Pin It

Categorii de asigurati

   Asiguratii;

     -cetatenii romani care sunt incadrati in munca si realizeaza venituri in Romania,in conditiile legii,cu exceptia persoanelor care au calitatea de pensionari.

     -cetatenii romani care lucreaza in strainatate,in conditiile legii

        In sistemul asigurarilor de somaj sunt asigurate obligatoriu,prin efectul legii;

     -persoanele care desfasoara activitati pe baza de CIM sau pe baza de contract de munca temporara,in conditiile legii,cu exceptia persoanelor care au calitatea de pensionari.

     -functionarii publici si alte persoane care desfasoara activitati pe baza actului de numire

     -persoanele care isi desfasoara activitati in functiile elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive,legislative ori judecatoresti,pe durata mandatului.

     -soldatii si gradatii voluntari

     -persoanele care au raport de munca in calitate de membru cooperator

     -alte persoane care realizeaza venituri din activitati desfasurate potrivit legii

        Se pot asigura in sistemul asigurarilor pt somaj,persoanele:

     -asociat unic,asociati

     -administrator care a incheiat contracte potrivit legii

     -persoane autorizate sa desfasoare activitati independente

     -membrii ai asociatiei familiale

     -cetateni romani care lucreaza in strainatate,conform legii

     -alte persoane care desfasoara venituri din acivitati potrivit legii.

  Venitul lunar pt care se asigura aceste persoane nu poate fi mai mic decit salariul de baza mini brut pe tara garantat in plata stabilit conform legii,si mai mare decit echivalentul a de 5 ori cistigul salarial brut,stabilit conform legii,in vigoare in luna pt care se plateste contributia de asigurare pt somaj.    

Indemnizatia de somaj

    Somerii beneficiaza de indemnizatie de somaj-  conditii:

        -au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare duratei inregistrarii cererii

        -nu realizeaza venituri,sau venituri mai mici decit valoarea indicatorului social de referinta,in vigoare

       -nu indeplinesc conditiile de pensionare,conform legii

        -sunt inregistrati la AOFM in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau dupa caz,resedinta

    La stabilirea perioadei de 24 de luni,nu se ia in calcul.

         -perioada de suspendare a raporturilor de munca sau de serviciu

         -perioada de pensionare pt invaliditate,daca aceasta nu depaseste 12 luni

         -perioada cuprinsa intre data suspendarii raporturilor de munca sau de serviciu si data incetarii motivului pt care acestea au fost suspendate.

    Indemnizatia de somaj se acorda persoanelor,la cerere,dupa caz,la data:

         -incetarii CIM sau a contractului de munca temporara

         -incetarii raporturilor de serviciu

         -incetarii mandatului pt care au fost numite sau alese

         -expirarii duratei sau desfacerii contractului militarilor angajati pe baza de contract

         -incetarii motivului pt care au fost suspendate raporturile de munca sau de serviciu

         -raminerii definitive a hotaririi judecatoresti

      Termenul de maximum 12 luni este termen de decadere din drepturi

       Indemnizatia de somaj se acorda somerilor,pe perioade stabilite diferentiat,in functie de stagiul de cotizare,dupa cum urmeaza ;

         -3 luni pt persoanele cu stagiu de cotizare de cel putin 6 luni-75%

         -6 luni pt persoanele cu stagiu de cotizare de cel putin 1 an

         -9 luni pt persoanele cu stagiu de cotizare de cel putin 5 ani

         -12 luni pt persoanele cu stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.

   Cotele procentuale diferentiate  in functie de stagiul de cotizare ;

         -3%-stagiu de cotizare de cel putin 3 ani

         -5%-stagiu de cotizare de cel putin 5 ani

         -7%-cel putin 10 ani

         -10%-cel putin 20 de ani.

  Incetarea platii indemnizatiilor pt somaj:

        -la data incadrarii in munca,conform legii,pe o perioada mai mare de 12 luni

        -la data cind realizeaza,din activitati autorizate potrivit legii,venituri lunare mai mari decit valoarea indicatorului  social de referinta

        -la 90 de zile de la data emiterii autorizatiei de functionare pt a desfasura activitati independente

        -la data refuzului nejustificat de a se incadra intr-un loc de munca conform pregatirii sau nivelului studiilor.

        -la data refuzului nejustificat de a participarea la servicii pt stimularea ocuparii si de formare profesionala.

       -daca perioada de pensionare pt invaliditate depaseste 12 luni

       -la data indeplinirii conditiilor de pensionare pt limita de virsta,de la data solicitarii pensiei anticipate sau la data cind pensia de invaliditate devine nerevizuibila

       -la data plecarii in strainatate a beneficiarului pt o perioada mai mare de 3 luni

       -la data inceperii executarii unei pedepse private de libertate pt o perioada mai mare de 12 luni.

       -in cazul decesului beneficiarului

       -la data de la care isi desfasoara activitatea in functii elective sau la data in care sunt numite in cadrul autoritatii executive,legislative sau judecatoresti,pe durata mandatului.

       -la data angajarii conform legii,pe baza de contract,in situatia soldatilor si gradatilor voluntari

      -la data promovarii concursului national de rezidentiat pe locuri sau pe posturi,in conditiile legii.

  Suspendarea platilor indemnizatiilor de somaj:

     -la data la care nu si-a indeplinit obligatia

     -pe perioada indeplinirii obligatiilor militare

     -la data incadrarii in munca,conform legii,pe o perioada de cel mult 12 luni

     -la data plecarii din tara pe o perioada mai mica de 3 luni

     -pe o perioada in care este arestat preventiv sau pt executarea unei pedepse private de libertate de pina la 12 luni

     -la data pensionarii pt invaliditate

     -pe perioada acordarii indemnizatiei pt incapacitate temporara de munca,maternitate,cresterea copilului pina la implinirea virstei de 2 ani,respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap.

    -pe perioada incapacitati temporare de munca mai mare de 3 zile datorita accidentelor survenite in perioada cursurilor de calificare,recalificare,perfectionare

    -pe perioada acordarii platilor compensatorii,potrivit legii.