Pin It

Trasaturile caracteristice sistemului national de asistenta sociala

  Sistemul national de asistenta sociala-ansamblul de institutii,masuri si actiuni prin care statul reprezentat de autoritatile publice centrale si locale,precum si societatea civila intervin pt prevenirea,limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale situatiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea sociala a persoanei,familiei,grupurilor sau comunitatilor.

   Se compune din sistemul de beneficii sociale si sistemul de servicii sociale.

   Toti cetatenii romani care locuiesc in Romania ,precum si strainii care au domiciliul in Romania au dreptul la asistenta sociala.

    Dreptul la asistenta sociala se acorda la cerere sau din oficiu,dupa caz,in conformitate cu prevederile legii.

Principiile generale ale sistemului national de asistenta sociala

  Valori si principii generale:

     -solidaritatea sociala-intreaga comunitate participa la sprijinirea persoanelor vulnerabile care necesita suport si masuri de protectie sociala.

     -subsidiaritatea-in situatia in care persoana sau familia nu isi poate asigura integral nevoile sociale,intervine colectivitatea locala si structurile ei asociative si,complementar,statul.

     -universalitatea-fiecare persoana are dreptul la asistenta sociala in conditiile legii

     -respectarea demnitatii umane-fiecarei persoane ii este garantata dezvoltarea libera si deplina a personalitatii,ii este respectat statutul individual si social si dreptul la intimitate si protectie impotriva oricarui abuz fizic,intelectual sau economic.

     -abordarea individuala-masurile de asistenta sociala trebuie adaptate situatiei particulare de viata ale fiecarui individ

     -parteneriatul-conlucrarea tuturor autoritatilor

     -participarea beneficiarilor

     -transparenta-se asigura cresterea gradului de responsabilitate a administratiei publice centrale si locale fata de cetatean

     -nediscriminarea-fara restrictie sau preferinta

     -eficienta-utilizarea resurselor publice are la baza respectarea raportului cost-beneficiu.

     -respectarea dreptului la autodeterminare-fiecare persoana are dreptul de a face propriile alegeri

     -activizarea-masurile de asistenta sociala au ca obiectiv final incurajarea ocuparii,in scopul integrarii/reintegrarii sociale si cresterii calitatii vietii persoanei.

     -nesupunerea dreptului la beneficiile sociale-pt aceeasi nevoie sau situatie de risc social se poate acorda un singur beneficiu de acelasi tip

     -proximitatea-serviciile sunt organizate cit mai aproape de beneficiar.

     -complementaritatea si abordarea integrata-pt asigurarea intregului potential de functionare sociala a persoanei ca membru deplin al familiei,comunitatii si societatii,serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului si acordate integrat cu o gama larga de masuri si servicii din domeniul economic,de sanatate si cultural.

   -concurenta si competitivitatea-prin cresterea calitatii serviciilor

   -egalitatea de sanse-acces in mod egal si tratament egal pe piata serviciilor publice

   -confidentialitatea-beneficiarii au dreptul la pastrarea confidentialitatii asupra datelor personale si informatiilor referitoare la viata privata si situatia de dificultate in care se afla.

    -echitatea-toate persoanele beneficiaza de drepturi sociale egale.

    -focalizare-masurile de asistenta sociala se adreseaza celor mai vulnerabile categorii de persoane si se acorda in baza testarii veniturilor.

 

Sistemul beneficiilor sociale

Clasificarea beneficiilor sociale

   Beneficiile sociale reprez.o forma de suplimentare sau de substituire a veniturilor individuale obtinute din munca,in vederea asigurarii unui minim social acceptabil de trai,precum si o forma de sprijin in scopul promovarii incluziunii sociale si cresterii calitatii vietii anumitor categorii de persoane ale caror drepturi sociale sunt prevazute expres de lege.

   In functie de conditiile de eligibilitate-clasificare:

    -beneficii sociale selective-bazate pe testarea mijloacelor de trai ale persoanei singure sau familiei.

