Pin It

1. Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, (ANRMAP) este organizata şi funcţionează ca instituţie publică independentă, cu personalitate juridică, fiind organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului şi în coordonarea directă a primului-ministru

Rolul ANRMAP -  promoveaza şi implementeaza politica în domeniul achiziţiilor publice, elaborand şi propunand Guvernului României proiecte de acte normative care au ca obiect reglementarea în domeniul achiziţiilor publice

          Prin atribuţiile încredinţate şi prin structura sa ANRMAP   îndeplineşte următoarele funcţii:

 • de elaborare a strategiei în domeniul achiziţiilor publice, în conformitate cu cerinţele acquis-ului comunitar;
 • de reglementare a cadrului legal referitor la aplicarea procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică;
 • de monitorizare a modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
 • de reprezentare a României în cadrul comitetelor consultative, grupurilor de lucru şi al reţelelor de comunicare, organizate de Comisia Europeană;
 • de consiliere metodologică a autorităţilor contractante în procesul de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu rol de suport în aplicarea corectă a legislaţiei în acest domeniu;
 • de iniţiere/susţinere a proiectelor sau acţiunilor de instruire a personalului implicat în activităţi specifice achiziţiilor publice, cu rol de suport în dezvoltarea capacităţii de implementare a legislaţiei la nivelul autorităţilor contractante.

 

2. Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

          Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, denumit în continuare Consiliu, este un organism cu activitate administrativ-jurisdicţională, care funcţionează pe lângă Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, având  următoarele competenţe:

 • să soluţioneze contestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire înainte de încheierea contractului; şi
 • să se pronunţe asupra legalităţii procedurilor şi operaţiunilor desfăşurate de autoritatea contractantă în atribuirea unui contract de achiziţie publică;

 

 • Autoritati contractante

 

In cadrul sistemului, autorităţile puterii publice sunt denumite autorităţi contractante şi joacă rolul de cumpărător. Acestea, dispunând de resurse financiare, încearcă să satisfacă nevoile comunităţii de produse, servicii ori lucrări publice prin atribuirea de contracte.

 

Este autoritate contractanta:

 • oricare organism al statului - autoritate publica sau institutie publica - care actioneaza la nivel central ori la nivel regional sau local;

Exemple: Ministerul Administratiei Publice, Agentia Nationala a Mediului, Consiliul Judetean Alba,Muzeul Alba Iulia,Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia

 

 • oricare organism de drept public, altul decat cele de mai sus, cu personalitate juridica, care a fost infiintat pentru a satisface nevoi de interes general fara caracter comercial sau industrial si care se afla cel putin in una dintre urmatoarele situatii:
  • este finantat, in majoritate, de catre o alta autoritate contractanta;
  • se afla in subordinea sau este supusa controlului unei autoritati contractante;
  • in componenta consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumatate din numarul membrilor acestuia sunt numiti de catre o autoritate contractanta;

Exemplu: Societatea Romana de Radiodifuziune, Societatea Romana de Televiziune

 

 • oricare asociere formata de una sau mai multe autoritati contractante;

Exemplu: Asocierea formata din Cancelaria Primului – Ministru si Autoritatea Nationala de Reglementare si Monitorizare a Achizitiilor Publice

 

 • oricare intreprindere publica ce desfasoara una sau mai multe activitati relevante atunci cand aceasta atribuie contracte de achizitie publica sau incheie acorduri-cadru destinate efectuarii respectivelor activitati.

Exemple: Regia Autonoma de Distributie a Energiei  Termice, Regia Autonoma de Transport Bucuresti, Societatea Comerciala APA CTTA Alba Iulia, Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A, Compania Nationala Administratia Porturilor,

 

 • oricare subiect de drept, altul decat cele de mai sus, care desfasoara una sau mai multe activitati relevante in baza unui drept special sau exclusiv, acordat de o autoritate competenta, atunci cand acesta atribuie contracte de achizitie publica sau incheie acorduri-cadru destinate efectuarii respectivelor activitati.

Exemplu: Compania Nationala Imprimeria Romana S.A., Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian;alte subiecte de drept privat in anumite conditii;