Pin It

Atributii:

           -privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului,al institutiilor publice si serviciilor publice de interes local si al soc.com si regiilor autonome de interes local.

           -privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu

           -administrarea domeniului public si privat

           -gestionarea serviciilor furnizate catre cetateni

           -cooperarea interinstitutionala pe plan intern si extern

      In exercitarea atributiilor consiliul local :

           -aproba statutul comunei,orasului,etc-reg de organizare si functionare al cons local

           -aproba in conditiile legii,la propunerea primarului,infiintarea,organizarea si  statul de functii ale aparatului de specialitate el primarului,al institutiilor si serviciilo publice de interes local,regiilor autonome de interes local.

            -aproba la propunerea primarului,bugetul local,virarile de credite,modul de utilizare al rezervei bugetare si contul de incheiere al exercitiului bugetar.

            -stabileste si aproba impozitele si taxele locale

            -aproba,la propunerea primarului,documentatiile tehnico-economice pt lucrarile de investitii de interes local

            -hotaraste darea in administrare,concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei etc

            -hotaraste vinzarea,concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate private a comunei,etc.

            -avizeaza sau aproba documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism ale localitatilor.

            -atribuie sau schimba,in conditiile legii,denumiri de strazi,de piete si obiective de interes public local.

            -asigura potrivit competentelor sale,cadrul necesar pt furnizarea serv. publice de interes local; educatia; protectia copipului,persoanelor cu handicap,persoanelor virstnice; sanatatea; cultura; tineretul; sportul; ordinea publica; situatiile de urgenta; protectia si refacerea mediului inconjurator

            -conservarea,restaurarea monumentelor istorice

            -evidenta persoanelor

            -podurile si drumurile publice

            -serv comunitare de utilitate publica

            -serviciile de urgenta-salvamont,salvamar prim ajutor

            -locuintele sociale

            -hotaraste acordarea unor sporuri personalului sanitar si didactic

            -sprijina activitatea cultelor religioase

            -hotaraste,in conditiile legii,cooperarea sau asocierea cu persoane juriodice  romane sau straine in vederea finantarii sau realizarii in comun a unor actiuni,lucrari,servicii sau proiecte de interes public local.

            -hotaraste,in conditiile legii,infratirea cu alte unitati adm-teritoriale din alte tari

Functionare:

      Consiliul local se alege pt un mandat de 4 ani,care poate fi prelungit prin lege organica,in caz de razboi sau catastrofa.

      Isi exercita mandatul de la data constituirii pina la data declararii ca legal constituit al consiliului nou-ales.

      Consiliul local se intruneste in sedinte ordinare,lunar,la convocarea primarului.-5 zile

      Consiliul local se poate intrunii si in sedinte extraordinare,la cererea primarului sau a cel putin 1/3 din numarul membrilor consiliului -3 zile-sedintele sunt publice.

      Dupa constituire consiliul local isi organizeza comisii de specialitate,pe principalele domenii de activitate(presedinte si secretar)

     Sedintele cons local se desfasoara ltgal in prezenta majoritatii consilierilor locali in functie-prezenta consilierilor locali este obligatorie.

     Dezbaterile din sedintele cons local,precum si modul in care si-a exercitat votul fiecare consilier local se consemneaza intr-un proces verbal,semnat de presedintele de sedinta si de secretarul unitatii adm-teritoriale.

    La inceputul fiecarei sedinte,secretarul supune spre aprobare procesul verbal al sedintei anterioare.Procesul verbal si documentele care au fost dezbatute in sedinta se depun intr-un dosar special al sedintei respective,care va fi notat,semnat si sigilat de presedintele de sedinta si de secretar,dupa aprobarea procesului verbal.

   In termen de 3 zile de la terminarea sedintei,secretarul afiseaza la sediul primariei si,dupa caz,pe pagina de internet a unitatii adm teritoriale o copie a procesului verbal a sedintei.

