Pin It

La solutionarea problemelor financiare participa o multitudine de organe şi anume:

 1. organe care fac parte din sistemul democratiei reprezentative (organele puterii centrale şi locale de stat):
 • Parlamentul;
 • consiliile judetene, municipale, orasenesti si comunale.
 1. organe care fac parte din autoritatea administrativa (organele administraţiei de stat centrale şi locale):
 • Guvernul;
 • ministerele;
 • alte organe centrale ale administratiei publice de stat;
 • prefecturile şi primăriile.
 1. organe financiare specializate ale puterii executive, compartimente financiare din unitatile economice si institutii:
 • Ministerul Finanţelor Publice;
 • băncile;
 • societăţile de asigurări şi reasigurări;
 • compartimente financiare din ministere şi alte organe centrale ale administraţiei de stat, din prefecturi şi primării, din întreprinderi şi instituţii.

Anumite organe, dintre cele prezentate anterior, sunt investite, prin lege, cu dreptul de a lua decizii si de a controla modul de aplicare a acestora. Altele, au atributii precise pe linie de planificare financiara, indrumare si control.

        In continuare, sunt prezentate atributiile principale in materie de finante ale autoritatilor publice, regiilor autonome, societatilor comerciale cu capital integral de stat şi instituţiilor publice.

        Parlamentul, in calitate de organ reprezentativ suprem al poporului român si unica autoritate legiuitoare a tarii, are urmatoarele atributiuni in domeniul finantelor publice:

 • dezbate si aproba programul Guvernului care cuprinde liniile directoare ale politicii interne si externe a statului si controleaza aplicarea acestuia;
 • adopta legi care reglementeaza activitatea din toate domeniile vietii sociale, inclusiv cele referitoare la problemele economice, financiare si monetare, cum sunt, de exemplu:
 • legea privind finantele publice;
 • legile privind impozitele si taxele;
 • legea asigurarilor sociale de stat;
 • legea bancara;
 • legea privind datoria publica;
 • legea contabilitatii;
 • legea asigurarilor de bunuri, persoane si raspundere civila;
 • legea privind finantele publice locale;
 • legea privind impozitele si taxele locale;
 • legile privind organizarea si functionarea Guvernului, a ministerelor, a Curtii de Conturi si a altor institutii publice.
 • examineaza si aproba, anual, bugetul national public, precum si conturile de executie ale componentelor acestuia.

Guvernul României indeplineste, potrivit reglementarilor in vigoare, urmatoarele atributiuni in domeniul finantelor publice:

 • asigura realizarea politicii financiare a statului, conform programului de guvernare acceptat de Parlament;
 • elaboreaza, anual, proiectele bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale, precum si ale conturilor generale anuale de executie ale acestora, le supune spre aprobare Parlamentului, iar dupa aprobare raspunde de realizarea prevederilor bugetare;
 • examineaza, periodic, executia bugetului national public si a bugetelor fondurilor speciale si adopta masuri pentru mentinerea sau imbunatatirea echilibrului bugetar, dupa caz;
 • raspunde de recuperarea creantelor externe ale statului;
 • emite hotarâri pentru organizarea executarii legilor (respectiv norme metodologice, regulamente de aplicare etc.);
 • in perioada vacantelor parlamentare, emite ordonante pentru reglementarea unor probleme, ce nu sufera amânare, din domeniul finantelor publice.

Ministerul Finantelor Publice are, in principal, urmatoarele atributiuni in calitate de organ de specialitate al administratiei publice centrale:

