Pin It

Practica şi doctrina administrativă au conturat mai multe moduri sau procedee de selecţie a personalului pentru administraţia publică ce se utilizează diferenţiat, iar uneori concomitent în vederea selecţionării unor lucrători care să întrunească, pe cât posibil mai mult, cerinţele postului respectiv.

Intrarea în corpul funcţionarilor publici se realizează numai prin concurs organizat de autoritatea sau instituţia publică interesată. Concursul se organizează numai în limita posturilor rămase vacante şi a prevederilor referitoare la transferuri. Persoanele nemulţumite de rezultatul concursului se pot adresa instanţei de contencios administrativ.

Intrarea, în corpul funcţionarilor publici de carieră direct după absolvirea studiilor se face numai pe o funcţie publică de debutant.

Persoanele care au ocupat funcţii de demnitate publică alese sau numite, ori funcţii asimilate acestora, potrivit legii, precum şi cele care au deţinut funcţii de specialitate în afara autorităţilor sau instituţiilor publice pot fi numite, în urma concursului, în funcţii publice definitive. Aceste persoane vor fi numite în categoria corespunzătoare vechimii în funcţia de demnitate publică sau de specialitate, la care se adaugă, dacă este cazul, vechimea în funcţii publice deţinute anterior.

Persoanele care revin în corpul funcţionarilor publici după părăsirea acestuia pentru motive, care le sunt imputabile vor fi încadrate în gradul, clasa şi treapta dobândite anterior, la care se pot adăuga, prin examen organizat de Agenta Naţională a Funcţionarilor Publici, gradele, clasele şi treptele corespunzătoare timpului lucrat în alte sectoare.

Candidaţii reuşiţi la concurs sunt numiţi funcţionari publici debutanţi prin ordin sau, după caz, prin dispoziţie a conducătorului autorităţii ori instituţiei publice in a cărei organigrama se afla postul vacant.

Durata perioadei de stagiu este de 12 luni pentru funcţionarii din categoria A, 8 luni pentru cei din categoria B si 6 luni pentru cei din categoria C. Perioada de stagiu este luata in considerare la calculul vechimii in funcţia publica.

Funcţionarii publici debutanţi pot fi definitivaţi numai după terminarea perioade de stagiu. Perioada de stagiu are ca obiect confirmarea aptitudinilor profesionale în îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor unei funcţii publice, formarea lor practica, cunoaşterea de către aceştia a specificului administraţiei publice şi a exigentelor acesteia. La terminarea perioadei de stagiu funcţionarul public debutant redactează un raport de stagiu.

La sfârşitul perioadei de stagiu, funcţionarul public debutant este numit ca funcţionar public definitiv, gradul 2, clasa a III-a, treapta a 3-a, în categoria corespunzătoare nivelului de studii absolvite sau, după caz, obligat să repete stagiul ori concediat pentru incompetenţă profesională. Stagiul poate fi repetat o singura dată.

Numirea ca funcţionar public definitiv, precum şi în funcţii publice de conducere se face de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice respective.

Funcţionarul public definitiv depune jurământul de credinţă în faţa conducătorului autorităţii sau instituţiei publice şi in prezenţa a doi martori, dintre care unul va fi conducătorul compartimentului în care este numit, iar celălalt, un alt funcţionar public din cadrul aceleiaşi autorităţi sau instituţii publice. Refuzul depunerii jurământului atrage revocarea deciziei de numire în funcţie.

Funcţiile publice de conducere din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice sunt prevăzute într-o anexă a Legii nr.188/1999. Condiţiile de ocupare a acestor funcţii se stabilesc prin hotărâre a Guvernului sau după caz, a consiliului judeţean ori local. Numirea în funcţii publice de conducere se face pe bază de concurs, organizat de autoritatea sau instituţia publică, în limită posturilor vacante.

Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu orice alta funcţie publica, cu excepţia calităţii de cadru didactic. Funcţionarii publici nu pot deţine funcţii in regiile autonome, societăţile comerciale ori alte unităţi cu scop lucrativ. De asemenea, ei nu pot exercita la societăţi comerciale cu capital privat activităţi cu scop lucrativ care au legătură cu atribuţiile ce le revin din funcţiile publice pe care le deţin şi nu pot fi mandatari ai unor persoane în ceea ce priveşte efectuarea unor acte în legătură cu funcţia pe care o îndeplinesc.