   Ordinea de zi a sedintelor se aproba de consiliul local,la propunerea celui care,in conditiile legii,a cerut intrunirea consiliului.

   Proiectele de hotariri inscrise pe ordinea de zi a sedintei cons local nu poot fi dezbatute daca nu sunt insotite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,care este elaborat in termen de 30 de zile de la inregistrarea proiectului,precum si de raportul comisiei de specialitate a consiliului.

   Daca rapoartele nu sunt intocmite in termen de 30 de zile de la inregistrarea proiectului,acesta se considera implicit favorabile.

   Fiecare consilier local,precum si viceprimarul sunt obligati sa prezinte un raport anual de activitate care va fi facut public.

   Dupa constituire,cons local isi organizeaza comisii de specialitate,pe principalele domenii de activitate-membrii pot fi numai consilierii locali.

Dizolvare:

     Consiliul local se dizolva de drept sau prin referendum local

  Se dizolva de drept;

           -nu se intruneste timp de 2 luni consecutive

           -nu a adoptat 3 sedinte ordinare consecutive nici-o hotarire

           -in situatia in care nr de consilieri locali se reduce sub jumatate plus unu si nu se poate completa prin supleanti

   Primarul,viceprimarul,secretarul sau orice alta persoana interesata sesizeaza instanta de contencios adm cu privire la cazurile de dizolvare de drept.Instanta analizeaza situatia de fapt si se pronunta cu privire la dizolvarea cons local.Hotarirea instantei este definitiva si se comunica prefectului.

    Prin referendum local-ca urmare a cererii adresate prefectului de cel putin 25% din nr. cetatenilor cu drept de vot inscrisi pe listele electorale ale unitatii adm-teritoriale Cheltuielile se suporta din bugetul local.

   Referendumul local este organizat in conditiile legii de catre o comisie numita prin ordin al prefectului,compusa dintr-un reprezentant al prefectului,cite un reprezentant al primarului,al consiliului local si al consiliului judetean si un judecator de la judecatoria in a carei jurisdictie se afla unitatea adm-teritoriala in cauza.Secretarul comisiei este asistat de institutia prefectului.

    Referendumul este valabil daca s-a prezentat la urne jumatate plus unu din nr total al locuitorilor cu drept de vot.Stabilirea date de catre Guvern la propunerea prefectului.

    Stabilirea datei pt organizarea alegerii noului consiliu local se face de Guvern,la propunerea prefectului.Alegerile se organizeaza in termen de 90 de zile de la raminerea definitiva si irevocabila a hotaririi judecatoresti prin care s-a constatat dizolvarea consiliului local sau,dupa caz,de la validarea rezultatului referendumului.

Suspendarea si incetarea mandatului de consilier

   Suspendarea de drept-numai in cazul in care acesta a fost arestat preventiv

   Incetarea de drept:

          -demisie

          -incompatibilitate

          -schimbarea domiciliului intr-o alta unitate adm-teritoriala

          -lipsa nemotivata de la mai mult de 3 sedinte ordinare consecutive ale cons local

          -imposibilitatea exercitarii mandatului pe o perioada mai mare de 6 luni consecutiv

          -constatare,dupa validarea mandatului-frauda electorala

          -condamnarea prin hotarire judecatoreasca definitiva,la o pedeapsa privativa de libertate

          -punerea sub interdictie judecatoreasca

          -pierderea drepturilor electorale

          -pierderea calitatii de membru al partidului politic

          -deces

Incompatibilitatea si conflictul de interese ale consilierilor locali

Functia de consilier local sau judetean este incompatibila cu:

        -functia de primar sau viceprimar

        -functia de prefect sau subprefect

        -calitatea de functionar public

        -functia de presedinte,vicepresedinte,director general-regii autonome sau soc.com

        -funtia de presedinte sau de secretar al AGA la soc. com de interes national

        -functia de reprezentant al statului la o societate comerciala

        -calitatea de deputat sau senator

        -functia de ministru,secretar de stat,subsecretar de stat si functiile asimilate

    Calitatea de ales local este incompatibila si cu calitatea de actionar semnificativ la o soc.comerciala infiintata de consiliul local,respctiv CJ.