 • aplica strategia si programul Guvernului in domeniul finantelor publice;
 • exercita administrarea generala a finantelor publice;
 • elaboreaza proiectul legii bugetare anuale, a legii de rectificare a bugetului de stat;
 • stabileste echilibrul bugetar in faza de elaborare a proiectului bugetului de stat si a rectificarii acestuia;
 • stabileste metodologii pentru elaborarea proiectului bugetului de stat, a proiectelor bugetelor fondurilor speciale si a proiectelor bugetelor locale;
 • urmareste executia operativa a bugetului de stat si stabileste masurile necesare pentru incasarea veniturilor si limitarea cheltuielilor in vederea incadrarii in deficitul bugetar aprobat;
 • elaboreaza clasificatia indicatorilor privind finantele publice;
 • elaboreaza proiectul bugetului asigurarilor sociale de stat, al legii bugetului asigurarilor sociale de stat anuale, precum si proiectul legii de rectificare a acestuia;
 • stabileste sistemul de organizare si functionare a trezoreriei statului in vederea asigurarii efectuarii operatiunilor de incasari si plati pentru sectorul public;
 • elaboreaza si administreaza bugetul de venituri si cheltuieli al trezoreriei statului;
 • colaboreaza cu Banca Nationala a României la elaborarea balantei de plati externe;
 • contracteaza si garanteaza imprumuturi de stat de pe pietele financiare interna si externa;
 • exercita, prin organele sale de specialitate, controlul utilizarii creditelor bugetare de catre institutiile publice;
 • controleaza activitatea financiara a unitatilor economice, urmarind stabilirea corecta si indeplinirea integrala si la termen a obligatiilor financiare si fiscale fata de stat;
 • actioneaza, prin mijloace specifice, pentru combaterea evaziunii fiscale si a coruptiei;
 • infaptuieste politica vamala a statului;
 • propune cadrul legislativ si elaboreaza cadrul metodologic privind activitatea de asigurare si exercita supravegherea aplicarii dispozitiilor legale in acest domeniu;
 • exercita calitatea de reprezentant al României la organismele internationale cu caracter financiar;
 • coordoneaza, negociaza si incheie acorduri internationale, in numele statului, in domeniul relatiilor financiare si valutare;
 • propune strategii de dezvoltare pe termen lung si solutii de reforma in domeniul finantelor;
 • indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate;
 • conlucreaza cu ministerele specializate si cu aportul bancar pentru elaborarea si executarea balantei de plati externe;
 • participa la tratative externe privind problemele financiare, valutare si de cooperare economica, precum si la activitatea organismelor financiare internationale, urmarind indeplinirea obligatiilor ce revin statului român;
 • reprezinta statul, ca subiect de drepturi si obligatii financiare, in fata instantelor judecatoresti interne si internationale;
 • elaboreaza regulamentul vamal al tarii si asigura infaptuirea politicii vamale, potrivit autorizatiei parlamentare, precum si a drepturilor si obligatiilor ce revin tarii noastre ca membra a O.M.C;
 • organizeaza si coordoneaza activitatea Garzii Financiare;
 • elaboreaza cadrul normativ si institutional general privind organizarea contabilitatii s.a.

 

Trezoreria generala a statului reprezinta o structura specializata a Ministerului Finantelor, care cuprinde o trezorerie centrala (organizata in cadrul Ministerului Finantelor) si trezorerii organizate in cadrul Directiilor generale ale finantelor publice din municipiul Bucuresti si resedintele judetene, in cadrul Administratiilor financiare municipale, Circumscriptiilor fiscale orasenesti si a Perceptiilor rurale.

Prin Trezoreria statului se asigura:

 • executia de casa a bugetului de stat, a bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor locale, prin incasarea veniturilor bugetare cuvenite si asigurarea finantarii obiectivelor prevazute, in limita creditelor bugetare stabilite;
 • gestionarea mijloacelor banesti extrabugetare si a celor aferente fondurilor speciale;
 • gestionarea datoriei publice interne si externe (respectiv: primirea imprumuturilor guvernamentale interne si externe, alocarea sumelor aferente pe destinatiile stabilite, rambursarea ratelor scadente si plata dobânzilor aferente imprumuturilor publice);
 • efectuarea de plasamente pe diferite termene a disponibilitatilor mobilizate in conturile sale si a altor operatiuni financiare in contul administratiei centrale de stat.

Contul general al trezoreriei statului functioneaza la Banca Nationala a României, iar soldul sau se include in bilantul acesteia. Disponibilitatile banesti din acest cont se pot utiliza in urmatoarea ordine obligatorie:

 1. acoperirea temporara a deficitului curent al bugetului de stat;
 2. acoperirea temporara a golurilor de casa, inregistrate de bugetele locale;
 3. acoperirea temporara a deficitului curent al bugetului asigurarilor sociale de stat si a deficitelor temporare ale bugetelor fondurilor speciale;
 4. efectuarea de plasamente financiare, pe termen scurt, prin Banca Nationala a României;
 5. acordarea de imprumuturi pe termen mediu si lung pentru finantarea si refinantarea deficitelor anuale ale bugetului de stat, pe seama disponibilitatilor pe termen mediu si lung din contravaloarea in lei a imprumuturilor externe.