    -beneficii sociale universaliste-acordate pt anumite categorii de beneficiari,cu sau fara conditia de testare a mijloacelor de trai ale acestora.

   Testarea mijloacelor de trai ale persoanei singure/familiei are in vedere:

    -evaluarea veniturilor monetare-toate veniturile realizate

    -evaluarea bunurilor si a veniturilor potentiale obtinute prin valorificarea/utilizarea bunurilor mobile si imobile aflate in proprietate ori folosinta.

    In functie de scopul lor:

    -beneficii sociale pt combaterea si prevenirea saraciei si riscului de excluziune sociala

    -beneficii sociale pt sustinerea copilului si familiei

    -beneficii sociale pt sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale

     -beneficii sociale pt situatii deosebite

   Beneficiile sociale se acorda in bani sau in natura si cuprind alocatii,indemnizatii,ajutoare sociale si facilitati.

    In functie de beneficiarul acestora:

    -cu caracter individual-acordate persoanei singure sau unuia sau mai multor membrii din familie

    -cu caracter familial -acordate pt cresterea calitatii vietii in familie si mentinerea unui mediu familial propice realizarii functiilor de baza ale acesteia.

Categorii de beneficii sociale

  Beneficiile sociale pt prevenirea si combaterea saraciei si riscului de excluziune sociala se acorda ocazional sau pe perioade determinate de timp si pot cuprinde urmatoarele categorii principale:

 1. a) ajutoarele sociale sustinute din bugetul de stat,acordate focalizat,pt categoriile de populatie aflate in risc de saracie;
 2. b) ajutoare sociale comunitare,sustinute din bugetele locale acordate focalizat,ca masuri individuale de suport pt depasirea unor situatii de dificultate punctuale.
 3. c) ajutoare de urgenta acordate pt situatii datorate calamitatilor naturale,incendiilor,accidentelor(Guvernul la propunerea MMFPS)
 4. d) bursele sociale si ajutoare financiare pt facilitarea accesului la educatie
 5. e) ajutoare in natura.
 6. f) facilitati privind utilizarea mijloacelor de transport in comun,accesul la comunicare si informare,alte facilitati prevazute de lege.

  Beneficiile pt sustinerea copilului si a familiei au in vedere nasterea,educatia si intretinerea copiilor-categorii principale:

 1. alocatii pt copii
 2. alocatii pt copiii lipsiti temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor
 3. indemnizatii pt cresterea copiilor
 4. facilitati

    Beneficiile sociale pt sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale se acorda atit pt asigurarea nevoilor de baza ale vietii,cit si in scopul promovarii si garantarii exercitarii de catre acestea a drepturilor si libertatilor fundamentale si participarii depline la viata societatii.-categorii principale:

 1. indemnizatii pt persoane cu handicap
 2. indemnizatii de ingrijire
 3. facilitati

Administrarea beneficiilor sociale

   Statul acorda beneficiile sociale prin autoritatile administratiei publice centrale,in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

   Beneficiile sociale acordate de autoritatile publice centrale,direct sau prin institutiile  aflate in subordinea acestora,se stabilesc in bani si au in vedere asigurarea unui standard minim de viata,masurile financiare de politica familiala,promovarea si garantarea exercitarii de catre persoanele cu nevoi speciale a drepturilor si libertatilor fundamentale.

    Dreptul la beneficii sociale se acorda la cererea scrisa a persoanei indreptatite,a reprezentantului familiei sau a reprez. legal al persoanei indreptatite.Cererea este formularul tipizat care contine date privind componenta familiei,veniturile realizate,membrii acesteia,bunurile detinute,date referitoare la situatia educationala si profesionala a acestora si informatii referitoare la nevoile speciale si situatiile particulare in care acestia se afla.

    Cererea este intotdeauna insotita de documente doveditoare.

    Autoritatile adm publice locale,pt beneficiile acordate din bugetele locale,utilizeaza formulare de cerere aprobate prin hotariri ale consiliului local.

     Pt solicitarea dreptului,cererea se depune si se inregistreaza la autoritatea adm publice locale,in a carei raza teritoriala domiciliaza,isi are resedinta sau,dupa caz,locuieste/traieste familia ori persoana singura care solicita unul sau mai multe beneficii sociale.