    Prin actionar semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate,reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau ii confera cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala.

     Conflictul de interese-reglementat de Legea adm publice locale

           Nu poate lua parte la deliberare si la adoptarea hotaririlor consilierul care,fie personal fie prin sot,sotie,afini sau rude pina la gradul II inclusive,are un interes patrimonial in problema supusa dezbaterilor consiliului local.

           Hotaririle adoptate de consiliul local cu incalcarea acestor dispozitii imperative sunt nule de drept. Nulitatea se cantata de catre instanta de contencios administrativ,actiunea putind fi introdusa de orice persoana interesata.

           Declaratia privind interesele personale.pe propria raspundere,care se pastreaza in registrul de interese.

           Alesii locali au un interes personal intr-o anumita problema,daca au posibilitatea sa anticipeze ca o decizie a autoritatii publice din care fac parte ar pute prezenta un beneficiu sau un avantaj pt sine sau pt etc.

            Declaratia privind interesele personale se depune :

        -in termen de 15 zile de la data declararii consiliului ca legal constituit-consilierilor judeteni si consilierilor locali

        -in termen de 15 zile de la depunerea juramintului – primari

        -in termen de 15 zile de la alegere-presedintilor si vicepresedintilor CJ si al primarilor

 

  1. Primarul si viceprimarul

    Primarul

   Rol:asigura respectarea drepturilor si libertatile fundamentale ale cetatenilor,a prevederilor Constitutiei,precum si punerea in aplicare a legilor,a decretelor Presedintelui Romaniei,a hotaririlor si ordonantelor Guvernului,a hotaririlor consiliului local;dispune masurile necesare si acorda sprijin pt aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor,ale celorlalti conducatori ai autoritatilor adm publice centrale,ale prefectului,precum si a hotaririlor consiliului judetean,in conditiile legii.

    Primarul indeplineste o functie de autoritate publica

    Primarul conduce serviciile publice locale

Atributii:

       -atributii exercitate in calitate de reprezentant al statului

       -atributii referitoare la relatia cu consiliul local

       -atributii referitoare la bugetul local

       -atributii privind serviciile publice asigurate cetatenilor

       -alte atributii stabilite prin lege

Primarul indeplineste functia de ofiter de stare civila si autoritate tutelara si asigura functionarea srviciilor publice locale

        -prezinta consiliului local,in primul trimestru un raport annual privind starea economica,sociala si de mediu a unitatii adm-teritoriale

        -prezinta la solicitarea consiliului local rapoarte si informari

        -elaboreaza proiecte si strategii

        -exercita functia de ordonator principal de credite

        -intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere al exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local

        -initiaza, in conditiile legii,negocieri pt contractarea de imprumuturi si emiterea de titluri de valoare in numele unitatii adm-teritoriale.

        -verifica,prin compartimentele de specialitate,corecta inregistrare fiscala a contribuabililor la organul fiscal territorial

        -coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local

        -ia masuri pt prevenirea,gestionarea situatiilor de urgenta

        -numeste,sanctioneaza si dispune,suspendarea,modificarea si incetarea raporturilor de serviciu,raporturilor de munca,pt personalul din cadrul aparatului de specialitate,precum si pt conducatorii institutiilor publice de interes local.

        -asigura elaborarea planurilor urbanistice,prevazute de lege.