In scopul functionarii sale, Trezoreria statului dispune de un buget propriu care se intocmeste anual de catre Ministerul Finantelor si este supus spre aprobare Guvernului, o data cu propunerile pentru proiectul bugetului de stat.

De asemenea, periodic, Ministerul Finantelor intocmeste informari si/sau rapoarte in legatura cu modul cum a fost executat contul general al Trezoreriei statului, pe care le prezinta Guvernului.

Curtea de Conturi:

 • constituie organul suprem de control financiar si de jurisdictie in domeniul finanţelor publice;
 • functioneaza pe lânga Parlamentul tarii, iar in unitatile administrativ-teritoriale, functiile Curtii se exercita prin camerele de conturi judetene;
 • isi exercita functia de control:
 • asupra modului de formare si intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public;
 • asupra modului de gestionare a patrimoniului public si privat al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale;

Fac obiectul controlului exercitat de Curtea de Conturi:

 • formarea si utilizarea resurselor bugetului de stat, ale bugetului asigurarilor sociale de stat si ale bugetelor unitatilor administrativ-teritoriale, precum si miscarea fondurilor intre aceste bugete;
 • constituirea, utilizarea si gestionarea fondurilor speciale si a fondurilor de tezaur;
 • formarea si gestionarea datoriei publice si situatia garantiilor guvernamentale pentru credite interne si externe;
 • utilizarea alocatiilor bugetare pentru investitii, a subventiilor si transferurilor si a altor forme de sprijin financiar din partea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale;
 • constituirea, administrarea si utilizarea fondurilor publice de catre institutiile publice autonome cu caracter comercial si financiar si de catre organismele autonome de asigurari sociale;
 • situatia, evolutia si modul de administrare a patrimoniului public si privat al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale de catre institutiile publice, regiile autonome, societatile comerciale sau de catre alte persoane juridice in baza unui contract de concesiune sau inchiriere.

Sunt supuse controlului Curtii de Conturi:

 • statul si unitatile administrativ-teritoriale, in calitate de persoane juridice de drept public, cu serviciile si institutiile lor publice, autonome sau nu;
 • Banca Nationala a României;
 • regiile autonome;
 • societatile comerciale la care statul, unitatile administrativ-teritoriale, institutiile publice sau regiile autonome care detin, singure sau impreuna, integral sau mai mult de jumatate din capitalul social;
 • organismele autonome de asigurari sociale sau de alta natura, care gestioneaza bunuri, valori sau fonduri, intr-un regim legal obligatoriu;
 • alte persoane juridice care:
 • beneficiaza de garantii guvernamentale pentru credite, de subventii sau de alte forme de sprijin financiar din partea statului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a institutiilor publice;
 • administreaza, in baza unui contract de concesiune sau inchiriere, bunuri apartinând domeniului public sau privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;
 • nu-si indeplinesc obligatiile financiare catre stat, catre unitatile administrativ-teritoriale si institutiile publice.

Curtea de Conturi efectueaza controlul preventiv la ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, ai bugetului asigurarilor sociale de stat si ai fondurilor speciale, precum si controlul ulterior asupra:

 • conturilor anuale de executie a bugetelor, a fondurilor de tezaur;
 • contului anual al datoriei publice a statului;
 • garantiilor guvernamentale pentru credite interne si externe primite de catre alte persoane juridice.

Dupa verificarea conturilor, Curtea de Conturi hotaraste asupra descarcarii de gestiune, iar in cazul descoperirii unor nereguli, acestea sunt aduse la cunostinta Colegiului jurisdictional care judeca si hotaraste cu privire la rezolvarea lor.