     Pt beneficiile sociale platite din bugetul de stat,cererea si documentele doveditoare se transmit pina la data de 5 ale lunii urmatoare,pt luna anterioara

     Solutionarea cererii se face in termen de maximum 30 zile de la inregistrarea acesteia,prin actul administrativ de aprobare sau respingere a dreptului emis de autoritatea adm publice centrale sau locale care plateste dreptul.

     Plata beneficiilor sociale se face ,in functie de optiunea titularului,prin mandat postal,cont bancar,sau alta forma de plata conform legii.

      Pt achitarea drepturilor se stabileste un comision de transmitere.

      In cont bancar(nu poate fi mai mare de 0,1%)

 

Sistemul de servicii sociale

Definirea si clasificarea serviciilor sociale

   Serviciile sociale-activitatea sau ansamblul de activitati realizate pt a raspunde nevoilor sociale individuale,familiale sau de grup,in vederea depasirii situatiilor de dificultate,prevenirii si combaterii riscului de excluziune sociala,promovarii incluziunii sociale si cresterii calitatii vietii-servicii sociale de interes public.

    Clasificare-criterii:

   -scopul serviciului

   -categoriile de beneficiari carora li se adreseaza

   -regimul de asistare-regim rezidential sau nerezidential

   -locul de acordare

   -regimul juridic

   Dupa scopul lor:

   -servicii de asistenta si suport pt asigurarea nevoilor de baza ale vietii

   -servicii de ingrijire personala

   -de recuperare,abilitare,de insertie/reinsertie sociala.

   Dupa categoriile de beneficiari:

   -destinate copilului sau familiei

   -persoanelor cu handicap

   -persoanelor virstnice

   -victimelor violentei in familie

   -persoanelor fara adapost

   -persoanelor dependente de consumul de droguri si alte substante toxice

   -victimelor traficului de persoane

   -delicventilor

   -alte categorii de persoane aflate  in situatii de dificultate

    Dupa regimul de asistare:

   -servicii cu cazare,pe o perioada determinata sau nedeterminata:centre rezidentiale,locuinte protejate,adaposturi de noapte.

   -servicii fara cazare:centre de zi,centre si/sau unitati de ingrijire la domiciliu,cantine sociale,servicii mobile de acordare a hranei,ambulanta sociala.

     Dupa locul de acordare:

    -la domiciliul beneficiarului

    -in centre de zi

    -in centre rezidentiale

      Dupa regimul juridic al furnizorului:

    -servicii de ingrijire personala-datorata bolii sau traumei.

Beneficiari si furnizori de servicii sociale

   Beneficiarii serviciilor de ingrijire personala sunt persoanele virstnice,persoanele cu handicap,persoanele invalide si bolnavii cronici

   Furnizorii de servicii sociale-pers fizice sau juridice,de drept public ori privat :

      -autoritatile adm publice loca le

      -autoritatile adsm publice centrale

      -institutii publice care dezvolta,la nivel comunitar,servicii sociale integrate.

    Furnizorii privati:

      -organizatiile neguvernamentale-(asociatii si fundatii)

      -cultele recunoscute de lege

      -pers fizice autorizate in conditiile legii

      -filialele si sucursalele asociatiilor si fundatiilor internationale,conform legii

      -organizatiile societatii civile care au atributii prevazute in statut

   -orice alta persoana fizica sau juridica care realizeaza activitati economice fara scop lucrativ.

  -agentii economici,in conditii speciale,prevazute de lege.

Organizarea si administrarea serviciilor sociale

     Responsabilitatea dezvoltarii,administrarii si acordarii serviciilor sociale este partajata astfel:

   -elaborarea politicilor publice,programelor si strategiilor nationale in domeniu,reglementarea,coordonarea si controlul aplicarii lor,precum si evaluarea si minitorizarea calitatii serviciilor sociale se afala in responsabilitatea adm publice centrale.