        -emite avize si alte acte normative

        -colaboreaza cu serviciile publice deconcentrate

  Primarii comunelor pot angaja,in limita nr maxim de posturi acordate,un consilier personal(max.3 persoane la orase si municipii,max 5 la municipii resedinta de judet)

Suspendarea si incetarea mandatului de primar

       Mandatul primarului inceteaza de drept,inainte de expirarea duratei normale in situatiile:

       -demisie

       -incompatibilitate

       -schimbarea domociliului intr-o alta unitate adm-teritoriala

       -daca nu isi exercita,nejustificat,mandatul 45 de zile consecutive.

      -cind se constata,dupa validarea mandatului,ca alegerea s-a facut prin frauda elect.

        -a fost condamnat, prin hotarire judecatoreasca ramasa definitive,la o pedeapsa privata de libertate

        -punerea sub intedictie judecatoreasca

        -pierderea drepturilor electorale

        -pierderea prin demisie a calitatii de membru al partidului politic

        -daca se afla in imposibilitatea exercitarii functiei datorita unei boli grave,certificate,care nu permite desfasurarea activitatii 6 luni pe parcursul unui an calendaristic.

        -deces

         Mandatul primarului inceteaza,de asemenea,inainte de termen,ca urmare a rezultatului unui referendum local,organizat in conditiile legii.(cererii adresate prefectului de catre locuitorii comunei,orasului sau municipiului)-jumatate plus unu din nr total al locuitorilor cu drept de vot.

         Legea reglementeaza si suspendarea de drept-acesta a fost arestat preventiv

Incompatibilitatile functiilor de primar si viceprimar si conflictul de interese

          Incompatibila cu functia de:

        -consilier local

        -functia de prefect sau subprefect

        -calitatea de functionar public sau cu contract individual de munca

        -presedinte,vicepresedinte,director general etc

        -presedinte sau secretar AGA la o societate comerciala

        -calitatea de comerciant persoana fizica

        -calitatea de membru al unui grup de interes economic

        -calitatea de deputat sau senator

        -functia de ministru,secretar de stat etc

        -orice alte functii publice sau activitati remunerate,in tara sau strainatate,cu exceptia functiei de cadru didactic sau a functiilor in cadrul unei asociatii,fundatii sau alte organizatii neguvernamentale.

 

  1. Consiliul judetean

Rol:-este autoritatea adm publice locale,constituita la nivel judetean,pt coordonarea activitatii consiliilor comunale,orasenesti si municipale,in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean

Functionare:

         Se alege pt un mandat de 4 ani care poate fi prelungit prin lege organica in caz de razboi sau catastrofa

         Isi exercita mandatul de la data constituirii pina la data declararii ca legal constituit a consiliului nou-ales.

         Se intruneste in sedinta ordinara in fiecare luna la convocarea presedintelui CJ

         Se poate intrunii si in sedinte extraordinare la cererea presedintelui CJ sau 1/3 din nr membrilor consiliului ori la solicitarea prefectului,adresata presedintelui CJ,in cazuri exceptionale care necesita adoptarea de masuri imediate pt prevenirea,limitarea sau inlaturarea urmarilor calamitatilor,catastrofelor,incendiilor,epidemiilor sau epizotiilor,precum si pt apararea ordinii si linistii publice.

         Convocarea CJ se face in scris,prin intermediului secretarului general al judetului,cu cel putin 5 zile inaintea sedintelor ordinare sau cel mult 3 zile inaintea sedintelor extraordinare.

    In caz de forta majora si de maxima urgenta-convocarea se face de indata.

    Ordinea de zi a sedintei se aduce la cunostiinta locuitorilor judetului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.

    In toate cazurile convocarea se consemneaza in procesul verbal al sedintei.

    Sedintele se desfasoara legal in prezenta majoritatii consilierilor judeteni in functie,prezenta consilierilor fiind obligatorie.

    In judetele in care cetatenii apartinind unei minoritati nationale au o pondere de peste 20% din nr locuitorilor,ordinea de zi se aduce la cunostiinta publica si in limba materna a cetatenilor apartinind minoritatii respective.

