Pin It
  1. Presedintele Romaniei

Functii:

     -Sef de Stat-reprezinta statul in raporturile interne si externe,incheie tratate internationale,acrediteaza si recheama reprezentantii diplomatici.

     -sef al executivului-alaturi de Guvern,Presedintele garanteaza independenta nationala,integritatea teritoriala,exercita atributii in domeniul apararii(comandant al fortelor armate si presedinte al CSAT

     -mediator intre puterile statului,intre stat si societate,garantul Constitutiei

Atributii:

     -adreseaza Parlamentului mesaje-principalele probleme ale natiunii

     -poate dizolva,in cazul prevazut de lege, Parlamentul

     -promulga legile

     -desemneaza candidatul pt functia de prim-ministru,numeste Guvernul pe baza votului de incredere acordat de Parlament.

     - in caz de remaniere guvernamentala,revoca si numeste unii membrii ai Guvernului la propunerea prim-min.

     -poate participa la sedintele Guvernului –probleme interes national

     -poate declara starea de asediu si de urgenta,mobilizarea fortelor armate,cu aprobarea Parlamentului.

Presedintele emite decrete care pot fi contestate in contencios administrativ

Raspundere

   -politica-prin suspendarea din functie de catre Parlament,in cazul savirsiri unor fapte grave care incalca Constitutia si legile,urmata de demiterea din functie prin referendum

   -juridica-punerea sub acuzare pt inalta tradare de catre Parlament,si judecarea sa de catre ICCJ

 

  1. Guvernul

Guvernul-autoritatea publica a puterii executive,care functioneaza in baza votului de incredere acordat de Parlament si care asigura realizarea poitice interne si externe a tarii si exercita conducerea generala a administratiei publice

Rol-de a asigura functionarea echilibrata si dezvoltarea sistemului national economic si social precum si racordarea acestuia la sistemul economic mondial,in conditiile promovarii interesului national.

 Numirea Guvernului se face de catre Presedintele Romaniei pe baza votului de incredere acordat de Parlament,se organizeaza si functioneaza in conformitate cu prevederile constitutionale,avind la baza Programul de guvernare acceptat de Parlament

              Functii:

     -functia de strategie-strategia de punere in aplicare a Programului de guvernare

     -functia de reglementare-se asigura elaborarea cadrului normativ si institutional

     -functia de administrare a proprietatii statului-se asigura adm proprietatii publice si private a statului,precum si gestionarea serviciilor pt care statul este responsabil.

     -functia de reprezentare-reprezentarea pe plan intern si extern

     -functia de autoritate de stat-se asigura urmarirea si controlul aplicarii si respectarii reglementarilor in domeniul apararii,ordinii publice si sigurantei nationale,in domeniile economic si social si al functionarii institutiilor si organismelor care isi desfasoara activitatea in subordinea sau sub autoritatea Guvernului.

Componenta

Pot fi membrii ai Guvernului persoanele care indeplinesc conditiile:

       -au cetatenia romana si domiciliul in tara

       -se bucura de exercitiul drepturilor electorale

       -nu au suferit condamnari penale

       -nu se gasesc in unul din cazurile de incompatibilitate

      Guvernul este alcatuit din primul-ministru si ministrii.Din Guvern pot face parte si ministrii delegati,cu insarcinari speciale pe linga primul-ministru,prevazuti in lista Guvernului prezentata Parlamentului pt acordarea votului de incredere

Incompatibilitatile si incetarea functiei de membr al Guvernului

           Incompatibilitatile au ca scop asigurarea obiectivitatii in executarea unei functii publice si evitarea concentrarii,de catre una si aceeasi persoana,a unor prerogative excesive.

           Functia de membru al Guvernului este incompatibila cu;

    -orice alta functie publica de autoritate,cu exceptia celei de deputat sau de senator

    -functie de reprezentare profesionala salarizata in cadrul organiz.cu scop comercial

    -functia de presedinte,vicepresedinte,director general,director,administrator,membru al cons de administratie sau censor la soc. Comerciale,soc. de asigurare sau cele financiare,banci sau alte institutii de credit si la institutiile publice.

