Pin It

    Guvernul asigură realizarea politicii interne şi externe a statului, exercită conducerea generală a administraţiei publice şi este responsabil în faţa Parlamentului.

     Relaţiile dintre Guvern şi Preşedintele Republicii Moldova se reglementează de Constituţia Republicii Moldova.

    În exercitarea atribuţiilor, se conduce de programul său de activitate, acceptat de Parlament.

       În activitatea sa Guvernul:

    1) se călăuzeşte de Constituţie (Legea Fundamentală a Republicii), de celelalte legi ale Republicii Moldova, de decretele Preşedintelui Republicii Moldova şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;

    2) porneşte de la principiile democraţiei, legalităţii şi utilităţii sociale;

    3) asigură colegialitatea şi răspunderea personală a  membrilor Guvernului în procesul elaborării, adoptării şi realizării hotărîrilor;
    31) asigură transparenţa în procesul elaborării şi adoptării hotărîrilor, dispoziţiilor şi ordonanţelor;    4) asigură exercitarea principiilor ştiinţifice de administrare, ţine seama de experienţa mondială în sfera construcţiei de stat şi o aplică.

    În conformitate cu împuternicirile sale Guvernul:

    1) creează condiţii pentru stabilirea şi  asigurarea suveranităţii economice şi politice a Moldovei;

     2) elaborează concepţia dezvoltării social-economice a republicii, programul şi mecanismul trecerii la economia de piaţă;

    3) asigură libera iniţiativă, deetatizarea, privatizarea, demonopolizarea economiei şi dezvoltarea relaţiilor de piaţă;

    4) elaborează strategia dezvoltării tehnico-ştiinţifice, promovează o politică naţională în domeniul culturii, ştiinţei, tehnicii, tehnologiei; rezolvă problemele reglementării de stat a progresului tehnico-ştiinţific;

     5) garantează tuturor subiecţilor proprietăţii libertatea activităţii economice, diversitatea formelor de proprietate şi egalitatea lor în drepturi, are grijă de păstrarea proprietăţii;

     51) protejează interesele naţionale în  activitatea  economică, financiară şi valutară;

    6) realizează colaborarea economică cu ţările lumii în condiţiile dezvoltării relaţiilor contractuale, formării infrastructurii de piaţă, integrării general-europene şi mondiale;

    61) asigură protejarea intereselor naţionale în activitatea economică externă, promovează politica liberului schimb, pornind de la interesele naţionale;

    8) formează un sistem eficient de ocrotire socială  a populaţiei, creează condiţii pentru creşterea nivelului de trai, pentru satisfacerea necesităţilor culturale şi spirituale ale cetăţenilor republicii;

    9) promovează politica de stat în domeniul ocrotirii sănătăţii populaţiei;

    91) asigură apărarea drepturilor consumatorilor prin organizarea şi coordonarea  controlului şi supravegherii de stat a calităţii produselor (lucrărilor, serviciilor);

    10) asigură utilizarea raţională a resurselor naturale şi integritatea lor, protecţia ecologică a populaţiei şi a mediului ambiant;

    11) favorizează dezvoltarea autonomiei organelor administraţiei publice de toate nivelurile;

    12) asigură legalitatea, ordinea publică, drepturile şi libertăţile cetăţenilor;

    13) promovează politica securităţii naţionale, dirijează activitatea de apărare a Republicii Moldova;

    14) asigură respectarea şi executarea legilor, hotărîrilor Parlamentului, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte;

    15) promovează  o politică externă în conformitate cu competenţa sa.

    Guvernul se formează în  următoarea componenţă:

    Prim-ministrul, prim-viceprim-ministrul, viceprim-miniştrii, miniştrii şi alţi membri stabiliţi prin lege.
    Membri ai Guvernului pot fi numai persoanele care deţin cetăţenia Republicii Moldova şi au domiciliul în ţară.

    Preşedintele Republicii Moldova, după consultarea  fracţiunilor parlamentare, desemnează un candidat pentru funcţia de Prim-ministru.

Candidatul pentru funcţia de Prim-ministru, în termen de 15 zile de la desemnare, cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului de activitate şi a întregii liste a Guvernului.

    Preşedintele Republicii Moldova,  în baza votului de  încredere acordat de Parlament, numeşte Guvernul.