 

Banca Nationala a României (B.N.R.):

 • constituie banca centrala a statului român, având ca obiectiv fundamental asigurarea stabilitatii monedei nationale;
 • elaboreaza, aplica si raspunde de politicile monetara, valutara, de credit si de plati, precum si de autorizarea si supravegherea prudentiala bancara, in cadrul politicii generale a statului;
 • urmareste functionarea normala a sistemului bancar;
 • in calitate de unica institutie autorizata sa emita insemne monetare, emite si pune in circulatie bancnote si monede metodice, ca mijloace de plata legale pe teritoriul tarii;
 • efectueaza operatiuni pe piata monetara, operatiuni in contul statului, precum si operatiuni cu aur si active externe;
 • acorda, bancilor, credite, pe timp limitat, garantate cu titluri de stat, cambii, bilete la ordin si cu alte hârtii de valoare;
 • deschide bancilor conturi curente si le asigura servicii de compensare, depozitare si plata;
 • participa, in numele statului, la tratative si negocieri externe in probleme financiare, monetare, valutare, de credit si de plati.

Conducerea Bancii Nationale a României este realizata de un consiliu de administratie, numit de Parlament, la propunerea comisiilor permanente de specialitate ale celor doua Camere ale acestuia. Guvernatorul Bancii Nationale a României prezinta Parlamentului, in numele consiliului de administratie, un raport anual cu privire la:

 • evolutiile economice, financiare, monetare si valutare;
 • politica monetara promovata in anul precedent si orientarile pentru cel urmator;
 • reglementarea si supravegherea prudentiala bancara;
 • bilantul anului si contul de profit si pierdere ale Bancii Nationale a României.

Alaturi de Banca Nationala a României, activitate bancara in tara noastra desfasoara bancile, persoane juridice române, constituite ca societati comerciale, precum si sucursalele din România ale bancilor persoane juridice straine. In activitatea pe care o desfasoara, bancile sunt obligate sa respecte cerintele prevazute de Legea bancara si de reglementarile si ordinele emise de Banca Nationala a României, cerintele de capital si cele prudentiale.

 

Societatile de asigurari si reasigurari:

 • preiau de la asigurati, in schimbul unor prime, riscuri referitoare la bunuri, persoane sau raspundere civila legala;
 • pot practica una sau mai multe categorii de asigurari/reasigurari, potrivit obiectului lor de activitate stabilit prin contractul de societate si prin statut;
 • potrivit legii, pot incheia urmatoarele categorii de asigurari:
 • asigurari de viata;
 • asigurari de persoane, altele decât cele de viata;
 • asigurari de autovehicule;
 • asigurari maritime si de transport;
 • asigurari de aviatie;
 • asigurari de incendiu si alte pagube de bunuri;
 • asigurari de raspundere civila;
 • asigurari de credite si garantii;
 • asigurari de pierderi financiare din riscuri agricole;
 • asigurari agricole.
 • majoritatea asigurarilor au un caracter facultativ si se realizeaza pe baze contractuale; exceptie face asigurarea de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente, care, potrivit legii, are caracter obligatoriu;
 • se constituie cu avizul prealabil al Oficiului de supraveghere a activitatii de asigurare si supraveghere;
 • pot fructifica fondurile proprii si cele atrase temporar in diverse moduri, cum sunt:
 • pastrarea lor in conturi bancare;
 • investitiile in titluri de valoare;
 • investitiile in bunuri imobiliare;
 • creditarea institutiilor bancare etc.
 • sunt obligate sa respecte intocmai reglementarile in materie de asigurari, indiferent ca sunt societati cu capital majoritar de stat, mixte sau private.

 

Ministerul Muncii si Protectiei Sociale are atributii in urmatoarele domenii ale finantelor:

 • asigurarile sociale de stat;
 • protectia sociala a cetatenilor.

De asemenea, acest minister are atributii si in ce priveste problemele recalificarii si reorientarii profesionale a persoanelor ce doresc acest lucru, incadrarii in munca a somerilor si a altor persoane, evidenta salariatilor incadrati de unii agenti economici s.a.

In domeniile finantelor, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale are urmatoarele atributii:

 • elaboreaza proiectul bugetului asigurarilor sociale de stat si asigura executarea acestuia, dupa aprobarea sa de catre Parlament;
 • asigura constituirea si gestionarea fondului destinat platii ajutorului de somaj;
 • ofera asistenta de specialitate, la cerere, organismelor care au constituite sisteme proprii de asigurari sociale;
 • conlucreaza cu Inspectoratul de Stat pentru Handicapati in activitatile de constituire su utilizare a Fondului de risc si accidente.