    -functia de presedinte sau secretar al AGA sau asociatilor la societatile comerciale

    -functia de reprezentant al statului in adunarile generale ale societatilor comerciale

    -functia de manager sau membru in cons de adm. ale regiilor autonome.companiilor si societatilor nationale.

    -calitatea de comerciant persoana fizica

    -calitatea de membru al unui grup de interes economic

    -o functie publica incredintata de un stat strain,cu exceptia acelor functii prevazute in acordurile si conventiile la care Romania este parte

             Conflict de interese-situatia in care persoana ce exercita o demnitate publica are un interes personal de natura patrimoniala,care ar putea influenta indeplinirea cu obiectivitate a atributiilor care ii revi potrivit Constitutiei si a altor acte normative

             Ca principii care stau la baza prevenirii conflictului de interese: impartialitatea,integritatea,transparenta deciziei si suprematia interesului public.

     Functia de membru al Guvernului inceteaza: in urma demisiei,a revocarii,a pierderii drepturilor electorale,a starii de incompatibilitate,a decesului si a demiterii.

Atributiile Guvernului

 

 

 

  1. Atributii privind administratia publica

            -exercita conducerea generala a administratiei publice

            -cond. si controleaza activitatea ministerelor si a celorlalte organe de specialitate din subordine

            -infiinteaza,cu avizul Curtii de Conturi,organe de specialitate in subordinea sa

            -poate constituii organisme cu caracter consultativ pt rezolvarea problemelor din competenta sa.

            -poate constituii consilii,comisii si comitete interministeriale in scopul elaborarii si corelarii de politici in diferite domenii si ramuri de activitate

  1. Atributii privind activitatea normativa

             -initiaza proiecte de legi si le supune Parlamentului spre adoptare

             -elaboreaza proiectul de lege privind bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat si le supune spre adoptare Parlamentului

            -emite hotariri pt organizarea executarii legilor

            -emite ordonante in baza unor legi speciale de abilitare,ordonante de urgenta,in cazuri extraordinare

            -asigura executarea de catre autoritatile adm. publice a legilor si a celorlalte dispozitii normative date in aplicarea acestora.

  1. Atributii in domeniul economico-social

            -aproba strategiile si programele de dezv economica a tarii pe ramuri si domenii de activitate

            -asigura realizarea politicii in domeniul social-construire de locuinte,cresterea calitatii vietii,salariile, pensile,acordarea ajutoarelor medicale si altor drepturi banesti.

             -asigura administrarea proprietatii publice si private a statului

  1. Atributii privind apararea nationala

             -asigura apararea ordinii de drept,a linistii publice si sigurantei cetatenilor,precum si a drepturilor si libertatilor cetatenesti

             -aduce la indeplinire masurile avind ca scop apararea tarii,organizarea si inzestrarea fortelor armate

  1. Atributii in domeniul relatiilor internationale

              -asigura realizarea politicii externe a tarii

              -negociaza tratatele,acordurile si conventiile internationale

  1. Alte atributii

              -acorda retrage si aproba renuntarea la cetatenia romana

              -indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau care decurg din sarcinile,obiectivele si functiile sale.

Primul-ministru

           -conduce Guvernul si coordoneaza activitatea membrilor acestuia

           -reprezinta Guvernul in relatiile acestuia cu Parlamentul.Presedintele Romaniei,CSJ,CC,Curtea de Conturi,Consiliul Legislativ,Ministerul Public,celelalte autoritati si institutii publice,partide si aliante politice,sindicatele,cu alte organizatii neguvernamentale,precum si in relatiile internationale.

            -exercita toate atributiile care deriva din calitatea de vicepresedinte CSAT

            -numeste si elibereaza din functie:

                        -cond. organelor de specialitate din subordinea Guvernului

                        -secretarul general si secretarii generali adjuncti ai Guvernului

                        -personalul din cadrul apartului de lucru al primului-ministru

                        -secretarii de stat

                        -alte persoane care indeplinesc functii publice

              -prezinta CD si S rapoarte si declaratii si raspunde la intrebarile si interpelarile care ii sunt adresate de catre deputati sau senatori.

