Pin It

În pofida importanţei incontestabile a unei strategii şi a unei politici de dezvoltare regională pentru succesul complet al tranziţiei şi restructurării economice în România, în primii ani după 1989 nu s-a acordat atenţia corespunzătoare dimensiunii regionale a strategiei şi reformei.

Abia după 1995, cu ocazia elaborării strategiei de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, a trebuit să se admită că luarea în considerare în mod explicit a problemelor regiunilor, a problemelor colectivităţilor locale reprezintă un element-cheie pentru realismul şi coerenţa acestei strategii, numai astfel fiind posibilă depăşirea decalajului dintre vorbe şi fapte în dezbaterile despre descentralizare, autonomie administrativă locală, pe de o parte, şi cele despre integrarea europeană, cooperare transfrontalieră etc, pe de altă parte.

O etapă importantă a reprezentat-o derularea, în perioada 1996-1998, a unui program pentru politica de dezvoltare regională iniţiat de Uniunea Europeană şi Guvernul României în cadrul programului PHARE. Implementarea programului a fost realizată prin Departamentul de Administraţie Publică Locală al Guvernului României, cu asistenţă din partea unei echipe de experţi locali şi străini. Întreaga activitate a fost coordonată de un grup de lucru interministerial, compus din reprezentanţi ai ministerelor-cheie şi ai autorităţilor regionale, precum şi ai unor organizaţii nonguvernamentale.

Unul din scopurile esenţiale ale acestui program a fost pregătirea unui set de principii fundamentale pentru elaborarea politicii de dezvoltare regională a României, prezentat în documentul „Carta Verde - Politica de dezvoltare regională în România”, în anul 1997. Obiectivele propuse avute în vedere erau: pregătirea României pentru integrarea în Uniunea Europeană şi pentru a deveni eligibilă în vederea acordării unor ajutoare din fondurile de tip structural; re­ducerea disparităţilor între diferitele regiuni ale României; integrarea activităţilor din sectorul public, pentru a realiza un nivel superior de dezvoltare regiunilor.

Ca un rezultat al acestor acţiuni întreprinse în cadrul programului a fost elaborată Legea privind dezvoltarea regională, aprobată în 1998, prin inter­mediul căreia s-a definit conţinutul dezvoltării regionale, s-a creat suportul legal pentru constituirea regiunilor de dezvoltare şi s-au stabilit structurile instituţionale naţionale şi teritoriale pentru dezvoltarea regională. Astfel, dezvoltarea regională este definită ca „ansamblul politicilor autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, elaborate în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice ale unor arii geografice constituite în Regiuni de Dezvoltare şi care beneficiază de sprijinul Guvernului, al Uniunii Europene şi al altor instituţii şi autorităţi naţionale şi internaţionale interesate”.

Se poate observa că, încă de la început, s-a ţinut cont de faptul că o structură de implementare a politicilor de dezvoltare regională bine concepută reprezintă unul din elementele-cheie care conduc la înregistrarea de rezultate în domeniul dezvoltării regionale. Astfel, s-au creat, la nivel naţional şi la nivel regional, instituţii cu atribuţii clare în domeniul dezvoltării regionale.

Începând cu anul 2001, structura instituţională pentru dezvoltarea regio­nală se compune, la nivel naţional, din Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Regională, ca organ deliberativ, care coordonează şi promovează politica naţio­nală de dezvoltare regională şi Ministerul Dezvoltării şi Prognozei (Direcţia pentru dezvoltare regională), ca organ executiv, iar la nivelul fiecărei regiuni, din Consiliul Regional şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională.

Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Regională (CNDR), ca for deli­berativ suprem, este responsabil cu politica de dezvoltare regională în România, şi în componenţa căruia reprezentanţii Guvernului şi cei ai regiunilor sunt la paritate. Preşedinţia CNDR a fost asigurată, până la începutul anului 2002, de Primul-ministru, în prezent fiind asigurată de ministrul dezvoltării şi prognozei. Se consideră că această schimbare defavorizează procesul de dezvoltare regională, deoarece preşedinţia CNDR-ului deţinută de primul-ministru ajută la o mai bună comunicare şi coordonare între instituţiile publice implicate în implementarea politicii de dezvoltare regională.