   -organizarea,administrarea si acordarea serviciilor sociale se afla ion responsabilitatea autoritatilor adm publice locale

   -finantarea serviciilor sociale se asigura din bugetul de stat,bugetul local,contributia beneficiarului/a familiei acestuia si din alte venituri extrabugetare.

     Furnizorii de servicii sociale asigura activitatile prevazute prin asistenti sociali angajati in structurile proprii.

     Serviciile sociale publice se infiinteaza si se organizeaza la nivel teritorial:

  -servicii sociale de interes local

  -servicii sociale de interes judetean

Procesul de acordare a serviciilor sociale

     Serviciile sociale se acorda la solicitarea persoanei,a reprezentantului sau legal dupa caz,precum si din oficiu.

     Acordarea serviciilor sociale se realizeaza in baza unui contract incheiat intre furnizorul de servicii sociale si beneficiar,in care se stipuleaza serviciile acordate,drepturile si obligatiile partilorprecum si conditiile de finantare.

     Procesul de acordare a serviciilor sociale-etape:

 -evaluarea initiala-de catre asistentul social

 -elaborarea planului de interventie

 -evaluarea complexa

-elaborarea planului individualizat de asistenta si ingrijire

-implementarea masurilor prevazute in planul de interventie si in planul individualizat

-monitorizarea si evaluarea acordarii serviciilor

    Acordarea serviciilor de ingrijire personala la ddomiciliu se planifica si se programeaza in vizite zilnice, saptaminale sau lunare repartizate la intervale regulate.

     Ingrijirea personala la domiciliu poate fi formala(se asigura de persoana calificata,certificata profesional,in conditiile legii) si informala(se asigura de membrii de familie,prieteni,vecini sau o alta persoana necalificata care isi asuma responsabilitatea ingrijirii persoanei)

    Persoana dependenta care necesita asistenta si/sau supraveghere permanenta poate beneficia de ingrijire zilnica acordata la domiciliu de ingrijitorul formal pt maximum, 8 ore/zi.

 

Masuri de integrare in asistenta sociala

Prevenirea si combaterea saraciei si riscului de excluziune sociala

  Persoanele si grupurile aflate in situatie de saracie si de privare materiala sunt expuse,in cel mai inalt grad,riscului de excluziune sociala.

  Nivelul de viata minimal reprezinta limita exprimata in lei care asigura nevoile de baza(hrana,igiena personala si salubrizarea locuintei,mentinerea unei locuinte sau adapost si se calculeaza in raport cu pragul saraciei.

   Beneficiile sociale acordate pt prevenirea si combaterea saraciei:

     -venitul minim de insertie,acordat din bugetul de stat in scopul garantarii unui venit minim fiecarei persoane din Romania.

     -ajutoarele sociale comunitare,acordate din bugetele locale persoanelor vulnerabile in scopul depasirii unor situatii de dificultate temporare

    -ajutoarele de urgenta acordate din bugetul de stat/bugetele locale in caz de situatii deosebite,prevazute de lege.

    -burse sociale,burse de ajutor social

    -ajutoare in natura alimentare si materiale

    -ajutorul pt refugiati,din bugetul de stat

  Pt persoanele care traiesc in strada,autoritatile adm publice centrale au obligatia de a organiza adaposturi de urgenta pe timp de iarna.

Asistenta sociala a copilului si familiei

   Copii au dreptul la protectie si asistenta in realizarea si exercitarea deplina a drepturilor lor,,in conditiile legii.

   Statul asigura protectia copilului si garanteaza respectarea tuturor drepturilor sale prin activitatea specifica realizata de autoritatile/institutiile publice cu atributii in domeniu

   Autoritatile adm publice centrale si locale sustin familia prin acordarea de beneficii sociale,precum si prin asigurarea de servicii sociale.

   Beneficiile sociale in bani destinate copilului si familiei pot fi acordate sub forma de alocatii,indemnizatii,stimulente financiare,facilitati fiscale si alte facilitati de natura financiara.