    În termen de trei zile de la data numirii Guvernului, Prim-ministrul, viceprim-miniştrii,  miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului vor depune individual, în faţa Preşedintelui Republicii Moldova, jurămîntul al cărui text este prevăzut la art.79 alin.(2) din Constituţie.

    În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a postului Preşedintele Republicii Moldova revocă şi  numeşte, la  propunerea Prim-ministrului, pe unii membri ai Guvernului.

    Guvernul îşi exercită mandatul din ziua depunerii jurămîntului de către membrii lui în faţa Preşedintelui Republicii Moldova şi pînă la validarea alegerilor pentru un nou Parlament. Membrii Guvernului, numiţi în  funcţie conform alineatului 7, după depunerea jurămîntului  îşi exercită atribuţiile în acelaşi mod.

    Membrii Guvernului vor depune, în condiţiile legii, declaraţie cu privire la venituri şi proprietate."

Guvernul, în cazul exprimării votului de neîncredere de către Parlament, al demisiei Prim-ministrului sau în cazul alegerilor unui nou Parlament, îndeplineşte numai funcţiile de administrare a treburilor publice, pînă la depunerea jurămîntului de către membrii noului Guvern.

    Guvernul răspunde în faţa Parlamentului pentru activitatea sa.

    Guvernul cel  puţin o dată pe an, ţine în faţa Parlamentului o dare de seamă despre activitatea sa.

    Miniştrii şi conducătorii altor autorităţi administrative centrale, în baza unei hotărîri a Parlamentului, ţin în faţa lui dări de seamă asupra activităţii lor.

    Membrii Guvernului sînt obligaţi să răspundă la întrebările formulate de deputaţi referitor la activitatea Guvernului şi a organelor din subordinea lui în modul stabilit.

    Guvernul examinează deciziile comisiilor Parlamentului vizînd activitatea Guvernului şi a organelor din subordinea lui, comunică comisiilor rezultatele examinării deciziilor sau măsurile luate  pe marginea lor.

       Guvernul are dreptul să demisioneze din propria iniţiativă.

    Fiecare membru al Guvernului  are, de asemenea, dreptul de a demisiona.

    Demisionarea Prim-ministrului conduce la demisionarea Guvernului în componenţă deplină.

    Cererea de demisie a Prim-ministrului şi a întregii componenţe a Guvernului se prezintă Parlamentului, care se pronunţă asupra ei.

    Cererile de demisie a unor membri ai Guvernului se prezintă Prim-ministrului şi se aduc la cunoştinţa Preşedintelui Republicii Moldova.

    Guvernul îşi dă demisia în cazul în care:

    1) Parlamentul şi-a exprimat neîncrederea în Guvern conform art.106 şi 1061 din Constituţie;

     2) Prim-ministrul a demisionat sau a decedat;

    3) a fost ales un nou Parlament (la prima lui şedinţă).

       Parlamentul, la propunerea a cel puţin o pătrime din deputaţi, poate exprima vot de neîncredere Guvernului.

    Exprimarea neîncrederii Guvernului se hotărăşte cu votul majorităţii deputaţilor.

    Prim-ministrul şi membrii Guvernului au dreptul să participe la lucrările sesiunilor Parlamentului, la şedinţele comisiilor şi să-şi expună opiniile pe marginea chestiunilor examinate.

    În caz de necesitate, participarea membrilor Guvernului la lucrările Parlamentului este obligatorie.

    Membrii Guvernului sînt obligaţi să răspundă la interpelările deputaţilor în modul stabilit de Regulamentul Parlamentului.

    Prim-ministrul,  viceprim-miniştrii, miniştrii şi conducătorii organelor din subordinea Guvernului în timpul şedinţelor  Parlamentului răspund la întrebările deputaţilor.

   Din invitaţia comisiilor Parlamentului ori a fracţiunilor parlamentare, miniştrii sau persoanele cu funcţii de răspundere împuternicite de miniştri participă la şedinţele comisiilor sau fracţiunilor şi răspund la întrebările deputaţilor.

     Membrii Guvernului se bucură de garanţii sociale egale şi nu pot avea privilegii care nu sînt prevăzute de legislaţie.

    În cazul în care Guvernul se reorganizează, în cazul demisionării Guvernului  sau a unor membri ai lui, precum şi la expirarea  mandatului membrii Guvernului beneficiază de garanţiile sociale respective.