Consiliul Naţional de Dezvoltare Regională are următoarele atribuţii:

►   aprobă Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională şi Programul Naţional pentru Dezvoltare Regională;

►   prezintă Guvernului propunerile privind constituirea Fondului Naţional pentru Dezvoltare Regională;

►   aprobă criteriile, priorităţile şi modul de alocare a resurselor Fondului Naţional pentru Dezvoltare Regională;

►   urmăreşte utilizarea fondurilor alocate Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională din Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională;

►   aprobă utilizarea fondurilor de tip structural alocate României de către Comisia Europeană;

►   urmăreşte  realizarea obiectivelor dezvoltării  regionale,  inclusiv în cadrul activităţilor de cooperare externă a regiunilor de dezvoltare, de tip transfrontalier, interregional şi la nivelul euroregiunilor.

Ministerul Integrării Europene a preluat atribuţiile Agenţiei Naţionale de Dezvoltare Regională (primul organ executiv în promovarea şi coordonarea politicii de dezvoltare regională, creat în 1998), după ce a trecut şi prin Ministerul Dezvoltării şi Prognozei. Acesta are următoarele atribuţii:

►  elaborează  Strategia Naţională pentru  Dezvoltare Regională  şi Programul Naţional pentru Dezvoltare;

►  elaborează principiile, criteriile, priorităţile şi modul de alocare a resurselor Fondului Naţional pentru Dezvoltare Regională;

►   propune Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regională constituirea Fondului Naţional pentru Dezvoltare Regională;

►   asigură managementul financiar şi tehnic al Fondului Naţional pentru Dezvoltare Regională;

►   promovează diferite forme de cooperare între judeţe, municipii, oraşe, comune;

►   asigură asistenţa de specialitate acordată Consiliilor pentru Dezvoltare Regională în procesul de construcţie instituţională;

►  propune Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regională nomina­lizarea unor zone drept zone defavorizate, pentru a fi susţinute economic şi financiar prin instrumentele specifice politicii dezvoltării regionale;

►   îndeplineşte funcţia de negociator naţional în relaţiile cu Direcţia de Politică Regională şi Coeziune din cadrul Comisiei europene pentru Fondul European de Dezvoltare Regională şi Fondul de Coeziune;

►   gestionează  fondurile  alocate  României  din  Fondul  European  de Dezvoltare Regională şi din Fondul de Coeziune;

►   coordonează aplicarea Planului Naţional de Dezvoltare Regională (care stă la baza negocierilor cu Comisia europeană şi a finanţării pentru diferite programe).

Consiliile pentru Dezvoltare Regională (CDR) sunt organisme decizionale la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, alcătuite din 4 reprezentanţi din fiecare judeţ (preşedintele consiliului judeţean şi câte un reprezentant de la nivelul consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor). Aceste Consilii au următoarele atribuţii:

►   analizează şi iau hotărâri în privinţa Strategiei şi a Programelor de Dezvoltare Regională;

►   aprobă proiectele de dezvoltare regională;

► prezintă Consiliului Naţional de Dezvoltare Regională propunerile privind constituirea Fondului pentru Dezvoltare Regională;

►  aprobă criteriile, priorităţile alocării şi destinaţiilor resurselor Fondului pentru Dezvoltare Regională;

►   urmăreşte utilizarea fondurilor alocate Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională din Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională;

►   urmăreşte respectarea obiectivelor regionale.