    Sedintele sunt conduse de presedinte iar in lipsa acestuia de vicepresedinte.In cazul in care,din motive intemeiate lipseste si vicepresedintele,sedinta va fi condusa de celalalt vicepresedinte sau de un consilier judetean,ales cu votul majoritatii consilierilor judeteni prezenti.

Atributii:

     -organizarea si functionarea aparatului de specialitate al CJ,al institutiilor si serviciilor publice de interes judetean si societatilor comerciale si regiilor autonome judetene

     -atributi privind dezvoltarea economico-sociala a judetului

     -atributii privind gestionarea patrimoniului judetului

     -atributii privind gestionarea serviciilor publice din subordine.

     -atributii privind cooperarea interinstitutionala

     -alege din rindul consilierilor judeteni 1 presedinte si 2 vicepresedinti

     -hotaraste infiintarea si reorganizarea de institutii,servicii publice si soc. comerciale

     -aproba regulamentul de organizare si functionare a CJ

     -numeste,sanctioneaza si dispune suspendarea,modificarea si incetarea raporturilor de serviciu sau ,dupa caz,a raporturilor de munca,in conditiile legii pentru conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes judetean.

     -aproba la propunerea presedintelui CJ,bugetul propriu al judetului,modul de utilizare al rezervei bugetare,incheierea exercitiului bugetar,virarile de credite,contractarea de datorie publica locala prin emisiuni de titluri de valoare,contractarea si garantarea imprumuturilor

      -stabileste impozite si taxe judetene

      -adopta strategii,prognoze si programe de dezvoltare a judetului

      -proiecte de organizare si amenajare a teritoriului judetului,dezvoltare urbanistica generala a judetului.

      -aproba documentatiile tehnico-economice pt lucrarile de investitii

      -hotaraste darea in administrare,concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a judetului precum si a serv publice de interes judetean

      -hotaraste vinzarea,concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata a jud.

      -atribuie,in conditiile legii,denumiri de obiective de interes judetean

      -asigura potrivit competentelor sale si in conditiile legii,cadrul necesar pt furnizarea serviciilor publice de interes judetean privind: educatia; serv sociale pt protectia copilului,a persoanelor virstnice,a familiei si a altor persoane aflate in nevoie;sanatatea;cultura;tineretul;sportul;ordinea publica;situatiile de urgenta;protectia si refacerea mediului inconjurator;conservarea,restaurarea si punerea in folosinta a monumentelor istorice;evidenta persoanelor;podurile si drumurile publice;serviciile comunitare de utilitate publica precum si alimentarea cu gaz metan.

      -sprijina ,in conditiile legii,activitatea cultelor religioase

      -emite avize,acorduri si autorizatii

      -acorda consultanta in domenii specifice unitatilor adm-teritoriale.

      -hotaraste,in conditiile legii,cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane ori straine,inclusive cu parteneri din societatea civila,in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni,lucrari,servicii sau proiecte de interes public judetean.

      -hotaraste infratirea judetului cu unitati adm-teritoriale din alte tari

      -hotaraste cooperarea sau asocierea cu alte unitati adm-teritoriale din tara ori nstrainatate,aderarea la asociatii nationale si internationale in vederea promovarii unor interese comune.

 

  1. Secretarii unitatilor administrativ-teritoriale

        Secretar-salarizat din bugetul local-functionar public de conducere,cu studii superioare juridice sau administrative-se bucura de stabilitate in functie.

          Nu poate fi membru unui partid politic, sub sanctiunea destituirii din functie

          Nu poate fi sot,sotie sau ruda de gradul intii cu primarul sau viceprimarul,respectiv presedintele sau vicepresedintele CJ,sub sanctiunea destituirii din functie.

           Atributii:

        -avizeaza, pt legalitate,dispozitiile primarului si ale presedintelui CJ,hotaririle consiliului local,respectiv ale CJ.

        -participa la sedintele consiliului local,CJ.

