Pin It

Operatorii economici joacă rolul vânzătorului si sunt interesaţi să intre în relaţii contractuale cu statul, pentru a-şi satisface nevoia de lichidităţi.

Prin operator economic se defineste oricare furnizor de produse, prestator de servicii sau executant de lucrari - persoana fizica/juridica, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane care ofera in mod licit pe piata produse, servicii si/sau executie de lucrari.

 

Participarea

Orice operator economic, indiferent de nationalitate, are dreptul de a participa la procedura de atribuire:

 • individual sau
 • intr-un grup de operatori.

 

Obs.

 Nu poate fi exclus dintr-o procedura, operatorul economic care, potrivit legii statului in care este stabilit, este abilitat sa presteze o anumita activitate, pentru singurul motiv ca, in conformitate cu legislatia nationala, acest tip de activitate poate fi prestat numai de catre persoane juridice sau numai de catre persoane fizice

Participarea operatorilor economici intr-un grup de operatori se poate realiza:

 • ca asociat, sau
 • subcontractant

 

Asocierea

 Mai multi operatori economici au dreptul de se asocia cu scopul de a depune candidatura sau oferta comuna, fara a exista obligatia legalizarii

Legalizarea asocierii se poate solicita numai daca oferta comuna este declarata castigatoare si o astfel de solicitare reprezinta o conditie necesara pentru indeplinirea viitorului contract

 

Subcontractare

Ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv

Daca se solicita, ofertantul are obligatia de a preciza:

 • partea/partile din contrat pe care intentioneaza sa le subcontracteze si
 • datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi

 

Obs.

 Ofertantul ramane pe deplin raspunzator in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica

 

INTERDICTII

Operatorul economic nu are dreptul,de regula, in cadrul aceleiasi proceduri sa:

– participe in doua sau mai multe asocieri;

–depuna o candidatura/oferta individuala si o alta candidatura/oferta comuna;

–sa depuna o oferta individuala si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte.

Aceste interdictii pot fi insa inlaturate in mod expres prin documentatia de atribuire;

Obs.

 Persoana fizica sau juridica care a participat la intocmirea documentatiei de atribuire, are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, numai in cazul in care implicarea sa in elaborarea documentatiei de atribuire nu este de natura sa distorsioneze concurenta

Intreprinderile afiliate in raport cu o anumita persoana juridica au dreptul de a participa in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire, dar numai in cazul in care participarea nu este de natura sa distorsioneze competitia

O intreprinderea afiliata este orice subiect de drept:

 • asupra caruia un alt subiect de drept poate exercita direct sau indirect o influenta dominanta;
 • care poate exercita o influenta dominanta asupra altui subiect de drept
 • care, ca urmare unei asocieri cu un subiect de drept, se afla sub influenta dominanta a unui alt subiect de drept.

 

O persoana juridica  exercita influenta dominanta asupra altei persoane juridice atunci cand:

 • detine majoritatea capitalului subscris;
 • detine controlul majoritatii voturilor in organul de conducere, cum ar fi adunarea generala;
 • numeste in componenta consiliului de administratie, a organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumatate din numarul membrilor acestuia.

 

LIMITAREA PARTICIPARII

 

Autoritatea contractanta are dreptul de a impune ca participarea la procedura de atribuire sa fie permisa numai:

 • unor ateliere protejate
 • acelor ofertanti care se angajeaza sa indeplineasca contractul in contextul unor programe de angajare protejata, in cadrul carora majoritatea angajatilor implicati sunt persoane cu dizabilitati care, prin natura sau gravitatea deficientelor lor, nu pot exercita o activitate profesionala in conditii normale.

Obs.

 Decizia de limitare a participarii trebuie sa fie precizata explicit in anuntul de participare