Pin It

Este un control extern exercitat de organe anume înfiinţate pentru a efectua controlul în anumite domenii sau probleme de activitate: financiar, sanitar, protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor etc. Organele de control, de regulă, nu au dreptul de a aplica direct sancţiuni disciplinare pentru neregulile constatate în sarcina unor funcţionari publici. Ele pot propune conducerii  unităţii, ori organului ierarhic superior aplicarea unor asemenea sancţiuni.

            În schimb, pot aplica sancţiuni contravenţionale, dacă legea le conferă acest drept sau să dispună măsuri de suspendare a actelor neconforme cu legea.

            Printre organismele înfiinţate de Guvern, cu atribuţii de a efectua un control de specialitate amintim:

            Departamentul de control al Guvernului, este subordonat direct primului-ministru. Principalele  atribuţii de verificare şi control privesc în mod deosebit următoarele probleme:

 • legalitatea alocaţiilor şi utilizarea acestora;
 • execuţia balanţei de încasări şi plăţi externe şi planul de încasări şi plăţi în numerar; modul de utilizare a creditelor guvernamentale sau garante de Guvern şi a subvenţiilor acordate;
 • mărimea şi cauzele datoriei publice;
 • integritatea patrimoniului statului;
 • modul de utilizare a resurselor umane, materiale şi financiare de către organele centrale ale administraţiei publice;
 • modul de acordare a contractelor şi comenzilor de stat;
 • realizarea obiectivelor de investiţii din fondurile statului;
 • programele de modernizare şi retehnologizare a capacităţilor de producţie ce se realizează prin subvenţii de stat;
 • modul în care se asigură protecţia consumatorului, coordonând acţiunile de combatere a speculei;
 • realizarea programelor de protecţie socială;
 • activitatea organelor din ministere.

 

            Garda Financiară, este un corp de control financiar, militarizat, neînca-zarmat, care funcţioneză potrivit legii, în cadrul Ministerului Finanţelor.

            Controlul pe care îl exercită Garda Financiară priveşte două sectoare importante şi anume:

            - aplicarea şi executarea legilor fiscale şi a reglementărilor vamale, urmărind împiedicarea oricărei sustrageri sau eschivări de la plata impozitelor şi taxelor;

              - respectarea normelor de comerţ, urmărind să împiedice activităţile de contrabandă şi orice procedee interzise de lege;

             În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, Garda Financiară are următoarele drepturi:

             - să efectueze controale în localurile şi în încăperile în care se produc, se depozitează, se comercializează bunuri sau se desfăşoară activităţi care fac obiectul impozării;

            - să verifice existenţa şi autenticitatea documentelor justificative pe timpul transportului, precum şi în locurile de desfăşurare a unor activităţi de producţie, prestări servicii, acte şi fapte de comerţ;

         - să verifice registrele şi orice documente din care rezultă îndeplinirea de obligaţii fiscale;

            - să efectueze în condiţiile legii, percheziţii în locurile publice sau particulare, dacă există indicii că în aceste locuri sunt ascunse mărfuri sau instalaţii cu care se fabrică produse fără îndeplinirea obligaţiilor fiscale;

            - să confişte obiectele sau produsele, corpuri delicte, sustrase de la plata impozitelor şi taxelor sau a căror fabricaţie şi desfacere este interzisă, precum şi să ridice documentele care pot servi la dovedirea fraudelor sau contravenţiilor descoperite.

            De asemenea, în unităţile administrativ-teritoriale, este organizat şi funcţionează în cadrul aparatului propriu al consiliilor locale , corpul de control comercial, care exercită controlul asupra activităţii comerciale şi de prestări servicii desfăşurate de toţi agenţii economici, indiferent de forma de organizare şi de caracterul proprietăţii.

            În exercitarea atribuţiilor ce le revin, controlorii din corpul de control comercial, în cadrul dispoziţiilor legale şi în limita competenţelor stabilite, au următoarele drepturi şi obligaţii:

            - verifică dacă, comercianţii efectuează acte de comerţ cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege şi dacă desfăşoară activităţi comerciale în locurile  şi cu respectarea obiectului activităţilor comerciale, înscrise în autorizaţia de funcţionare sau actul de înfiinţare,  ori  a  condiţiilor cuprinse în licenţe şi brevete;

            - urmăresc desfăşurarea ordonată a comerţului şi a activităţilor comerciale  în locurile autorizate de primării;

             - verifică corelarea între preţurile practicate pe piaţă şi cele ale comercianţilor cu amănuntul, pentru a putea constata dacă preţurile practicate   nu sunt rezultatul unei înţelegeri între comercianţi pentru impunerea unor   preţuri superioare;

            - controlează provenienţa produselor din reţeaua comercială în vederea evitării cumpărării de produse în scop de revânzare de la restaurante, baruri, cantine etc.;

            - controlează depozitarea produselor de către agenţii economici, pentru a  se evita stocarea de mărfuri în scopul creării unui deficit de piaţă şi a revânzării lor ulterioare cu un preţ mai mare;

            - verifică actele şi documentele de provenienţa produselor, înregistrarea mărfurilor, precum şi modul de conducere a evidenţei contabile pentru a stabili dacă nu se urmăreşte ţinerea unei duble evidenţe contabile în scopul sustragerii   de la plata unor impozite sau taxe. Constatările privind dubla evidenţă contabilă se comunică de îndată în scris organelor financiare teritoriale;

             - interzic livrarea, preluarea sau punerea în vânzare a mărfurilor depreciate calitativ. La produsele alimentare care prezintă pericol pentru sănătatea publică, controlorii comerciali pot ridica probe şi dispune efectuarea unor analize şi determinări ale calităţii produselor. De asemenea, pot ridica probe pentru   analize şi determinări şi pentru alte produse puse în vânzare;

             - dau dispoziţii obligatorii în scris, agenţilor economici controlaţi pentru înlăturarea deficienţelor constatate;

          - propun măsuri de stabilire a răspunderii materiale şi aplicarea  sancţiunilor disciplinare, potrivit legislaţiei muncii;

            - constată contravenţii la dispoziţiile legale şi aplică sancţiunile contravenţionale date în competenţa lor prin lege, pentru nerespectarea regulilor generale de comerţ, vânzarea circulaţia şi transportul produselor alimentare, a oricăror bunuri şi produse care, în condiţiile legii constituie activităţi de comerţ;

            - propun organelor competente suspendarea pe o perioadă până la cel mult 15 zile, a autorizaţiei de funcţionare sau, după caz, retragerea acesteia dacă se constată încălcarea prevederilor din autorizaţie sau a dispoziţiilor legale privind desfăşurarea activităţii respective.

            Împotriva măsurilor luate de către controlorii comerciali cu excepţia constatărilor contravenţiilor, cei în cauză pot să facă plângere în termen de 15 zile, care se rezolvă de către şeful corpului de control comercial din care face parte controlorul care a dispus măsura, iar la oraşe de către primar, în termen de 10 zile. În cazul în care măsura a fost luată de către şeful corpului de control comercial, plângerea se rezolvă, după caz, conducătorul care coordonează activitatea corpului de control comercial respectiv, în termen de 10 zile.

            Împotriva soluţiei date în rezolvarea plângerii, cei în cauză se pot adresa instanţelor judecătoreşti competente, potrivit legii contenciosului administrativ.

            În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, controlorii comerciali au drept de acces la toate documentele şi în toate spaţiile în care-şi desfăşoară activitatea agenţii economici controlaţi şi pot colabora cu organele de stat din domeniul comerţului şi al prestărilor de servicii, cu organele de poliţie şi cu alte organe de control specializate.