        -asigura gestionarea procedurilor adm privind relatia dintre consiliul local si primar,CJ si presedinte,intre acestia si prefect

        -organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotaririlor

        -asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile,institutiile publice si a persoanelor interesate,a actelor privind liberul acces la informatiile de interes public

        -asigura procedurile de convocare ale cons local,judetean si efectuarea lucrarilor de secretariat,comunica ordinea de zi,intocmeste p.v al sedintelor

        -pregateste lucrarile supuse dezbaterii  cons local/judetean si comisiilor de specialitate ale acestuia.

        -alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de cons local,primar,de cons judetean,presedintele cons judetean,dupa caz.

 

  1. Prefectul

    Este reprezentantul Guvernului pe plan local.

     Prefectul si subprefectul-categoria inaltilor functionari publici

                     Atributii:

       -asigura,la nivelul judetului realizarea intereselor nationale,aplicarea si respectarea Constitutiei,a legilor,a ordonantelorsi hotaririlor Guvernului, si a ordinii publice

       -realizarea obiectivelor cuprinse in Programul de guvernare

       -conduce activitatea serv publice deconcentrate ale ministerelor si celorlalte organe ale adm publice centrale din unitatile adm-teritoriale.

       -actioneaza pt asigurarea climatului de pace sociala

       -stabileste prioritatile de dezvoltare teritoriala.

       -verifica legalitatea actelor adm adoptate sau emise de autorit.adm. publice locale si judetene,cu exceptia actelor de gestiune.

       -masurile de aparare si protectie civila

       -presedinte al Comitetului judetean pt situatii de urgenta

       -sef al protectiei civile

       -dispune masurile corespunzatoare pt prevenirea infractiunilor si apararea drepturilor si sigurantei cetatenilor,prin organele legal abilitate.

       -asigura realizarea planului de masuri pt integrare europeana si intensificarea relatiilor externe.

       -hotaraste,in conditiile legii,cooperarea sau asocierea cu institutii similare din tara si strainatate,in vederea promovarii intereselor comune.

  Numirea si eliberarea din functie a conducatorilor serv. publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale adm publice centrale din unitatile adm-teritoriale se face numai la propunerea prefectului,in conditiile legii.

           Tutela administrativa-Prefectul poate ataca in fata instantei de contencios administrativ,actele adoptate sau emise de autoritatile adm publice locale ori judetene,precum si de presedintele CJ,in termen de 30 de zile de la comunicare,daca le considera ilegale,dupa indeplinirea procedurii prealabile,cu exceptia celor de gestiune curenta.-actiunea este scutita de taxa de timbru-actul atacat este suspendat de drept.

            Procedura prealabila-inainte de a intenta actiunea in justitie,prefectul va solicita ,in termen de max.10 zile,cu motivarea necesara,sa reanalizeze actul pe care il apreciaza ca ilegal,in vederea modificarii sau,dupa caz,a revocarii acestuia.

   Actele prefectului-emite ordine cu caracter normativ sau individual,in conditiile legii.

      Ordinele care stabilesc masuri cu caracter tehnic sau de specialitate sunt emise dupa consultarea serviciilor deconcentrate ale ministerelor si a celorlalte organe centrale din unitatile adm-teritoriale si sunt contrasemnate de conducatorii acestora.

           Prefectii sunt obligati sa comunice aceste ordine ministerelor de resort.Ministerele pot propune Guvernului masuri de anulare a ordinelor emise de prefect,daca le considera ilegale si inoportune.Ministerele si celelalte autoritati ale adm publice centrale au obligatia sa comunice prefectilor imediat dupa emitere,ordinele si celelalte dispozitii cu caracter normativ pe care le transmit srviciilor publice deconcentrate. 

      Ordinul prefectului care contine dispozitii normative devine executoriu numai dupa ce a fost adus la cunostiinta publica sau de la data comunicarii,in celelalte cazuri.