Pin It

    Participarea cetateneasca

     Element esential al bunei guvernari si al dezvoltarii locale

 

       În limbajul cotidian, întâlnim frecvent ideea că imaginea unei ţări este dată de administraţia acesteia. Fenomenul administrativ se află într-o strânsă legătură cu problematica puterii şi guvernării. Conducerea cu şi pentru oameni este un parteneriat între oameni şi liderii în care şi-au investit încrederea. În democraţiile din toata lumea, populaţia joaca un rol important în guvernarea de zi cu zi. O societate democratică, implică participarea nemijlocită a celor cărora li se adresează decizia, la adoptarea acesteia.

       Experienţa internaţională atestă că participarea cetăţenească este un instrument eficient de impulsionare a dezvoltării locale. Avantajele ei se manifestă în sporirea calităţii procesului decizional, consolidarea parteneriatelor, atragerea de fonduri noi şi raţionalizarea utilizării resurselor existente, crearea imaginii benefice şi creşterea autorităţii administraţiei publice. Este bine cunoscut şi faptul că transparenţa autorităţilor publice, în special, fluxul continuu de informaţii către populaţie, este o precondiţie a unei participări comunitare eficiente. O guvernare proastă are nevoie de secrete pentru a putea rezista, iar secretomania şi autoritarismul duc la proliferarea abuzurilor, corupţiei şi ineficienţa administrării. De aceea, accesul neîngrădit al cetăţenilor la informaţia de interes public şi participarea lor la luarea deciziilor sunt considerate cele mai importante premise ale administrării publice eficiente.

       Informarea adecvată permite cetăţenilor, pe de o parte, să aprecieze în cunoştinţă de cauză acţiunile guvernanţilor, iar pe de altă parte, să participe în mod conştient la dezbateri şi la luarea deciziilor aferente.

      Participarea Cetăţenească este procesul prin care preocupările, nevoile şi valorile cetăţenilor sunt  încorporate procesului administraţiei publice locale de luare a deciziilor. Există două direcţii de comunicare (între cetăţeni şi administraţie), cu scopul general de îmbunătăţire a deciziilor (administraţiei publice locale) susţinute de către cetăţeni .[1] Pentru aputea intelege importantul rol al participarii cetatenesti in activitatatile, deciziile administratiei publice locale, se poate porni de la idea de baza, aceea ca participarea confera calitate guvernarii iar o buna guvernare poate investitii, afaceri profitabile, mai multe resurse financiare si de bunuri publice, cresterea economica.

       Implicarea cetatenilor poate suplini atributele organelor guvernamentale in ceea ce priveste controlul si metodele de constringere si astfel se economisesc bani sit imp pentru autoritati.[2]

       Iată câteva definiţii, percepţii ale participării cetǎţeneşti şi ale importanţei acesteia în îmbunǎtǎţirea calităţii guvernării şi implicit a relaţiei administraţie -cetǎţeni. Bineînţeles se pot da o serie de definiţii, mai mult sau mai puţin complexe, în ceea ce priveşte participarea publicǎ dar toate au acelaşi punct de pornire, idee de baza: relaţia cetǎţean –administraţie publicǎ, care cu cât este mai strânsǎ (nu într-o forma coercitivǎ) cu atât se vǎd mai bine efectele pozitive asupra societǎţii şi mediului în care trăim. Participarea cetăţeneascǎ, mai bine zis creşterea acesteia este o condiţie necesarǎ unui stat precum Republica Moldova care se aflǎ din păcate încǎ într-o perioadǎ de tranziţie determinatǎ de numeroasele schimbări politice, economice, sociale în lupta cu problemele specifice şi o metodǎ prin care este reconsiderat rolul şi sensul cetăţeanului”o angajare activǎ şi responsabilǎ pentru schimbarea comunitǎţii şi a societǎţii şi ieşirea din starea de dependenţǎ creatǎ de implicarea statului în furnizarea tuturor serviciilor sociale.[3] După cu am văzut mai sus, conceptul de participare publică se bazează pe necesitatea consultării cetăţenilor şi exprimarea de către aceştia a opiniilor în legătură cu deciziile care se adoptă la diferite nivele şi de care ei sunt afectaţi, într-un fel sau altul. Intr-o comunitate sănătoasă, cetăţenii participă la procesul de luare a deciziilor de interes public, informându-se cu privire la problemele care îi afectează, solicitând autorităţilor să adopte măsurile pe care ei le consideră de cuviinţă şi participând efectiv la punerea în practică a deciziilor luate.

       Pentru a înţelege importantul rol al participării cetatenesti in activităţile, deciziile administraţiei publice locale,se poate porni de la ideea de baza,aceea ca participarea conferă calitate guvernării iar o buna guvernare poate adduce investiţii, afaceri profitabile, mai multe resurse financiare si de bunuri publice, creştere economica. Pentru guvern beneficiile participării sunt foarte importante,prin participarea publică se pot economisi importante resurse financiare; multe programe meritorii nu dispun de resursele financiare necesare punerii lor în practică,dar cetăţenii oferindu-se voluntari pot să faciliteze finalizarea acestor programe, autorităţile pot obţine informaţii preţioase de la cetăţeni în vederea proiectării şi implementării politicilor publice în acelaşi timp reducându-se cheltuielile destinate salariilor personalului calificat.[4]                  Implicarea cetăţenilor poate suplinii atributele organelor guvernamentale în ceea ce priveşte controlul şi metodele de constrângere şi astfel se economisesc bani şi timp pentru autoritǎţi.[5] Se pot imbunǎtǎţii performanţele şi imaginea instituţiilor democratice reducând clientelismul şi corupţia.

