Pin It

             Bunurile proprietate publicã sunt guvernate de 3 principii

         -inalienabilitate

         -insesizabilitate

         -imprescriptibilitate

Potrivit dispozitiilor Constitutionale,astfel cum au fost revizuite,bunurile proprietate publicã sunt inalienabile in conditiile legii organice pot fi date in administrarea regiilor autonome ori a institutiilor publice sau pot fi concesionate ori inchiriate;de asemenea ele pot fi date in folosintã gratuitã institutiilor de utilitate publicã.

 

 

 

 

Caracterul inalienabil al acestor bunuri inseamnã,in primul rind,faptul cã nu pot fi instrainate prin nici un fel de acte,incalcarea acestui regim avind drept consecintã nulitatea absolutã de executare silitã de catre creditori,lichidarea datoriilor statului si al unitãtilor administrative-teritoriale fãcindu-se in baza unor norme speciale,derogatorii de la dreptul comun. 

Inalienabilitatea inseamnã,in al doilea rind,imposibilitatea de constituire asupra domeniului public de drepturi civile reale(uz,usufruct,ipotecã) in favoarea particularilor precum si imposibilitatea acestora de a intenta actiuni posesorii asupra titularilor acestui domeniu.

Bunurile din domeniul public sunt insesizabile adica nu pot fi supuse procedurii de executare silita de catre creditori,lichidarea datoriilor statului si ale unitãtilor adm.-teritoriale facindu-se in baza unor norme speciale,derogatorii de la dreptul comun.

  D    D    Bunurile din domeniul public sunt imprescriptibile atit din punct de vedere extintiv cit si achitativ Aceasta inseamnã pe de o parte ca titularul nu-si pierde dreptul de proprietate asupra acestor bunuri oricit timp nu l-ar exercita(prescriptie extintivã),iar pe de alta parte,un tert nu poate dobindii un drept asupra acestor bunuri oricit timp l-ar exercita in fapt,chiar dacã este bunã credintã,titularul lor putindu-le revendica.

              In cadrul regimului juridic general al bunurilor domeniului public,o problemã care priveste toate aceste bunuri se referã la evidenta contabil-financiarã a acestora

              Evidenta financiar-contabilã a bunurilor care alcãtuiesc proprietatea piblicã a statului si a unitãtilor administrativ-teritoriale se tin distinct in contabilitate,potrivit normelor metodologice aprobate de Guvern

              Toate litigiile care privesc delimitarea proprietatii publice a statului,judetelor,comunelor sau oraselor sunt de competenta instantelor de contencios administrativ.