   Alocatiile pot fi universale si selective si cuprind alocatii pt copii destinate copilului din familie si copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor(alocatia de stat,alocatia de plasament si alte locatii acordate in conditiile legii).Alocatii,indemnizatii si stimulente pt familie acordate in raport cu veniturile familiei si numarului de copii aflati in intretinere(indemnizatia pt cresterea copilului,stimulentul de insertie,alte alocatii familiale si indemnizatii.

   Orice copil,lipsit temporar sau definitiv,de ocrotirea parintilor sai are dreptul la protectie alternativa care consta in instituirea tutelei,masuri de protectie speciala si adoptia.

    Principalele categorii de servicii sociale;

   -servicii de preventie a riscului de abandon si de sprijin al copilului si familioei aflate in dificultate

   -servicii de tip familial,cu sau fara cazare

   -servicii de ingrijire si educare a copiilor pe timpul zilei.

    Principalele categorii de servicii sociale organizate ca centre rezidentiale cu gazduire pe o perioada determinata;

   -centre de primire in regim de urgenta a victimelor violentei in familie

   -centre de recuperare pt victimele violentei in familie

   -locuinte protejate

    Principalele categorii de servicii sociale organizate ca centre de zi:

   -centre de consiliere pt prevenirea si combaterea violentei in familie

   -centre pt servicii de informare si sensibilizare a populatiei

Combaterea violentei in familie

   Prin ,,violenta in familie”-agresarea fizica sau verbala savirsita cu intentie de catre un membru de familie impotriva altui membru al aceleiasi familii,care provoaca o suferinta fizica,psihica,sexuala sau un prejudiciu material- 

   Constituie violenta in familie impiedicarea femeii de a-si exercita drepturile si libertatile fundamentale.

   Prin membru de familie,se intelege :sotul,ruda apropiata.

   Se infiinsteaza Agentioa Nationalapentru Protectia Familiei,ca organ de specialitate in subordinea Ministerului Sanatatii si Familiei.

   Agentia-atributii;

     -elaborarea,fundamentarea si aplicarea strategiei si a programelor in domeniul ingrijirii si protectiei victimelor violentei in familie

     -controlarea aplicarii reglementarilor  in domeniul propriu si al activitatii unitatilor din subordine

     -infiintarea sau,dupa caz,cofinantarea programelor specifice in domeniul apararii si consolidarii familiei,a ingrijirii si protectiei victimelor viol in familie.

     -infiintarea de adaposturi de de linii telefonice de urgenta

     -instruirea, autorizarea si coordonarea activitatii profesionale a asistentilor familiali.

     -organizarea de cursuri de cunoastere a formelor de violenta in familie

     -efectuarea de studii si cercetari,elaborarea de strategii,prognoze,realizarea si publicarea de materiale stiintifice si promotionale.

     -realizarea bazei de date pt ghestionarea situatiilor de violenta in familie.

     -impliocarea si sprijinirea initiativelor partenerilor sociali in rezolvarea problemei violentei in familie.

     -infiintarea de centre de recuperare pt victimele violentei in familie

     -infiintarea de centre de asistenta destinate agresorilor.

  Agentia stabileste criterii de virsta,pregatire profesionala,sanatate fizica si mentala,precum si de moralitate pt ocuparea functiei de asistent familial.

   Asistent familial-atributii:

    -identifica si tin evidenta familiilor in care apar conflicte ce pot cauza violente

    -urmaresc desfasurarea activitatii de prevenire a violentei in familie

    -identifica solutii neviolente prin legatura cu persoanele in cauza

    -solicita sprijinul unor pers fizice sau juridice pt rezolvarea situatiilor

         -monitorizeaza respectarea drepturilor persoanelor nevoite sa recurga la serviciile adaposturilor.

 

    Asistentii familiali instrumenteaza cazul impreuna cu persoana desemnata de Ministerul de Interne.

    Cazurile de violenta in familie pot fi supuse medierii la cererea partilor

    Centrele pt adapostirea victimelor violentei in familie(adaposturi),sunt unitati de asistenta sociala,de regula fara personalitate juridica,care asigura protectie,gazduire ingrijire si consiliere victimelor violentei in familie,nevoite sa recurga la acest serviciu, de asistenta sociala.