              -contrasemneaza decretele emise de Presedintele Romaniei,in cazul in care Constitutia prevede obligativitatea contrasemnarii acestora.

              -poate constituii, prin decizie,consilii,comisii si comitete interministeriale.

  In indeplinirea atributiilor primul-ministru emite decizii in conditiile legii

Organizarea aparatului de lucru al Guvernului

     Structura aparatului de lucru al Guvernului

             -Cancelaria primului-ministru-structura cu personalitate juridical-ordonator principal de credite

             -Secretariatul General al Guvernului-structura cu personalitate juridica

     Asigura derularea operatiunilor tehnice aferente actelor de guvernare,rezolvarea problemelor organizatorice,juridice,economice si tehnice ale activitatii

Guvernului,precum si reprezentarea Guvernului in fata instantelor de judecata.

                     Functii:

                              -functia de autoritate-pregatirea,elaborarea,avizarea si prezentarea proiectelor de acte normative care se inainteaza Guvernului,precum si a procedurilor de adoptare a acestora

                              -functia de reglementare-se asigura realizarea cadrului juridic

                              -functia de reprezentare-

                              -functia de administrare-se asigura administrarea bunurilor proprietate publica sau privata din patrimoniul sau,potrivit prevederilor legale

  Ministrul delegat pt coordonarea Secretariatului General coordoneaza:

                               -Departamentul pt Relatii Interetnice

                               -Agentia pt Strategii Internationale

                               -Comisia Nationala de Prognoza

                               -Institutul National de Statistica

                               -Agentia Nationla pt Romi

    Prin bugetul Secretariatului General al Guvernului se finanteaza:

                               -Departamentul pt Relatia cu Parlamentul

                               -Departamentul pt Reltii Interetnice

                               -Aparatele de lucru ale celor 3 ministrii de stat

                               -Agentia pt Strategii Guvernamentale

                               -Comisia Nationla de Prognoza

                               -Institutul National de Statistica

                               -Agentia Nationala pt Romi   

             -Aparatul de lucru al ministrului de stat pt coordonarea activitatilor din domeniul economic-fara pers.juridica

                -Apartul de lucru al ministrului de stat pt coordonarea activitatilor din domeniile,culturii,invatamintului si integrari europene-fara pers.juridica

                -Aparatul de lucru al ministrului de stat pt coordonarea mediului de afaceri si IMM –uri,fara pers.juridica.

                -Departamentul pr relatia cu Parlamentul –cu pers.juridica.

                -Departamentul pt relatii interetnice-fara pers.juridica

                -Alte departamente

Functionarea Guvernului si actele acestuia

    Guvernul isi desfasoara activitatea in sedinte-se convoaca si sunt conduse de primul-ministru

         In exercitarea atributiilor sale Guvernul adopta hotariri si ordonante

         Hotaririle se emit pt organizarea executarii legilor.

         Ordonantele se emit in temeiul unei legi speciale de abilitare,sau in situatii extraordinare(ordonanta de curgenta)

          Membri Guvernului pot propune proiecte de hotariri si de ordonante .de asemenea pot propune Guvernului proiecte de lege

          Guvernul adopta hotariri si ordonante in prezenta majoritatii membrilor sai

           Hotaririle si ordonantele Guvernului se semneaza de primul-ministru si se contrasemneaza de ministrii care au obligatia punerii lor in executare si se publica in MOf al Romaniei Partea I

           In realizarea functiei sale de conducere generala a adm publive Guvernul exercita controlul ierarhic asupra ministerelor,organelor de specialitate din subordinea sa,precum si asupra prefectilor.

            Guvernul se afla in raporturi de colaborare cu autoritatile adm autonome.

           Prefectul conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile adm-teritoriale si exercita controlul asupra legalitatii actelor administrative ale consiliului local,ale primarului,ale CJ,si ale presedintelui CJ.