Pin It

               Recrutarea functionarilor publici

  Poate ocupa o functie publica persoana care indeplineste conditiile:

         -are cetatenia romana si domiciliul in Romania

         -cunoaste limba romana,scris si vorbit

         -virsta minimum 18 ani impliniti

         -are capacitate deplina de exercitiu

         -are o stare de sanatate corespunzatoare atestata pe baza de examen medical de specialitate

         -indeplineste conditiile de studii prevazute de lege

         - indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice.

         -nu a fost condamnata pentru savirsirea unei infractiuni

         -nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani.

         -nu a desfasurat activitate de politie politica

  Ocuparea functiilor publice se face prin:

           -promovare

           -transfer

           -redistribuire

           -recrutare-se face prin concurs-anuntul privind concursul se publica in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea a-III-a,si intr-un cotidian de larga circulatie,cu cel putin 30 de zile inainte de data desfasurarii concursului.

           -alte modalitati prevazute expres de lege

Conditii minime de vechime:

           -1 an pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad profesional asistent din clasa I, 8 luni asistent din clasa a-II-a, 6 luni asistent din clasa a-III-a

           -5 ani pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad profesional principal

           -9 ani pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad profesional superior.

Conditiile minime de vechime pentru ocuparea functiilor publice de conducere:

           -2 ani pentru ocuparea functiilor publice de conducere;sef birou,sef serviciu si secretar al comunei,precum si a functiilor publice specifice asimilate acestora

           -5 ani pentru ocuparea functiilor publice de conducere,altele decit cele prevazute

Autoritatile si institutiile publice au obligatia de a informa ANFP inainte cu 10 zile de demararea procedurii de organizare si desfasurare a concursurilor.

Perioada de stagiu-are ca obiect verificarea aptitudinilor profesionale in indeplinirea atributiilor si responsabilitatilor unei functii publice,formarea practica a functionarilor publici debutanti,precum si cunoasterea de catre acestia a specificului administratiei publice si a exigentelor acesteia.

               Durata perioadei de stagiu;

Durata perioadei de stagiu este de 12 luni pentru functionarii publici de executie din clasa I,8 luni pentru cei din clasa a-II-a,6 luni pentru cei din clasa a-III-a.

 La terminarea perioadei de stagiu ,pe baza rezultatului evaluarii realizate, functionarul public debutant va fi:

     -numit functionar public de executie definitiv in gradul profesional asistent

      -eliberat din functia publica –calificativul ,,necorespunzator”

Perioada de stagiu nu constituie vechime necesara pentru ocuparea unei functii publice

             Numirea functionarilor publici

    Actul administrativ de numire are forma scrisa si trebuie sa contina temeiul legal al numirii,numele functionarului public,denumirea functiei publice,data de la care urmeaza sa exercite functia publica,drepturile salariale,precum si locul de desfasurare a activitatii.

   Fisa postului aferenta functiei publice se anexeaza la actul administrativ de numire iar o copie se inmineaza functionarului public.

     La intrarea in corpul functionarilor publici,functionarul public depune juramintul de credinta in termen de 3 zile de la emiterea actului de numire in functia publica definitiva.-depunerea juramintului se consemneaza in scris.

       Promovarea functionarilor publici si evaluarea performantelor profesionale

Promovarea in clasa,promovarea in grade profesionale si avansarea in trepte de salarizare nu sunt conditionate de existenta unui post vacant.

Pentru a participa la examenul de promovare in gradul profesional imediat urmator:

         -sa aiba cel putin 4 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza

         -sa aiba cel putin 2 ani vechime in treapta de salarizare din care avanseaza

         -cel putin calificativul ,,bine”la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani

         -sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentei legi.

Pentru a participa la concursul de promovare intr-o functie publica de conducere:

         -sa fie absolventi de masterat sau studii postuniversitare in domeniu.

         -sa indeplineasca cerintele specifice prevazute in fisa postului.

         -sa indeplineasca conditiile minime de vechime in specia,itatea studiilor

         -sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata

Avansarea in trepte de salarizare se face in conditiile legii privind sistemul unitar de salarizare a functionarilor publici.

Calificativele obtinute la evaluarea profesionala sunt avute in vedere la:

         -avansarea in treptele de salarizare

         -promovarea intr-o functie publica superioara

         -eliberarea din functia publica

       Acorduri colective. Comisii paritare

          Autoritatile si institutiile public,pot incheia anual,in conditiile legii,acorduri cu sindicatele reprezentative ale functionarilor publici sau cu reprezentantii functionarilor publici,care sa cuprinda numai masuri referitoare la:

       -constituirea si folosirea fondurilor destinate inbunatatirii conditiilor la locul de munca

       -sanatatea si securitatea in munca

       -programul zilnic de lucru

       -perfectionarea profesionala

       -alte masuri decit cele prevazute de lege,protectia celor alesi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale.

Modul de constituire,organizare si functionare a comisiilor paritare,precum si componenta,atributiile si procedura de lucru ale acestora se stabilesc prin hotarire a Guvernului,la propunerea ANFP.

Comisiile paritare sunt consultate in urmatoarele situatii:

        -la stabilirea masurilor de inbunatatire a activitatii autoritatilor si institutiilor publice

        -la stabilirea oricaror masuri privind pregatirea profesionala a functionarilor publici

        -la stabilirea programului de lucru de catre conducatorul autoritatii,institutiei

        -alte situatii prevazute de lege