Asistenta sociala a persoanelor cu handicap

    Asigurarea si facilitarea accesului la dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale care constituie conditie esentiala pt depasirea handicapului.

   Persoanele cu handicap,in functie de gradul de handicap,situatia familiala si socio-economica beneficiaza de indemnizatii si facilitati,precum si alte forme de sprijin financiar si in natura.

  Persoana cu handicap beneficiaza de servicii de ingrijire personala la domiciliu.

  Principalele categorii de centre rezidentiale pt persoane cu handicap care asigura gazduire pe o perioada nedeterminata sau determinata;

    -centre de ingrijire si asistenta

    -centre de recuperare si reabilitare

    -centre de integrare prin terapie acupationala

    -centre respiro/centre de criza

    -locuinte protejate.

Protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap-principii;

    -respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului

    -prevenirea si combaterea discriminarii

    -egalizarea sanselor

    -egalitatea de tratament pt incadrarea in munca si ocuparea fortei de munca

    -solidaritatea sociala

    -responsabilizarea comunitatii

    -subsidiaritatea

    -adaptarea societatii la persoana cu handicap

    -interesul persoanei cu handicap

    -abordarea integrata

    -parteneriatul

    -libertatea optiunii si controlul sau decizia asupra propriei vieti.

    -abordarea centrata pe persoana in furnizarea de servicii

    -protectie impotriva neglijarii si abuzului

    -integrarea si incluziunea sociala a persoasnelor cu handicap,cu drepturi si obligatii egale ca toti ceilalti membrii ai societatii.

   Persoanele cu handicap-drepturi:

    -ocrotirea sanatatii-prevenire tratament si recuperare

    -educatie si formare profesionala

    -ocuparea si adaptarea locului de munca,orientare si reconversie profesionala

    -asistenta sociala-servicii sociale si prestatii sociale

    -locuinta,transport,acces la mediul fizic,informational si comunicational.

    -petrecerea timpului liber,acces la cultura,sport,turism

    -asistenta juridica

    -facilitati fiscale

   -evaluare si reevaluare prin examinarea la domiciliu  a persoanelor nedeplasabile de catre membrii comisiei de evaluare,la un interval de 2 ani.

   Persoana care are in ingrijire,supraveghere si intretinereun copil cu handicap,beneficiaza de urmatoarele drepturi:

  -concediu si indemnizatie pt cresterea copilului cu handicap,stimulent lunar pina la implinirea virstei de 3 ani.

  -concediu si indemnizatie-450 lei-virsta cuprinsa intre 3-7 ani

   -program de lucru redus la 4 ore-pina la 18 ani

   -concedii medicale

   -indemnizatie lunara pt crestere copilului cu handicap-450 lei pina la 3 ani.

   -indemnizatie lunar pt cresterea copilului cu handicap-300 lei-3-7 ani

   -alocatie lunara de plasament in cuantum majorat cu 50%

   Persoana cu handicap grav are dreptul in baza evaluarii sociopsihomedicale la un asistent personal

Asistenta sociala a persoanelor virstnice

  Persoanele virstnice reprez o categorie de populatie vulnerabila cu nevoi particulare,datorita limitarilor fiziologice si fragilitatii caracteristice fenomenului de imbatrinire.

   Beneficiile sociale se acorda pers virstnice,vulnerabile,astfel:

  -nu realizeaza venituri proprii sau veniturile lor ori ale sustinatorilor legali nu sunt suficiente pt asigurarea  unui trai decent si mediu sigur de viata

  -se afla in imposibilitatea de a-si asigura singure activitatile de baza ale vietii zilnice,nu se pot gospodarii singure si necesita asistenta si ingrijire.

  -nu au locuinta si nici posibilitatea de a-si asigura conditiile de locuit pe baza resurselor proprii.