Agenţiile pentru Dezvoltare Regională sunt organisme neguvernamentale, nonprofit şi reprezintă corpul tehnic şi de execuţie, ele aflându-se în subordinea Consiliilor pentru Dezvoltare Regională. Aceste Agenţii au următoarele atribuţii:

►   elaborează şi propun Consiliului pentru Dezvoltare Regională (din regi­unea respectivă) aprobarea Strategiei de Dezvoltare Regională, a progra­melor de dezvoltare regională şi a planurilor de gestionare a fondurilor;

►   asigură punerea în aplicare a programelor de dezvoltare regională şi a planurilor de gestionare a fondurilor, în conformitate cu hotărârile adop­tate de Consiliul pentru Dezvoltare Regională, cu respectarea legislaţiei;

►   identifică zonele cu probleme în cadrul regiunilor de dezvoltare;

►   asigură asistenţa tehnică de specialitate persoanelor fizice sau juridice, cu capital de stat sau privat, care investesc în zonele defavorizate;

►   înaintează Ministerului Dezvoltării şi Prognozei propunerile de finan­ţare, din Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională, a proiectelor de dezvoltare aprobate;

►   acţionează pentru atragerea de surse  la formarea Fondului pentru Dezvoltare Regională;

►   gestionează Fondul pentru Dezvoltare Regională în scopul obiectivelor prevăzute în programele de dezvoltare regională;

►   răspunde de corecta gestionare a fondurilor alocate.

Aceste instituţii aveau încă de la început îndatorirea de a conlucra pentru elaborarea unei strategii de dezvoltare, la nivel naţional şi la nivel regional. Fundamentarea acestei strategii s-a realizat pe baza analizei situa­ţiei economice, ceea ce a permis formularea principiilor şi obiectivelor pe termen mediu şi lung, cu stabilirea priorităţilor. Strategiile elaborate din 1998 până în prezent au pornit, într-adevăr, de la analize economico-sociale, au definitivat obiective şi măsuri considerate prioritare, dar, în urma analizelor efectuate am observat că nu au precizat care vor fi sursele de finanţare şi care sunt resursele necesare (umane, materiale, financiare, informaţionale) şi cele disponibile care pot fi utilizate.

Aceste strategii de dezvoltare au fost puse în aplicare prin intermediul unor planuri naţionale şi regionale, anuale şi multianuale. Concret, aceste planuri au fost privite ca documente elaborate pe baza strategiei, ele referindu-se la ansamblul acţiunilor/măsurilor care trebuie întreprinse pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare. De asemenea, planurile întreprinse trebuie să cuprindă, pentru fiecare acţiune, următoarele elemente: denumirea şi descrierea acţiunii preconizate; domeniul vizat şi aria geografică; beneficiarii finali; organismul responsabil de implementare; scopurile cuanti­ficate; indicatorii de monitorizare a procesului; asistenţa financiară necesară şi forma în care se acordă (grant sau împrumut); durata şi o estimare prealabilă a efectului global al strategiei asupra regiunii de dezvoltare.

În conformitate cu Programul Naţional pentru Aderarea României la Uniunea Europeană, cu legislaţia referitoare la dezvoltarea regională în România şi cu  prevederile   Regulamentului   Comisiei   Europene  privind  coordonarea asistenţei financiare acordate statelor candidate , a fost conceput şi elaborat Planul Naţional de Dezvoltare.

Planul Naţional de Dezvoltare are în vedere priorităţile pentru dezvoltarea României pentru perioade scurte de timp (2000-2002, 2002-2005), precum şi măsurile corespunzătoare care trebuie luate pentru îndeplinirea acestor priorităţi. De regulă, priorităţile corespund obiectivelor politicii de dezvoltare regională adoptată de ţările membre ale Uniunii Europene.

Pe baza analizelor realizate în Planul Naţional de Dezvoltare şi a strategiilor stabilite în planurile de dezvoltare regionale, întocmite de cele opt regiuni de dezvoltare, cercetarea întreprinsă de noi a evidenţiat că s-au stabilit şase priorităţi naţionale şi trei priorităţi sectoriale privind dezvoltarea regională şi măsurile corespunzătoare realizării lor.

