarea prevederilor Legii privind Statutul funcţionarilor publici (L-188/1999);
 • acordă asistenţă de specialitate şi coordonează metodologic compartimentele de resurse umane din cadrul autorităţilor si instituţiilor publice centrale si locale;
 • colaborează cu organisme şi organizaţii internaţionale din domeniul managementului resurselor umane.

                Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Guvern legate de politicile de resurse umane şi de managementul resurselor umane.

Gestiunea resurselor umane si a funcţiilor publice este organizată şi realizată în cadrul fiecărei autorităţi şi instituţii publice, de către un compartiment specializat în domeniu, care colaborează cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.