  -se afla in situatii de urgenta sau de necesitate,prevazute de lege

  Beneficiile sociale pt persoane virstnice sunt:

       -beneficiile sociale pt prevenirea si combaterea saraciei si a riscului de excluziune sociala

       -indemnizatii de ingrijire acordate in conditiile legii

       -alocatii sau contributii pt asigurarea calitatii serviciilor sociale

       -facilitati privind transportul urban si interurban,radio-tv,achizitia de produse alimentare,bilete de transport balnear sau pt recreere

       -ajutoare pt situatii care pun in pericol viata si siguranta persoanei virstnice,precum si evitarea institutionalizarii.

       -ajutoare in natura pt;alimente,incaltaminte,imbracaminte,medicamente si dispozitive medicale,materiale de constructii.

  Acordarea serviciilor de ingrijire personala la domiciliu a persoanelor virstnice se realizeaza de catre personal de ingrijire formal sau informal

  Centrele rezidentiale destinate pers virstnice,pot fi organizate;

    -centre de ingrijire temporara

    -centre de ingrijire pe o perioada nedeterminata(vamine pt pers virstnice)

    -locuinte protejate,complex de servicii si alte tipuri de centre.

  Contributia lunara de intretinere pt persoanele virstnice care au venituri este de 60% din veniturile personale lunare ,fara a depasii costul mediu lunar de intretinere aprobat pt fiecare camin.

  Dreptul la asistenta sociala se stabileste pe baza anchetei sociale,cu respectarea criteriilor prevazute in grila nationala de evaluare a nevoilor persoanelor virstnice.

  Ancheta sociala se ealizeaza de un colectiv format din 2 asistenti sociali.

 

 

 

Personalul din asistenta sociala

   In domeniul asistentei sociale activeaza asistnti sociali,alt personal de specialitate,precum si personal cu profesii,calificari si competente diferite.

   Personalul care activeaza in domeniul asistentei sociale are obligatia:

    -sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu legislatia in vigoare

    -sa asigure confidentialitatea informatiilor obtinute in exercitarea profesiei

    -sa respecte intimitatea beneficiarilor

    -sa respecte libertatea beneficiarului de a alege serviciile sociale

    -sa respecte etica profesionala

    -sa implice activ beneficiarii de servicii socialesi,dupa caz,familiile acestora in procesul decizional si de acordare a serviciilor sociale.

    -sa respecte demnitatea si unicitatea persoanei

  Pot fi asistenti sociali urmatoarele persoane;

   -cetateni romani

   -cetatenii statelor membre  ale UE,ai celorlalte state din Spatiul Economic European si ai Confederatiei Elvetiene.

   -cetatenii statelor terte cu care Romania are acorduri bilaterale de reciprocitate si care au resedinta temporara sau permanenta in Romania.

   Scopul principal al activitatii asistentului social este acela de a asista persoanele sau comunitatile aflate in nevoie,implicindu-se in identificarea,intelegerea,evaluarea corecta si solutionarea problemelor sociale.

   Profesia de asistent social poate fi exercitata de persoana care indeplineste cumulativ conditiile;

     -este cetatean roman sau cetatean al altui stat

     -are studii de specialitate in asistenta sociala

     -este inregistrata in Registrul national al asistentilor sociali din Romania

     -nu se gaseste in vreuna din cazurile de incompatibilitate prevazute de lege.

Jurisdictia sistemului national de asistenta sociala

     Actele administrative enise de autoritatile publice locale privind acordarea beneficiilor sociale si furnizarea serviciilor sociale pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ-se solutioneaza cu celeritate(scutite de taxa de timbru)

    Personalul implicat in acordarea serviciilor sociale raspunde,in conditiile legii,disciplinar,patrimonial,contraventional sau penal,dupa caz.

    Incalcarea eticii profesionale se constata si se sanctioneaza de catre comisiile de disciplina infiintate in cadrul serviciilor sociale cu personalitate juridica,in cadrul serviciilor publice de asistenta sociala din subordinea autoritatilor locale,precum si de comisiile de disciplina ale asociatiilor profesionale.

   Deciziile comisiilor de disciplina pot fi atacate in justitie,in termen de 30 de zile de la data comunicarii.