Priorităţile naţionale sunt:

(1)   dezvoltarea sectorului privat şi promovarea investiţiilor; acestea urmează a se realiza prin sprijinirea întreprinderilor private, atragerea investiţiilor productive, investiţii în infrastructura publică adiacentă;

(2)   sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii din sectorul productiv; aceasta urmează a se realiza prin: îmbunătăţirea înzestrării cu capital a IMM-urilor productive, îmbunătăţirea activităţilor de consultanţă pentru IMM-uri; sprijinirea cooperării între IMM-uri şi marile în­treprinderi; îmbunătăţirea managementului IMM-urilor şi a sistemului de organizare a acestora, sprijinirea IMM-urilor pentru accesarea pieţelor; furnizarea de servicii de consultanţă către IMM-uri;

(3)  îmbunătăţirea  şi  dezvoltarea  infrastructurii  regionale;  acestea urmează a se realiza prin crearea/dezvoltarea: infrastructurii adiacente economiei; infrastructurii în domeniul ştiinţei, cercetării, dezvoltării şi tehnologiei informaţiei; infrastructurii necesare calificării, recalificării şi învăţării continue; infrastructurii urbane, investiţii în infrastructura transportului;

(4)   dezvoltarea resurselor umane; aceasta urmează a se realiza prin: programe de pregătire în străinătate (training) pentru persoanele care au loc de muncă; măsuri active pentru persoanele ameninţate de şomaj, care se află în şomaj sau sunt subocupate; măsuri active pentru îmbunătăţirea integrării în muncă a persoanelor dezavantajate şi a celor cu nevoi speciale;

(5)   dezvoltarea turismului; aceasta urmează a se realiza prin: investiţii în sectorul privat; investiţii în sectorul public; servicii de sprijinire a turismului;

(6)   sprijinirea cercetării ştiinţifice, a dezvoltării tehnologice şi a ino­vării; aceasta urmează a se realiza prin: sprijin şi asistenţă pentru cercetare-dezvoltare şi pentru aplicarea rezultatelor acestora; sprijin pentru transferul de tehnologie; utilizarea forţei de muncă superior calificate; sprijinirea afacerilor; dezvoltarea societăţii informaţionale şi utilizarea tehnicii.

Priorităţile sectoriale, care urmează să fie finanţate din fonduri de preaderare, sunt:

►   dezvoltarea agriculturii şi dezvoltarea rurală;

►   dezvoltarea infrastructurii de mediu;

►   dezvoltarea infrastructurii majore de transport.

Pentru îndeplinirea acestor obiective prioritare, cercetarea întreprinsă de noi a relevat că s-au prevăzut seturi de măsuri în vederea orientării propunerilor de proiecte care se aşteaptă a fi întocmite de către actorii locali, publici şi privaţi.

Planul Naţional de Dezvoltare trebuie să asigure corelarea nevoiior generale ale ţării cu interesele specifice regiunilor, manifestate în cadrul proceselor de pregătire pentru aderare şi de îndeplinire a criteriilor de convergenţă cu Uniunea Europeană.

Planurile de dezvoltare regională conţin priorităţile stabilite, de fiecare regiune, pentru perioade delimitate de timp (2000-2002, 2002-2005), care core­spund nevoilor locale, dar care se încadrează şi în priorităţile naţionale. Pentru realizarea acestor obiective prioritare se solicită actorilor sociali, publici şi privaţi, propuneri de proiecte concrete care să conducă la rezolvarea nevoilor locale sau la soluţionarea problemelor locale sau regionale, cu condiţia ca aceste proiecte să se încadreze în măsurile strategice stabilite şi să conducă la realizarea obiectivelor precizate în plan.

În conformitate cu prevederile legale privind dezvoltarea regională în România şi cu obiectivele politicii de dezvoltare regională aplicabile în ţările membre ale Uniunii Europene, în urma aprofundării problemei s-a observat că, în ţara noastră, obiectivele politicii de dezvoltare vizează creşterea economică a ţării pe ansamblu prin stabilirea echilibrelor (atât pe piaţa muncii, cât şi în ceea ce priveşte dezvoltarea socială, a mediului înconjurător, a investiţiilor etc), pornind de la dezvoltarea armonioasă a celor opt regiuni de dezvoltare. Pentru ca asemenea dezvoltare să se poată realiza, este necesar, mai întâi, să se stopeze decalajele dintre nivelurile de dezvoltare ale regiunilor definite, în ideea de a nu se adânci şi mai mult.