La nivelul judetelor si a municipiului Bucuresti functioneaza directii pentru probleme de munca si protectie sociala, care sunt subordonate Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si se ocupa cu asigurarile sociale din judet. La nivelul municipiilor si oraselor din judet functioneaza oficii pentru probleme de munca si protectie sociala, oficii de asigurari sociale si pensii.

 

Ministerele si celelalte organe ale administratiei centrale de stat, prin compartimente specializate, au urmatoarele atributiuni principale in domeniul financiar:

 • elaboreaza bugetele de venituri si cheltuieli si urmaresc realizarea acestora;
 • repartizeaza creditele bugetare organelor ierarhic inferioare;
 • exercita controlul financiar intern asupra activitatii unitatilor subordonate, luând sau propunând, dupa caz, masurile pentru remedierea deficientelor constatate.

 

Administratia publica locala:

 • functioneaza in unitatile administrativ-teritoriale (comune, orase si judete) bazându-se pe principiile:
 • autonomiei locale;
 • eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale;
 • consultarii cetatenilor in problemele locale de interes deosebit.
 • la nivelul comunelor si oraselor functioneaza consiliile locale (care au calitatea de autoritati deliberative) si primariile (ca autoritati executive);
 • la nivelul judetelor si al capitalei functioneaza consilii judetene, respectiv consiliul general al municipiului Bucuresti;
 • atributiile principale ale consiliilor locale in problemele legate de finantele publice locale si de alta natura de interes local sunt:
 • aproba bugetul local, formarea, administrarea si executarea acestuia;
 • stabileste impozitele si taxele locale, precum si taxele speciale, pe termen limitat, in conditiile legii;
 • administreaza domeniul public si privat al localitatii si exercita drepturile legale cu privire la societatile comerciale pe care le-a infiintat;
 • infiinteaza institutii si unitati economice de interes local;
 • hotaraste asupra concesionarii sau inchirierii de bunuri sau de servicii publice de interes local, precum si asupra participarii, cu capital sau cu bunuri, la societati comerciale pentru realizarea de lucrari si servicii de interes public local, in conditiile legii.
 • atributiile principale ale primarului care tin de domeniul finantelor publice sunt:
 • intocmeste proiectul bugetului local, contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune aprobarii consiliului local;
 • exercita functia de ordonator principal de credite;
 • verifica incasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunica consiliului cele constatate;
 • supravegheaza inventarierea si administrarea bunurilor care apartin localitatii respective (comuna, oras).

Consiliul judetean reprezinta autoritatea administratiei publice judetene pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale si orasenesti in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean. In domeniul finantelor publice locale consiliul judetean are urmatoarele atributiuni principale:

 • adopta programe si prognoze de dezvoltare economico-sociala a judetului si urmareste realizarea acestora;
 • adopta bugetul propriu al judetului si contul de incheiere a exercitiului bugetar;
 • stabileste impozitele si taxele judetene, precum si taxele speciale pe timp limitat, in conditiile legii.
 • presedintele consiliului judetean:
 • este ordonator principal de credite;
 • intocmeste proiectul bugetului propriu al judetului si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului.
 • prefectul, in calitate de reprezentant al Guvernului pe plan local, poate ataca, in fata instantei de contencios administrativ, actele autoritatilor administratiei publice locale, in cazul ca le considera ilegale.

 

Regiile autonome si societatile comerciale, prin compartimentele lor specializate, au urmatoarele atributii principale:

 • gestioneaza activele, intretin relatii financiare cu salariatii, furnizorii si beneficiarii lor, cu bancile, cu organele financiare;
 • elaboreaza proiectul anual al bugetului de venituri si cheltuieli;
 • dupa aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, adopta masuri pentru buna executare a indicatorilor lor;
 • organizeaza si conduc contabilitatea, intocmesc bilantul contabil, contul de profit si pierderi si situatia principalilor indicatori economico-financiari;
 • intocmesc, la timp si corect, documentele de incasare si plati in numerar si prin virament, le introduc in banca, verificând inregistrarea lor in extrasele de cont si in registrul de casa;
 • organizeaza si exercita controlul financiar preventiv si controlul gestionar de fond asupra modului de gestionare a resurselor materiale si banesti;
 • examineaza, periodic, activitatea economico-financiara a unitatii;

periodic, efectueaza inventarierea bunurilor patrimoniale si adopta masuri necesare pentru asigurarea integrarii avutului public si privat.