       In acelaşi timp administraţia public localǎ va fi pregătita sǎ împǎrtǎşeascǎ informaţiile într-o manierǎ onestǎ, completǎ şi clarǎ, încurajând cetăţenii sǎ-şi exprime opiniile pentru a influenţa deciziile sale şi în acelaşi timp cetăţenii vor înţelege drepturile şi obligaţiile care le revin şi vor fi pregătiţi să lucreze onest şi constructiv pentru a asista reprezentanţii administraţiei publice locale în rezolvarea problemelor.[6] Participarea publicǎ oferă populaţiei posibilitatea de a cunoaşte riscurile la care este expusǎ comunitatea în care trăiesc, dreptul şi sentimentul cǎ pot avea o influenţǎ cu efect pozitiv asupra condiţiilor din regiunea lor şi vor fi mult mai deschişi la schimbări. Toate acestea pot avea efecte pozitive si pe plan social imbunǎtǎţind atitudinea generala a cetăţenilor, societatea devenind mai deschisǎ, transparentǎ.[7] Participarea cetăţenilor este una dintre cele mai importante resurse, un instrument important în activităţile administraţiei publice de dezvoltare socio-economicǎ localǎ, imprimǎ calitate şi legitimează procesul decizional prin suportul acordat de public în atât conceperea cât şi implementarea programelor şi strategiilor de dezvoltare localǎ. Oamenii sunt mult mai înclinaţi să susţină decizii şi programe la realizarea cărora au participat. Pe de o parte înţeleg aceste decizii sau programe, iar pe de altă parte sunt implicaţi afectiv şi doresc succesul acestora. „Locuitorii cunosc pǎmântul şi trăsăturile lui naturale mai bine decât o va putea face vreodată un guvern. Numărul lor îi face mai penetranţi decât cea mai largǎ influenţǎ guvernamentalǎ.”[8] In concluzie se poate spune cǎ participarea cetăţeneascǎ realizează edificarea democraţiei şi educaţia cetăţenilor.”Cu cât comunitatea participă mai activ în procesul luării deciziilor în mod democratic, cu atât şi-l va însuşi mai bine, sporind totodată şi eficienţa instituţiilor democratice.[9] Prin angajarea cetatenilor la solutionarea problemelor locale si procesului de luare a deciziilor se constituie niste poduri, canale de comunicare intre autoritatile publice locale si populatie in urma carui fapt ambele au de cistigat. Astfel, administratia publica locala poate cunoaste mai bine necesitatile si tendintele diferitor grupuri sociale si isi asigura un suport din partea populatiei in rezolvarea unor problem de importanta locala. Populatia poate participa la luarea unor decizii locale, poate contribui cu solutii altenative , resurse si cu suport pe un termen mai indelungat si, nu in ultimul rind, cu un mandat de incredere la urmatoarele alegeri locale. Prin asigurarea participarii cetatenilor la treburile publice administratia publica locala devine mai transparent, mai responsabila si se educa  la cetateni simtul identitatii cu colectivitatea locala. [10]

Participarea cetateneasca este un element esential al bunei guvernari si al dezvoltarii locale. Implicarea cetatenilor in procesul de luare a deciziilor si in acordarea serviciilor contribuie la o guvernare locala mai buna, deoarece autoritatile se vor axa in acest caz pe satisfacerea nevoilor acestora, iar cetatenii vor avea un sentiment de apartenenta la comunitate.[11]

Democraţia presupune participarea cetăţenilor la viaţa societăţii. În lipsa participării este posibil ca guvernul să monopolizeze puterea şi să–şi susţină exclusiv propriile intrese.Tocmai de aceea, cetăţenii au datoria de a le aminti în permanenţă guvernanţilor că sunt aleşii şi reprezentanţii lor.

În concluzie, participarea cetăţenească, deşi este esenţială în cadrul unei democraţii, nu este întotdeauna uşor de realizat. Câteodată este necesară voinţa politică, perseverenţă şi o anumită dispoziţie necesară educării atât a autorităţilor cât şi a cetăţenilor pe tema responsabilităţilor ce le revin într-o democraţie.

 

[1] Internaţional City/County Management Association (ICMA), Involving Citizens in Community Decision Making: A Guidebook, Washington DC.pg 21

[2] http://eea.ngo.ro/materiale/ghid_A5_nou.pdf

[3] Cristian Jura,Rolul organizaţiilor nonguvernamentale pe plan internaţional,edituraALL BECK2003,pg.32

[4] www.fes.ro./html_files/docs/suport20%curs

[5] http://eea.ngo.ro/materiale/ghid_A5_nou.pdf

[6] Eric Chewtynd,Frances Chewtynd,A practical guide to citizen,participation in local government in

România, editat LGA,Bucuresti2001,pg.4

[7] http://extsearch.worldbank.org/servlet/SiteSearchServlet?qUrl=&ed=&qSubc=wbg&q=maria+gonzales&

pSt=50

[8] http://eea.ngo.ro/materiale/ghid_A5_nou.pdf

[9] www.fes.ro/html_files/docs/suport20%curs

[10] Victor Mocanu-cetateanul si procesul decizional local, Chisinau 2004

[11] Programul Bunelor Practice ale Autoritatilor Publice Locale din Moldova