Obiectivele de bază ale dezvoltării regionale sunt următoarele:

(1)   diminuarea  dezechilibrelor  regionale existente,  prin  stimularea dezvoltării echilibrate, prin reducerea accelerată a întârzierilor în dezvoltarea zonelor defavorizate, ca urmare a unor condiţii istorice, geografice, economice, sociale, politice, şi preîntâmpinarea producerii de noi dezechilibre;

(2)   pregătirea cadrului instituţional, pentru a răspunde criteriilor de integrare în structurile Uniunii Europene şi de acces la fondurile structurale şi la fondul de coeziune ale Uniunii Europene;

(3)  corelarea politicilor şi activităţilor sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor, prin stimularea iniţiativelor şi prin valorificarea resurselor locale şi regionale, în scopul dezvoltării economico-sociale durabile şi al dezvoltării reale a acestora;

(4)  stimularea cooperării interregionale, interne şi internaţionale, a celei transfrontaliere, inclusiv cadrul euro-regiunilor, precum şi participarea regiunilor la dezvoltarea economică şi instituţională a acestora, în scopul realizării unor proiecte de interes comun, în conformitate cu acordurile internaţionale la care România este parte.

Principiile care stau la baza politicii de dezvoltare regională în România sunt armonizate cu cele ale politicii de dezvoltare regională aplicate de ţările membre ale Uniunii Europene. Acestea vizează: concentrarea geografică a zonelor cu probleme economico-sociale; descentralizarea procesului de luare a deciziilor, care trebuie să se deplaseze de la nivelul central/guvernamental spre cel al comunităţilor regionale; parteneriatul între toţi actorii implicaţi în domeniul dezvoltării regionale, respectiv implicarea acestora în realizarea proiectelor de dezvoltare, implicare care vizează şi cofinanţarea realizării acestora; planificarea, respectiv procesul de alocare a resurselor (prin programe şi proiecte) în vederea atingerii unor obiective stabilite (de asemenea planificarea trebuie să ţină cont şi de resursele existente în regiuni, precum şi de modalitatea cum ele au fost utilizate până în prezent); cofinanţarea. care vizează contribuţia financiară a diverşilor actori implicaţi în realizarea programelor şi proiectelor de dezvoltare regională.

Realizarea acestor obiective şi priorităţi necesită existenţa unor resurse financiare şi materiale, atât la nivel naţional, cât şi la nivel regional. Cum, după 1989, România se află într-o situaţie financiară destul de dificilă, s-a încercat atenuarea problemei asigurării resurselor financiare necesare dezvoltării regionale prin intermediul Fondului Naţional pentru Dezvoltare Regională, al fondurilor de tip structural din partea Uniunii Europene (PHARE, 1SPA, SAPARD şi RICOP) sau al stimulentelor financiare acordate de către stat, pentru a motiva iniţiativa privată în zonele cu probleme economico-sociale. Astfel, Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională finanţează Programele de Dezvoltare Regională. Acest fond s-a creat ca urmare a principiului cofinanţării (adiţionalităţii), conform căruia fiecare ţară trebuie să întreprindă eforturi pentru dezvoltarea regiunilor sale, la acesta urmând să se adauge (iar nu să se substituie) sprijinul financiar al comunităţii europene. Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională se constituie anual din: sume alocate prin bugetul central, ca poziţie distinctă pentru dezvoltare regională; asistenţă financiară din fondurile de tip structural din partea Uniunii Europene; asistenţă financiară nerambursabilă din partea unor guverne, organizaţii internaţionale, bănci etc. şi din alte resurse financiare din fondurile aflate la dispoziţia Guvernului.

Aşadar, finanţarea prin intermediul fondurilor destinate dezvoltării regionale are la bază programe de dezvoltare, realizate la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare. În cadrul acestui proces, a fost şi este necesară o analiză amănunţită a gradului de dezvoltare economică a fiecărei zone/regiuni pe baza căreia să se poată realiza proiecte de investiţii, care să conducă la ridicarea nivelului economic al zonei, la ridicarea nivelului de trai, la ocuparea forţei de muncă disponibile sau disponibilizate etc.