Pin It

  Incalcarea de catre functionarii publici,cu vinovatie a indatoririlor de serviciu atrage raspunderea disciplinara,contraventionala,civila sau penala,dupa caz.

     Raspunderea disciplinara-incalcarea cu vinovatie de catre functionarii publici a ndatoririlor corespunzatoare functiei publice pe care o detin si a normelor de conduita profesionala si civica prevazute de lege constituie abatere disciplinara a acestora.

Constituie abateri disciplinare urmatoarele fapte:

          -intirzierea sistematica in efectuarea lucrarilor

          -neglijenta repetata in rezolvarea lucrarilor

          -absente nemotivate de la serviciu

          -nerespectarea in mod repetat a programului de lucru

          -interventiile sau staruintele pentru solutionarea unor cereri in afara cadrului legal

          -nerespectarea secretului profesional sau a confidentialitatii lucrarilor

          -manifestari care aduc atingere prestigiului autoritatii sau institutiei publice.

          -desfasurarea in timpul programului de lucru a unor activitati cu caracter politic

          -refuzul de a indeplinii atributiile de serviciu

         -incalcarea prevederilor legale referitoare la indatoriri,incompatibilitati,conflicte de interese si interdictii stabilite prin lege pentru functionarii publici.

        - alte fapte prevazute ca abateri disciplinare in actele normative din domeniul functiei publice si functionarilor publici.

 

                        Sanctiunile disciplinare sunt:

             -mustrare scrisa

             -diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioada de pina la trei luni

             -suspendarea dreptului de avansare in gradele de salarizare sau,dupa caz,de promovare in functia public ape o perioada de pina la un an.

             -destituirea din functia publica

Sanctiunile disciplinare se aplica in termen de cel mult 1 an de la data sesizarii comisiei de disciplina,darn nu mai tirziu de 2 ani de la data savirsirii abaterii disciplinare.

       Din comisia de disciplina fac parte si un reprezentant al organizatiei sindicale reprezentative sau,dupa caz,un reprezentant desemnat prin votul majoritatii functionarilor publici

       Comisia de disciplina pentru inaltii functionari publici-compusa din 5 inalti functionari publici,numiti prin decizia primului ministru.,la propunerea ministrului administratiei si internelor.

        Functionarul public nemultumit de sanctiunea aplicata se poate adresa instantei de contencios administrativ,solicitind anularea sau modificarea,dupa caz,a ordinului sau dispozitiei de sanctionare.

        Cazierul administrativ este un act care cuprinde sanctiunile disciplinare aplicate functionarului public si care nu au fost radiate in conditiile legii.

                        Cazierul administrativ este necesar in urmatoarele cazuri

             -desemnarea unui functionar public ca membru in comisia de concurs pentru recrutarea functionarilor publici

            -desemnarea unui functionar public ca membru in comisia paritara

           -ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionary publici sau categoriei functionarilor publici de conducere.

           -in orice alte situatii prevazute de lege.

Cazierul administrativ este eliberat la solicitarea:

            -functionarului public interesat

            -conducatorul autoritatii sai institutiei publice

            -presedintelui comisiei de disciplina

            -altor persoane prevazute de lege.

    Mustrarea scrisa se poate aplica direct de catre persoana care are competenta legala de numire in functia publica,iar celelalte sanctiuni disciplinare se aplica de persoana care are competenta legala de numire in functia publica,la propunerea comisiei de disciplina.

Sanctiunile disciplinare se radiaza de drept dupa cum urmeaza:

            -mustrarea scrisa –in termen de 6 luni de la aplicare.

            -celelalte sanctiuni disciplinare,cu exceptia destituirii din functia publica,in termen de un an de la expirarea termenului pentru care au fost aplicate.

            - destituirea din functia publica in termen de 7 ani de la aplicare.

  Raspunderea contraventionala-se angajeaza in cazul in care acestia au savirsit o contraventie in timpul si in legatura cu sarcinile de serviciu.

         Raspunderea civila -se angajeaza:

          -pentru pagubele produse cu vinonatie patrimoniului autoritatii sau institutiei publice in care functioneaza

          -pentru nerestituirea in termen legal a sumelor ce I s-au acordat necuvenit

 

 

          -pentru daunele platite de autoritatea sau institutia publica,in calitate de comitent,unor terte persoane,in temeiul unei hotariri judecatoresti definitive si irevocabile.Dreptul conducatorului autoritatii sau institutiei publice de a emite ordinal sau dispozitia de imputare se prescrie in termen de 3 ani de la data producerii pagubei

  Impotriva ordinului sau dispozitiei de imputare functionarul public in cauza se poate adresa instantei de contencios administrativ.

         Raspunderea penala

    Raspunderea functionarului public pentru infractiunile savirsite in timpul serviciului sau in legatura cu atributiile functiei publice pe care o ocupa se angajeaza potrivit legii penale-va dispune suspendarea functionarului public din functia publica pe care o detine.